Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0121/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0121/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

17.2.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0121/2010
Pateikti tekstai :
B7-0121/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0121/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Ukrainos prezidento rinkimų rezultatus,

–   atsižvelgdamas į tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos rinkimų proceso įvertinimą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 4 d. Kijeve įvykusiame ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pastaraisiais metasi Ukrainos politinė padėtis pasižymėjo konfrontacijomis tarp įstatymų leidžiamosios ir įstatymų vykdomosios valdžios ir įtampa tarp prezidento ir ministrės pirmininkės, buvusių Oranžinės koalicijos sąjungininkų; kadangi prezidentas ir ministrė pirmininkė viešai vienas kitą apkaltino sukėlus politinę ir ekonominę krizę; kadangi parlamento darbas buvo paralyžiuotas ir dėl to nebuvo priimti svarbūs teisės aktai, įskaitant 2010 m. valstybės biudžetą; kadangi, atsižvelgiant į šią padėtį, prezidento rinkimai buvo labai svarbūs, kad būtų rasta išeitis iš politinės aklavietės,

B.  kadangi Tarptautinė rinkimų stebėjimo misija padarė išvadą, kad 2010 m. Ukrainos prezidento rinkimų pirmas ir antras turai atitiko daugumą ESBO ir Europos Tarybos įsipareigojimų, kad pilietinės ir politinės teisės, įskaitant susirinkimų, susivienijimų ir žodžio laisvę, buvo gerbiamos ir kad rinkimuose dalyvavo įvairūs kandidatai, atstovaujantys alternatyvioms politinėms pažiūroms, todėl rinkėjai turėjo realų pasirinkimą; kadangi Tarptautinė rinkimų stebėjimo misija taip pat pažymėjo keletą trūkumų,

C. kadangi dėl savo dydžio, geografinė padėtis ir gilių istorinių, kultūrinių, ekonominių ir kitų ryšių su Centrine ir Vakarų Europa, Ukraina yra svarbi ES partnerė,

1.  džiaugiasi, kad balsavo daug Ukrainiečių ir laisvai išreiškė savo valią, tuo parodydami norą spręsti, kokiu keliu ateityje jų šalis turi eiti, bei išeiti iš politinės aklavietės; primygtinai ragina Ukrainos politikus priimti daugumos Ukrainos žmonių, balsavusių už pokyčius, valią;

2.  palankiai vertina reikšmingą pažangą organizuojant prezidento rinkimus, padarytą lyginant su ankstesniais rinkimais;

3.  pabrėžia, kad siekis integruotis į ES ir tolesnis abipusiai naudingų ryšių su Rusija palaikymas neprieštarauja vienas kitam; pabrėžia, kad stabilūs Ukrainos ir Rusijos santykiai prisidėtų prie stabilumo ir bendradarbiavimo visame žemyne; atkreipia dėmesį į Ukrainos žmonių siekius, susijusius su Europa, ir dar kartą patvirtina, kad yra pasirengęs vykdyti ilgalaikę partnerystę, įskaitant Ukrainos integraciją į ES;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Ukrainos parlamentui ir vyriausybei, ESBO ir Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai.