Návrh uznesenia - B7-0120/2010Návrh uznesenia
B7-0120/2010

NÁVRH UZNESENIA o Ukrajine

17.2.2010

s cieľom ukončiť rozpravu o vyhlásení vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu, Mário David v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0116/2010

Postup : 2010/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0120/2010
Predkladané texty :
B7-0120/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0120/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o Ukrajine

Európsky parlament,

–   so zreteľom na program pridruženia EÚ – Ukrajina, ktorý nahrádza akčný plán EÚ – Ukrajina a bol stanovený na zasadnutí Rady pre spoluprácu EÚ – Ukrajina v júni 2009,

–   so zreteľom na rokovania, ktoré sa začali 5. marca 2007 o dohode o pridružení, ktorá nahradí dohodu o partnerstve a spolupráci,

–   so zreteľom na dohody o readmisii a zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré boli podpísané v júni 2007 a ktoré Verchovná rada Ukrajiny ratifikovala v januári 2008,

–   so zreteľom na Východné partnerstvo Európskej únie, ktoré Európska rada schválila v decembri 2008 a založila spoločným vyhlásením z pražského samitu Východného partnerstva zo 7. mája 2009,

–   so zreteľom na memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti energetiky medzi EÚ a Ukrajinou, podpísané 1. decembra 2005,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Ukrajina je od marca 2008 členom Svetovej obchodnej organizácie,

–   so zreteľom na memorandum o porozumení o otvorení dialógu o regionálnej politike a rozvoji regionálnej spolupráce medzi ukrajinským Ministerstvom regionálneho rozvoja a výstavby a Európskou komisiou, ktoré bolo podpísané 22. júla 2009,

–   so zreteľom na pristúpenie Ukrajiny k Zmluve o Energetickom spoločenstve schválené Ministerskou radou 18. decembra 2009 v Záhrebe,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na spoločnej medzinárodnej konferencii EÚ – Ukrajina o investíciách, ktorá sa týkala modernizácie ukrajinskej tranzitnej sústavy pre plyn a ktorá sa konala 23. marca 2009,

–   so zreteľom na dohodu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou o tranzitných poplatkoch za dodávky ropy na rok 2010, ktorá bola uzavretá v decembri 2009,

–   so zreteľom na činnosť delegácie Európskeho parlamentu pri parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina a jeho volebnej pozorovateľskej misie,

–   so zreteľom na trináste zasadnutie parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ – Ukrajina, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26. – 27. októbra 2009 v Kyjeve, a najmä na konečné vyhlásenie a odporúčania,

–   so zreteľom na výsledky prvého kola ukrajinských prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 17. januára 2010 a na výsledky druhého kola, ktoré sa konalo 7. februára 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch medzinárodnej pozorovateľskej misie na ukrajinských prezidentských voľbách 17. januára (prvé kolo) a 7. februára 2010 (druhé kolo),

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Európskej komisie Catherine Ashtonovej z 8. februára 2010 o obidvoch kolách ukrajinských prezidentských volieb,

–   so zreteľom na novelu ukrajinského zákona o voľbách, ktorú Verchovná rada na poslednú chvíľu prijala 3. februára 2010, teda pred druhým kolom prezidentských volieb,

–   so zreteľom na výsledky nedávnych samitov EÚ – Ukrajina, ako aj na skutočnosť, že na samite EÚ – Ukrajina, ktorý sa konal v roku 2008 v Paríži, bola Ukrajina uznaná za európsku krajinu, ktorá má so štátmi Európskej únie spoločnú históriu a vyznáva spoločné hodnoty, a na závery samitu EÚ – Ukrajina, ktorý sa konal 4. decembra 2009 v Kyjeve,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ukrajina je strategicky významným susedom EÚ a tvorí prirodzený „most“ spájajúci EÚ s Ruskom a strednou Áziou; keďže vďaka svojej rozlohe, zdrojom, počtu obyvateľov a zemepisnej polohe, má Ukrajina v Európe osobitné postavenie a je kľúčovým regionálnym aktérom,

B.  keďže EÚ má 1 257 kilometrov dlhú spoločnú hranicu s Ukrajinou, silné obchodné a kultúrne väzby a disponuje ďalšími príležitosťami pre regionálny obchod, priemyselnú spoluprácu a hospodársky rast,

C. keďže Únia sa snaží zabezpečiť, aby bola Ukrajina stabilným, demokratickým právnym štátom s trhovým hospodárstvom vychádzajúcim zo spravodlivej súťaže a sociálnej súdržnosti,

D. keďže jedným z hlavných cieľov Parlamentu v oblasti zahraničnej politiky je posilniť a podporiť susedskú politiku a Východné partnerstvo a keďže politické, hospodárske a sociálne problémy východnej Európy predstavujú spoločné výzvy pre všetkých, ktoré si vyžadujú koordinovanú európsku reakciu,

E.  keďže takéto snahy vyžadujú vytvorenie atmosféry dobrej vôle, v ktorej je možná voľná výmena jednotlivcov, tovaru a myšlienok,

F.  keďže pristúpenie Ukrajiny k množstvu medzinárodných organizácií vrátane Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Energetického spoločenstva dokazuje snahu tejto krajiny prijať medzinárodné a európske normy,

G. keďže EÚ a Ukrajina sú rozhodnuté veľmi rýchlo dosiahnuť cieľ vytvorenia spoločnej zóny voľného obchodu, ako sa potvrdilo aj na nedávnych stretnutiach a samitoch na vysokej úrovni,

H. keďže voľby zo 17. januára a 7. februára 2010 prebehli slobodne a spravodlivo, ako to potvrdila volebná pozorovateľská misia Parlamentu, misia OBSE/ODIHR a Rada Európy; keďže novela ukrajinského zákona o voľbách prijatá na poslednú chvíľu, protesty proti výsledkom volieb v niektorých častiach krajiny a politická a inštitucionálna nerovnováha sú stále dôvodom na obavy,

I.   keďže užšia spolupráca medzi EÚ a Ukrajinou je v záujme obidvoch strán a v súlade s vôľou občanov Ukrajiny,

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLIEB A VZŤAHY S EÚ

1.  uznáva výsledky ukrajinských prezidentských volieb; v tejto súvislosti vyzýva budúceho prezidenta, aby zaujal prístup zameraný na výsledky a spolupracoval s ukrajinskou vládou s cieľom posilniť rozvoj demokratických mechanizmov, zrealizovať potrebné politické a hospodárske reformy a posilniť stabilitu a jednotu krajiny;

2.  víta vyhlásenie medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie, pokiaľ ide o skutočnosť, že priebeh volieb bol slobodný a spravodlivý v súlade s európskymi hodnotami a že boli splnené všetky záväzky; poznamenáva však, že je potrebná ďalšia činnosť zameraná na vyriešenie všetkých nedostatkov uvedených vo vyhlásení s cieľom zabezpečiť fungovanie demokracie na Ukrajine; vyzýva všetky ukrajinské politické strany a ich predsedov, aby spolupracovali na posilňovaní Ukrajiny;

3.  zdôrazňuje, že okrem usporiadania slobodných volieb je potrebné vytvoriť vhodný, jasný a stabilný právny rámec; vyzýva všetky strany, aby preskúmali a prijali potrebné zmeny ukrajinského zákona o voľbách v súlade s medzinárodnými normami s cieľom vytvoriť jednotný volebný zákon pred usporiadaním najbližších volieb;

4.  vyzýva Ukrajinu, aby využila túto príležitosť na zvýšenie svojho vnútorného úsilia na posilnenie právneho štátu a ľudských práv – vrátane občianskych práv a práv menšín, a najmä práva na vzdelávanie v jazykoch menšín, ako aj boja proti korupcii, štrukturálnych reforiem verejných financií a voľného trhu v rámci krajiny;

5.  očakáva, že Ukrajina obnoví svoje odhodlanie pokračovať na svojej ceste k európskej integrácii, ako aj k úzkej spolupráci s EÚ v susedskej oblasti v rámci Východného partnerstva a politík Čiernomorskej synergie;

6.  zároveň vyzýva Komisiu a Radu, aby opätovne potvrdili vôľu Únie podporovať európske ambície Ukrajiny a pomohli tejto krajine dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom hospodárskych a praktických opatrení vrátane krokov stanovených v programe pridruženia EÚ – Ukrajina a vo Východnom partnerstve; vyzýva Komisiu a Radu, aby výšku tejto podpory stanovili na základe overených výsledkov ukrajinského vedenia pri dodržiavaní zásady právneho štátu a realizácii hospodárskych reforiem;

VÝCHODNÉ PARTNERSTVO A PRIDRUŽENIE

7.  vyzýva Úniu a členské štáty, aby v plnej miere podporili opatrenia načrtnuté vo Východnom partnerstve vrátane modelových iniciatív týkajúcich sa integrovaného riadenia hraníc a energetiky a zóny voľného obchodu, ktoré sú prvými krokmi v perspektívnom partnerstve;

8.  vyjadruje spokojnosť so zapojením ukrajinského parlamentu do Parlamentného zhromaždenia Euronest, ktoré čoskoro oficiálne začne so svojou činnosťou zameranou okrem iného na kontrolu spolupráce v rámci Východného partnerstva a na zabezpečenie efektivity práce parlamentu a vykonávanie noriem a postupov EÚ na Ukrajine;

9.  vyzýva na úplné vykonávanie programu pridruženia s plánovaným ukončením rokovaní o dohode o pridružení do roku 2011;

10. žiada Komisiu, aby posilnila programy vykonávané v rámci Kohézneho fondu a iných európskych fondov s cieľom zvýšiť počet cezhraničných kontaktov s Ukrajinou;

11. vyzýva členské štáty Východného partnerstva na posilnenie svojich vzájomných politických a hospodárskych vzťahov s cieľom posilniť viacstranný prístup;

12. zdôrazňuje význam posilnenia spolupráce v oblasti výmen mládeže a študentov a rozvoja štipendijných programov, ktoré umožnia Ukrajine zoznámiť sa so slobodnými, demokratickými krajinami a Európskou úniou a získať medzinárodné kontakty, a tak bude mať pozitívny vplyv na socioekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi Ukrajinou a slobodnou EÚ a jej členskými štátmi;

13. odsudzuje rozhodnutie odchádzajúceho prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka udeliť titul Ukrajinský národný hrdina in memoriam Stepanovi Banderovi, predsedovi Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorá spolupracovala s nacistickým Nemeckom; v tejto súvislosti dúfa, že nové ukrajinské vedenie prehodnotí takéto rozhodnutia a dodrží svoj záväzok voči európskym hodnotám;

HOSPODÁRSKA INTEGRÁCIA

14. vyzýva na spoluprácu medzi Ukrajinou a EÚ v oblasti obchodu a hospodárstva, ktorú vo veľkej miere povzbudilo pristúpenie Ukrajiny k WTO a obe strany nabáda k tomu, aby sa aktívnejšie zapojili do rokovaní o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu;

15. vyzýva na zlepšenie obchodnej a investičnej klímy na Ukrajine, konkrétne prostredníctvom pokroku v oblasti právneho štátu, reformy súdnictva a boja proti korupcii, čo by výrazne prospelo hospodárskym vzťahom;

16. považuje posilnenie spolupráce na vysokej úrovni medzi Ukrajinou a EÚ v oblasti energetiky za rozhodujúce a nalieha na dosiahnutie pokroku smerom k liberalizácii ukrajinského trhu s energiou a jeho integrácii do Európy;

17. zdôrazňuje význam zaistenia bezpečného, transparentného a spoľahlivého energetického tranzitného systému medzi Ukrajinou a EÚ, a preto víta dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom o tranzitných poplatkoch na rok 2010; vyzýva však na uzavretie ďalších dohôd v dostatočnom časovom predstihu pred nadobudnutím ich platnosti, aby sa predišlo neistote súvisiacej s dodávkami energií;

18. víta dohodu o financovaní ukrajinskej plynovej infraštruktúry Európskou úniou a vyzýva na ďalšiu spoluprácu zo strany EÚ na ukrajinskej energetickej infraštruktúre, aby Ukrajina a EÚ spoločne zodpovedali za dodávky plynu a ropy do EÚ, ako aj za ich tranzit;

19. vyzýva Ukrajinu, aby v plnej miere vykonávala a ratifikovala svoje pristúpenie k Zmluve o energetickom spoločenstve a urýchlene prijala nový zákon o plyne, ktorý bude v súlade so smernicou EÚ 2003/55/ES;

20. zdôrazňuje, že Ukrajina potrebuje ďalej zreformovať svoj vnútorný trh s elektrinou a ostatné energetické sektory s cieľom splniť európske normy a umožniť väčšiu hospodársku súťaž;

21. zdôrazňuje, že Dohoda o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu by mala zabezpečiť postupnú integráciu Ukrajiny do vnútorného trhu EÚ prostredníctvom rozšírenia štyroch slobôd v rámci celej krajiny;

22. víta zámer zriadiť zastúpenie Európskej investičnej banky (EIB) v Kyjeve a zdôrazňuje význam ďalšieho posilnenia činnosti EIB na Ukrajine;

SLOBODA POHYBU

23. uznáva pokrok dosiahnutý pri vykonávaní dohôd o readmisii a zjednodušení vízového režimu a vyzýva na ďalší dialóg o zmene a doplnení dohody o zjednodušení vízového režimu konkrétne s cieľom rozšíriť kategórie ukrajinských občanov čerpajúcich výhody z dohody o zjednodušení vízového režimu a využiť vhodné prostriedky na uľahčenie všeobecného vízového postupu pre občanov Ukrajiny vzhľadom na nové právne predpisy EÚ o vízach;

24. vyzýva členské štáty, aby uplatňovali vízový kódex tak, aby boli žiadosti o víza a ich vydávanie čo najrýchlejšie a najjednoduchšie pre ich žiadateľov a aby boli všetky ostatné poplatky za spracovanie čo najnižšie; vyzýva členské štáty, aby dodržiavali dohodu Únie o zjednodušení vízového režimu a aby neuplatňovali žiadne nepotrebné postupy;

25. víta pokrok dosiahnutý na ceste k dlhodobému cieľu vytvorenia bezvízového režimu s Ukrajinou a vytvorenia štruktúrovaného dialógu o vízach na tento účel; verí, že dosiahnutie tohto cieľa uľahčí ďalšiu integráciu Ukrajiny do európskych štruktúr;

26. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Rada tento rok schválila plán bezvízového styku s Ukrajinou v súlade s výzvami v oznámení Komisie o Východnom partnerstve; vyzýva Radu, aby udelila Komisii mandát na preskúmanie dohody o zjednodušení vízového režimu s Ukrajinou v blízkej dobe s cieľom zrušiť všetky vízové poplatky v súlade s článkom 14 ods. 4 dohody a druhým krokom paktu mobility a bezpečnosti;

27. žiada Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi a Ukrajinou s cieľom vypracovať osobitné opatrenia, ktoré budú zavedené v súvislosti s Majstrovstvami sveta vo futbale v roku 2012 s cieľom uľahčiť cestovanie ľuďom, ktorí majú zakúpené lístky na zápasy;

o

o       o

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom a vláde a vláde a parlamentu Ukrajiny.