Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0122/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0122/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ukrajnai helyzetről

17.2.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Rebecca Harms és Werner Schulz a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0116/2010

Eljárás : 2010/2525(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0122/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0122/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0122/2010

az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az EBESZ-nek az elnökválasztások első fordulójának eredményéről szóló 2010. január 17-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az EBESZ-nek az elnökválasztások második fordulójának előzetes megállapításairól és következtetéseiről szóló 2010. február 7-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Kijevben, 2009. december 4-én tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozón a felek által elfogadott együttes nyilatkozatra,

–   tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozón elfogadott együttes nyilatkozatra,

–   tekintettel az EU–Ukrajna Együttműködési Tanács által 2009 júniusában elfogadott, az EU–Ukrajna cselekvési tervet felváltó EU–Ukrajna társulási menetrendre,

–   tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

–   tekintettel az Ukrajnára vonatkozó 2011–2013 közötti nemzeti indikatív programra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európai Parlament nemzetközi választási megfigyelő missziója, az Európa Tanács parlamenti közgyűlései, az EBESZ, a NATO és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) arra a következtetésre jutott, hogy a 2010. január 17-én tartott elnökválasztás első fordulója megfelelt az EBESZ és az Európa Tanács legtöbb követelményének, mivel a második forduló is megerősítette az első forduló értékelését,

B. mivel e választás jelentős előrelépést és javulást mutatott az előző választásokhoz képest, különösen a polgári és politikai jogok tiszteletben tartása kapcsán, beleértve a gyülekezési, a társulási és a véleménynyilvánítási szabadságot is; mivel a választási időszakot korrekt és hatékony módon bonyolították le,

C. mivel ugyanakkor néhány hiányosságra fény derült, különösen a média tekintetében, amelyre nagy pénzügyi és a gazdasági érdekeltségek nyomása nehezedett, és amely esetében a tulajdonosi kör politikai nézeteit tükröző, szerkesztői elfogultság volt tapasztalható, valamint a kispártok médiához való hozzáférése tekintetében,

D. mivel a második forduló kampányhangulatát kedvezőtlenül befolyásolták a csalással kapcsolatos kölcsönös vádaskodások és a választási törvény utolsó pillanatban történő módosításai,

E. mivel annak ellenére, hogy a nem kormányzati szervezetek számára hivatalosan nem engedélyezték, hogy megfigyelőként részt vegyenek a választásokon, a hazai és nemzetközi megfigyelők jelenléte jelentősen növelte az átláthatóságot a választási folyamatban és a szavazás napján,

F. mivel Ukrajna európai törekvéseit teljes mértékben tükrözi a társulási menetrend, amelynek célja a tárgyalás alatt álló társulási megállapodás végrehajtásának elősegítése; mivel ez az új megállapodás a mélyebb és szorosabb kapcsolatok keretéül szolgál, és megteremti Ukrajnának az európai uniós közös politikákba történő további integrációjához és a politikai együttműködés megerősítéséhez vezető útját;

G. mivel az EU–Ukrajna közötti kapcsolatok jelentősen fejlődtek az elmúlt évek során általában is, de elsősorban a kül- és biztonságpolitika, a kereskedelmi, pénzügyi és gazdasági ügyek terén; mivel az energetika és a környezetvédelem terén további előrelépésre van szükség,

H. mivel a keleti partnerségnek – a siker, a békés fejlődéshez való hozzájárulás, valamennyi keleti szomszédság stabilitása és jóléte érdekében – gyakorlati és hiteles projekteken kell alapulnia; mivel Ukrajna e tekintetben kulcsfontosságú és stratégiai szerepet tölt be,

1.  gratulációját fejezi ki Ukrajna népének, amiért nagy számban és szabadon juttatta kifejezésre akaratát és így nagy kedvet mutatott a részvételre és az arról való döntésre, hogy az ország milyen irányt vegyen a jövőben; megjegyzi, hogy az elnökválasztás alatt az alternatív politikai véleményeket képviselő jelöltek sokrétű palettája választási lehetőséget kínált Ukrajna népe számára;

2.  tudomásul veszi a választás eredményét, gratulál az új elnöknek, és elvárja tőle, hogy nyilvánítsa ki újból és erősítse meg Ukrajna európai integrációja és a demokratikus reformok, valamint az EU-val a szomszédsági területeken történő együttműködés elmélyítése és fokozása iránti elkötelezettségét, különös tekintettel a keleti partnerségre és a fekete-tengeri együttműködési politikára; e tekintetben úgy véli, hogy e célok elérése és az ország politikai és gazdasági stabilitásának előmozdítása érdekében rendkívül fontos az ukrán elnök és a miniszterelnök közötti együttműködés, valamint az ellenzékkel folytatott párbeszéd;

3.  üdvözli, hogy az elnökválasztást kielégítő módon, a nemzetközi választási szabályokkal összhangban rendezték meg, és rámutat, hogy Ukrajna határozottan arra az útra lépett, hogy egyre inkább érett demokráciává váljon, amely készen áll arra, hogy európai törekvéseivel összhangban betöltse szerepét a kontinensen;

4.  tudomásul veszi a választásnak a nemzetközi választási megfigyelő misszió által megállapított hiányosságait; felhívja az illetékes ukrán hatóságokat, hogy fogadjanak el olyan egyértelmű választási kódexet, amelyet jóhiszeműen és korlátozásmentesen végre fognak hajtani; a politikai pártok átláthatóbb finanszírozását sürgeti, és átláthatóbb kampányfinanszírozásra hív fel a választást megelőző időszakokban a közigazgatási forrásokkal személyes célokra történő visszaélés elkerülése érdekében; felszólítja a központi választási bizottságot, hogy átlátható módon foglalkozzon a jelöltek által benyújtott panaszokkal, és hivatalos határozatok útján nyújtson hatékony jogorvoslatot;

5.  kéri az ukrajnai hatóságokat – annak elismerése mellett, hogy Ukrajna ratifikálta az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét és a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját –, hogy fokozzák az Ukrajnában élő kisebbségekkel való kapcsolatok előmozdítására irányuló erőfeszítéseiket azáltal, hogy kisebbségi nyelveken készítenek kampányanyagokat és e közösségeket jobban bevonják az országban zajló politikai eseményekbe;

6.  üdvözli a véleménynyilvánítás szabadságával és a pluralista médiakörnyezettel kapcsolatos jelentős javulást Ukrajnában, ami a szavazóknak jelentős tájékoztatást biztosított a vezető elnökjelöltekről és azok választási programjáról; a választási törvény felülvizsgálatára hív fel a médiához való tisztességesebb és egyenlőbb hozzáférés érdekében a jövőbeli választási folyamatokban résztvevő valamennyi jelölt számára;

7.  sajnálatát fejezi ki, hogy a Verhovna Rada épp a második forduló előtt fogadta el az elnökválasztási törvény Régiók Pártja által javasolt rendkívül ellentmondásos módosításait, ugyanakkor ez láthatóan nem volt jelentős hatással a választás napjának lebonyolítására;

8.  reméli, hogy a választások eredménye határozottabb elkötelezettséget fog maga után vonni a politikai párbeszéd megerősítése iránt, és meghozza az olyannyira áhított alkotmányos és politikai reformokat Ukrajnában az ország stabil, működőképes irányításának biztosítása érdekében; felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van olyan törvények elfogadására, amelyek a politikai rendszer átláthatóságát növelik, különös tekintettel az üzleti és a politikai élet közötti kapcsolatokra, illetve az összeférhetetlenség kérdésének kezelésére;

9.  üdvözli, hogy Ukrajna aktívan támogatja a keleti partnerséget és az Euronest Parlamenti Közgyűlést, és elkötelezett az iránt, hogy fokozza erőfeszítéseit a nagyobb demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása és az alapvető szabadságok, továbbá a piacgazdaság, a fenntartható fejlődés és a felelősségteljes kormányzás e vonatkozásban történő biztosítása érdekében;

10. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy váltsa be az EU ígéreteit és foglalkozzon az ukrán nép elvárásaival, amely egyre inkább azt várja az EU-tól, hogy konkrétabb lehetőségeket biztosítson számára az európai struktúrákba és politikákba történő további politikai, gazdasági és társadalmi integráció terén, ezért bátorítja a Bizottságot, hogy folytassa és gyorsítsa fel az új társulási megállapodásról szóló tárgyalásokat, amely a két fél közös felelőssége alapján elősegíti Ukrajna fokozatos közeledését az EU-hoz; felhívja a Bizottságot, hogy a társulási menetrendet hozza összhangba a 2011–2013 közötti nemzeti indikatív programmal;

11. valamennyi szomszédos országot sürgeti, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az ukrán nép szabad és demokratikus választásait, és óvakodjanak bármiféle, az Ukrajna által a politikai, társadalmi és gazdasági fejlődésével kapcsolatos, demokratikus úton meghozott döntéseknek visszavonására irányuló nyomásgyakorlástól vagy beavatkozástól;

12. rámutat, hogy a visszafogadással és a vízumkönnyítéssel kapcsolatos megállapodások végrehajtása tekintetében előrehaladást igen, eredményeket viszont nem sikerült elérni; hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség e megállapodások javítása érdekében, különös tekintettel az ukrán állampolgárok azon csoportjainak bővítésére, amelyekre a vízumkönnyítési megállapodás vonatkozik, valamint arra, hogy az ukrán nemzetiségűek számára megfelelő megoldásokat kell találni az általános vízumeljárás megkönnyítése terén, tekintettel a vízummal kapcsolatos új közösségi jogszabályokra;  

13. kéri a tagállamokat, hogy a vízumkódexet olyan módon alkalmazzák, hogy a vízumkérelmezési és –kiállítási eljárás a kérelmezők számára a lehető leggyorsabbá és legegyszerűbbé váljon, és sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a vízumkönnyítési megállapodást és tartózkodjanak a felesleges eljárások alkalmazásától;

14. üdvözli a vízummentesség létrehozása érdekében az EU–Ukrajna között zajló, vízumról szóló strukturált párbeszéd megteremtését, és e tekintetben hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak még az idén meg kell határoznia az Ukrajnának biztosítandó vízummentes utazás menetrendjét, ahogy azt a keleti partnerségről szóló bizottsági közlemény is szorgalmazza; kéri a Tanácsot, hogy rövid távon bízza meg a Bizottságot az Ukrajnával kötött vízumkönnyítési megállapodás felülvizsgálatával, az összes vízumdíj eltörlése érdekében, összhangban a megállapodás 14. cikkének (4) bekezdésével és a mobilitási és biztonsági paktum második lépésével;

15. megjegyzi, hogy Ukrajna jelentős előrehaladást ért el abban a tekintetben, hogy Oroszország felé teljesítse a gázvásárlásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeit, és elkerülje az Ukrajnán keresztül eljuttatott orosz földgáztól függő európai országokba irányuló gázátvitel veszélyeztetését; sürgeti az ukrán hatóságokat, hogy korszerűsítsék a gázágazatot annak biztosítására, hogy ez a hálózat megbízható és átlátható módon működjön;

16. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson kellő technikai segítséget ahhoz, hogy Ukrajna villamosenergia-hálózatának energiahatékonysága gyökeresen javuljon és fokozza a gázágazat reformjával kapcsolatos együttműködést az európai uniós normákkal való összhang biztosítására; kéri, hogy az EU következetesen támogassa az energiafogyasztás csökkentésére és az energiahatékonyság növelésére irányuló ukrán stratégiát, amely a gázzal kapcsolatok kiadások és az EU energiaimporttól való függősége csökkentésének legjobb módja;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Ukrajna kormányának és parlamentjének, az Európa Tanács parlamenti közgyűléseinek, az EBESZ-nek és a NATO-nak.