Ontwerpresolutie - B7-0120/2010Ontwerpresolutie
B7-0120/2010

ONTWERPRESOLUTIE over Oekraïne

17.2.2010

naar aanleiding van de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu, Mário David namens de PPE-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0116/2010

Procedure : 2010/2525(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0120/2010
Ingediende teksten :
B7-0120/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0120/2010

Resolutie van het Europees Parlement over Oekraïne

Het Europees Parlement,

–   gezien de associatieagenda EU-Oekraïne, die in de plaats komt van het actieplan EU-Oekraïne en in juni 2009 door de samenwerkingsraad EU-Oekraïne werd goedgekeurd,

–   gezien de op 5 maart 2007 geopende onderhandelingen over een associatieovereenkomst die in de plaats komt van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO),

–   gezien de wedertoelatingsovereenkomst respectievelijk de visumversoepelingsovereenkomst EU-Oekraïne, zoals ondertekend in juni 2007 en geratificeerd door de Oekraïense Rada in januari 2008,

–   gezien het oostelijk partnerschap van de Europese Unie, zoals goedgekeurd door de Europese Top in december 2008 en bekrachtigd door de gemeenschappelijke verklaring van de top over het oostelijk partnerschap in Praag op 7 mei 2009,

–   gezien het memorandum van overeenstemming over samenwerking op het gebied van energie tussen de Europese Unie en Oekraïne, ondertekend op 1 december 2005,

–   gezien het feit dat Oekraïne sinds maart 2008 lid is van de Wereldhandelsorganisatie (WHO),

–   gezien het memorandum van overeenstemming voor het aangaan van een dialoog over regionaal beleid en de ontwikkeling van regionale samenwerking tussen het Ministerie van regionale ontwikkeling en opbouw van Oekraïne en de Europese Commissie, ondertekend op 22 juli 2009,

–   gezien de goedkeuring van de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap door de ministeriële raad van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap in Zagreb op 18 december 2009,

–   gezien de gemeenschappelijke verklaring van de internationale investeringsconferentie EU-Oekraïne over modernisering van het gasdoorvoersysteem, die plaatsvond op 23 maart 2009,

–   gezien het in december 2009 gesloten akkoord tussen Oekraïne en de Russische Federatie over transitvergoedingen voor olieleveranties voor 2010,

–   gezien de activiteiten van de delegatie van het Europees Parlement in de samenwerkingscommissie EU-Oekraïne en haar verkiezingswaarnemingsmissie,

–   gezien de dertiende bijeenkomst van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne op 26 en 27 oktober 2009 in Kiev, en met name de slotverklaring en aanbevelingen,

–   gezien de uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne op 17 januari 2010 en van de tweede ronde op 7 februari 2010,

–    gezien de verklaringen van voorlopige bevindingen en conclusies van de internationale verkiezingswaarnemingsmissie in Oekraïne voor de presidentsverkiezingen van 17 januari 2010 (eerste ronde) en 7 februari 2010 (tweede ronde),

–   gezien de verklaring van Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de Europese Commissie, van 8 februari 2010 over beide rondes van de presidentsverkiezingen in Oekraïne,

–    gezien de op 3 februari 2010 door de Oekraïense Rada aangenomen last minute wijzigingen op de Oekraïense kieswet vóór de tweede ronde van de presidentsverkiezingen,

–   gezien de resultaten van de onlangs gehouden topbijeenkomsten EU-Oekraïne, waaronder de erkenning door de Top EU-Oekraïne in 2008 in Parijs van Oekraïne als Europees land, dat een gemeenschappelijke geschiedenis en gemeenschappelijke waarden deelt met de landen van de Europese Unie, en de conclusies van de Top EU-Oekraïne op 4 december 2009 in Kiev,

–   gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Oekraïne voor de EU een buurland van strategisch belang is alsook een natuurlijke "brug", die de EU met Rusland en Centraal-Azië verbindt; overwegende dat Oekraïne, door zijn grootte, hulpbronnen, bevolking en geografische ligging, een onderscheidende positie in Europa inneemt en een bepalende regionale speler is,

B.  overwegende dat de EU en de Oekraïne een gemeenschappelijke grens van 1.257 km hebben, met sterke commerciële en culturele banden en volop mogelijkheden voor regionale handel, industriële samenwerking en economische groei,

C. overwegende dat de EU tracht te bewerkstelligen dat Oekraïne zich ontwikkelt tot een stabiel, democratisch land en een rechtsstaat met een markteconomie die gebaseerd is op eerlijke concurrentie en sociale cohesie,

D. overwegende dat een van de belangrijkste doelstellingen van het Parlement in het kader van het buitenlands beleid de bevordering en versterking van het nabuurschapsbeleid en het oostelijk partnerschap is, en voorts overwegende dat de politieke, economische en sociale vraagstukken in Oost-Europa een gemeenschappelijke uitdaging vormen, die een gecoördineerd Europees antwoord vereisen,

E.  overwegende dat de hierop gerichte inspanningen alleen kans van slagen hebben, indien daartoe daadwerkelijk de wil bestaat en er sprake is van een ruimte van vrij verkeer van personen, goederen en ideeën,

F.  overwegende dat de toetreding van Oekraïne tot een aantal internationale organisaties, waaronder de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en de Energiegemeenschap, getuigt van de bereidheid van dat land zich te houden aan zowel internationale als Europese normen,

G. overwegende dat de EU en Oekraïne vastbesloten zijn snel vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van de doelstelling van een gemeenschappelijke vrijhandelszone, zoals is bevestigd tijdens recente ontmoetingen op hoog niveau en topbijeenkomsten,

H. overwegende dat de verkiezingen van 17 januari en 7 februari 2010 vrij en eerlijk zijn verlopen, zoals is bevestigd door de EP-verkiezingswaarnemingsmissie, de OVSE/ODIHR-missie en de Raad van Europa; overwegende dat de last minute wijzigingen van de Oekraïense kieswet, de protesten tegen een eerlijke verkiezing in bepaalde delen van het land en de politieke en institutionele instabiliteit nog steeds punten van zorg zijn,

I.   overwegende dat nauwere samenwerking tussen de EU en Oekraïne in het belang van beide partijen is en overeenkomt met de wil van de Oekraïense bevolking,

UITSLAG VAN DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN EN BETREKKINGEN MET DE EU

1.  neemt kennis van de uitslag van de presidentsverkiezingen in Oekraïne; doet in dit verband een beroep op de toekomstige president om met een prestatiegerichte aanpak te komen en met de regering van Oekraïne samen te werken om democratische mechanismen te ontwikkelen, de noodzakelijke politieke en economische hervormingen door te voeren en de stabiliteit en eenheid in het land te versterken;

2.  is verheugd over de verklaring van de internationale verkiezingswaarnemingsmissie volgens welke de verkiezingen vrij en eerlijk en conform de Europese waarden zijn verlopen en alle beloften zijn nagekomen; is overigens van oordeel dat er nog heel wat werk moet worden verzet om alle in de verklaring genoemde tekortkomingen te verhelpen en de democratie in Oekraïne te verankeren; verzoekt alle Oekraïense politieke partijen en hun leiders samen te werken aan de versterking van Oekraïne;

3.  onderstreept dat afgezien van het feit dat vrije verkiezingen hebben plaatsgevonden, het van belang is dat een adequaat, duidelijk en stabiel rechtskader wordt gecreëerd; verzoekt alle partijen de Oekraïense kieswet te herzien en hierin de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen, in overeenstemming met de internationale normen, ten einde over een uniforme kieswet te beschikken alvorens de volgende verkiezingen plaatsvinden;

4.  doet een oproep aan Oekraïne om van deze gelegenheid gebruik te maken om zijn interne inspanningen te intensiveren om de rechtsstaat te versterken, de mensenrechtensituatie, inclusief burgerrechten en rechten van minderheden en met name het recht op onderwijs in minderheidstalen, te verbeteren, alsook de strijd tegen de corruptie op te voeren, de overheidsfinanciën te hervormen en in het land een vrije markteconomie tot stand te brengen;

5.  verwacht van Oekraïne opnieuw de bevestiging dat het vastbesloten is door te zullen gaan met het werken aan Europese integratie, alsook aan nauwe samenwerking met de EU in de regio in het kader van het oostelijk partnerschap en het synergiebeleid voor de Zwarte Zee;

6.  roept tegelijkertijd de Commissie en de Raad op opnieuw de bereidheid van de Unie te bevestigen om de Europese aspiraties van Oekraïne te ondersteunen en Oekraïne te helpen deze doelstelling te bereiken met economische en praktische maatregelen, waaronder de stappen die worden genoemd in de associatieagenda EU-Oekraïne en het oostelijk partnerschap; verzoekt de Commissie en de Raad het niveau van deze steun te baseren op de door het Oekraïense bewind gerealiseerde prestaties bij de invoering van de rechtsstaat en de doorvoering van economische hervormingen;

OOSTELIJK PARTNERSCHAP EN ASSOCIATIE

7.  verzoekt de Unie en de lidstaten de in het oostelijk partnerschap uiteengezette maatregelen, waaronder de prioritaire initiatieven betreffende geïntegreerd grensbeheer en energie en een vrijhandelszone, ten volle te ondersteunen als eerste stappen op de weg naar een verregaand partnerschap;

8.  is verheugd over de toezegging van het Oekraïens parlement om samen met de parlementaire vergadering van Euronest, die op het punt staat officieel te worden gelanceerd, onder meer de samenwerking in het kader van het oostelijk partnerschap onder de loep te nemen, de doeltreffendheid van de parlementaire activiteiten te verbeteren en Europese normen en praktijken in Oekraïne te implementeren;

9.  dringt aan op volledige implementatie van de associatieagenda, teneinde de onderhandelingen over de associatieovereenkomst vóór 2011 te kunnen afronden;

10. verzoekt de Commissie om versterking van de programma’s die in het kader van het cohesiebeleid en andere Europese fondsen ten uitvoer worden gelegd, teneinde de grensoverschrijdende contacten met Oekraïne verder uit te bouwen;

11. verzoekt de lidstaten van het oostelijk partnerschap om hun onderlinge politieke en economische betrekkingen te verstevigen met het oog op een betere multilaterale aanpak;

12. onderstreept het belang van meer samenwerking bij de uitwisseling van jongeren en studenten en de ontwikkeling van studiebeursprogramma’s waardoor de Oekraïners vrije democratische landen en de Europese Unie kunnen leren kennen en internationale contacten kunnen leggen, hetgeen een positief effect zal hebben op de sociaaleconomische en culturele samenwerking tussen Oekraïne en een vrije EU en haar lidstaten;

13. betreurt ten zeerste het besluit van Viktor Yushenko, aftredend president van Oekraïne, om Stepan Bandera, leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) die met nazi-Duitsland heeft gecollaboreerd, postuum de titel van "Nationale Held van Oekraïne" toe te kennen; spreekt in dit verband de hoop uit dat de nieuwe Oekraïense leiders besluiten van dien aard in heroverweging zullen nemen en zich voor Europese waarden zullen blijven inzetten;

ECONOMISCHE INTEGRATIE

14. dringt aan op verdieping van de economische en handelssamenwerking tussen de EU en Oekraïne, die een enorme impuls heeft gekregen door de toetreding van Oekraïne tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO), en spoort beide partijen aan de onderhandelingen over de diepe en uitgebreide vrijhandelszone te intensiveren;

15. dringt aan op verbetering van het zaken- en investeringsklimaat in Oekraïne, in het bijzonder door middel van vooruitgang bij de totstandbrenging van de rechtsstaat, hervorming van het gerechtelijk apparaat en bestrijding van corruptie, hetgeen de economische betrekkingen enorm ten goede zou komen;

16. is van oordeel dat versterking van de samenwerking op hoog niveau tussen de EU en Oekraïne op het gebied van energie van cruciaal belang is, en dringt aan op verdere liberalisering van de Oekraïense energiemarkt en de integratie ervan in Europa;

17. beklemtoont het belang van het waarborgen van een veilig, transparant en betrouwbaar energiedoorvoersysteem tussen Oekraïne en de EU, en is in dit verband verheugd over het akkoord tussen Oekraïne en Rusland over transitvergoedingen voor 2010; wenst evenwel dat akkoorden in de toekomst geruime tijd voor de inwerkingtreding ervan worden gesloten, teneinde onzekerheid met betrekking tot energieleveranties te voorkomen;

18. is verheugd over de overeenkomst over EU-financiering voor Oekraïense gasinfrastructuur, en dringt aan op verdere samenwerking tussen de Unie en Oekraïne ten aanzien van energie-infrastructuurvoorzieningen, zodat Oekraïne en de EU gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de doorvoer van gas en olie door Oekraïne naar de EU;

19. verzoekt Oekraïne zijn toetreding tot het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap volledig te ratificeren en te implementeren, en spoedig een nieuwe gaswet goed te keuren die in overeenstemming is met EU-Richtlijn 2003/55/EG;

20. benadrukt dat Oekraïne zijn interne elektriciteitsmarkt en andere energiesectoren verder moet hervormen om aan Europese normen te voldoen en meer concurrentie mogelijk te maken;

21. onderstreept dat het diepe en uitgebreide vrijhandelsakkoord zal leiden tot een geleidelijke integratie van Oekraïne in de EU-interne markt door uitbreiding van de vier vrijheden naar dat land;

22. is verheugd over het voornemen om een vertegenwoordiging van de Europese Investeringsbank (EIB) in Kiev op te zetten en benadrukt het belang van verdere uitbreiding van EIB-activiteiten in Oekraïne;

VRIJ VERKEER

23. neemt kennis van de vooruitgang die is geboekt bij de tenuitvoerlegging van de wedertoelatingsovereenkomst respectievelijk de visumversoepelingsovereenkomst, en dringt aan op voortzetting van de dialoog over wijziging van de visumversoepelingsovereenkomst, met name met het oog op uitbreiding van de categorieën Oekraïense burgers die onder de visumversoepelingsovereenkomst vallen alsook de inzet van passende middelen om de algemene visumprocedure voor Oekraïense onderdanen, in het licht van de nieuwe EU-visumwetgeving, te versoepelen;

24. verzoekt de lidstaten de visumwetgeving op zodanige wijze toe te passen dat het aanvragen en afgeven van visa voor de aanvragers zo snel en soepel mogelijk verloopt, alsook de administratieve kosten tot een minimum te beperken; verzoekt alle lidstaten de EU-visumversoepelingsovereenkomst na te leven en geen onnodige procedures te hanteren;

25. is verheugd over de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstelling om te komen tot een visumvrije regeling met Oekraïne, en over de totstandbrenging van een gestructureerde dialoog om dit te bereiken; is van oordeel dat verwezenlijking van deze doelstelling de verdere integratie van Oekraïne in de Europese structuren ten goede zal komen;

26. beklemtoont het belang van goedkeuring door de Raad later dit jaar van een routekaart voor visumvrij reizen voor Oekraïne, zoals bepleit in de mededeling van de Commissie betreffende het oostelijk partnerschap; verzoekt de Raad de Commissie te gelasten om in de nabije toekomst de visumversoepelingsovereenkomst met Oekraïne te herzien, teneinde te komen tot de afschaffing van alle visumverplichtingen, overeenkomstig artikel 14, lid 4, van de overeenkomst en de tweede stap van het "pact voor mobiliteit en veiligheid";

27. verzoekt de Commissie samen met de lidstaten en Oekraïne speciale maatregelen uit te werken voor het Europees kampioenschap voetbal in 2012 ten einde het reizen naar dat land voor houders van kaarten te vergemakkelijken;

o

o       o

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten en de regering en het parlement van Oekraïne.