Resolutsiooni ettepanek - B7-0121/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0121/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Ukrainas

17.2.2010

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0121/2010
Esitatud tekstid :
B7-0121/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0121/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Ukraina presidendivalimiste tulemusi;

–   võttes arvesse rahvusvahelise valimiste vaatlusmissiooni hinnangut valimiste käigule;

–   võttes arvesse ELi ja Ukraina 4. detsembri 2009. aasta Kiievi tippkohtumise ühisavaldust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Ukraina viimaste aastate poliitilist maastikku on iseloomustanud seadusandliku ja täidesaatva võimu vastasseis ning presidendi ja peaministri – varasemate nn oranži koalitsiooni liitlaste vahelised pinged; arvestades, et nii president kui ka peaminister on teineteist avalikult süüdistanud poliitilise ja majandusliku kriisi põhjustamises; arvestades, et parlamendi töö on olnud halvatud ning selle tagajärjel ei ole suudetud vastu võtta olulisi õigusakte, sealhulgas 2010. aasta riigieelarvet; arvestades, et sellises olukorras olid need presidendivalimised poliitilisest ummikseisust väljapääsu leidmiseks äärmiselt olulised;

B.  arvestades, et rahvusvaheline valimiste vaatlusmissioon jõudis järeldusele, et Ukraina 2010. aasta presidendivalimiste esimeses ja teises voorus täideti enamikku OSCE ja Euroopa Nõukogu nõuetest, austati kodaniku- ja poliitilisi õigusi, sealhulgas kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabadust, ning valimistel olid esindatud alternatiivsete poliitiliste vaadetega kandidaadid, pakkudes valijatele tegelikku valikuvõimalust; arvestades, et rahvusvaheline valimiste vaatlusmissioon märkis ka mitmeid puudujääke;

C. arvestades, et tulenevalt oma suurusest, geograafilisest asukohast ning tihedatest ajaloolistest, kultuurilistest, majanduslikest ja muudest sidemetest Kesk- ja Lääne-Euroopaga on Ukraina ELi jaoks oluline partner,

1.  tunneb heameelt selle üle, et oma aktiivse valimisosaluse ning vaba tahte väljendamise kaudu on ukrainlased näidanud soovi otsustada oma riigi tuleviku üle ja tulla välja poliitilisest ummikseisust; kutsub Ukraina poliitikuid tungivalt üles tunnustama muutuste poolt hääletanud Ukraina rahva enamuse tahet;

2.  tunneb heameelt märgatava edasimineku üle presidendivalimiste läbiviimises võrreldes eelmiste valimistega;

3.  rõhutab, et Euroopa-suunalised püüdlused ja vastastikku kasulike suhete jätkumine Venemaaga ei ole omavahel vastuolus; rõhutab, et stabiilsed suhted Ukraina ja Venemaa vahel aitaksid kaasa stabiilsusele ja koostööle kogu Euroopas; võtab teadmiseks Ukraina rahva Euroopa-suunalised püüdlused ja kinnitab veel kord oma valmisolekut pikaajaliseks partnerluseks, sealhulgas Ukraina Euroopa Liiduga ühinemise väljavaade;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Ukraina parlamendile ja valitsusele ning OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele.