Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0127/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0127/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Ukrainoje

17.2.2010

siekiant baigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0116/2010

Procedūra : 2010/2525(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0127/2010
Pateikti tekstai :
B7-0127/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0127/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio mėn. vykusio ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdžio metu parengtą pareiškimą ir rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) ir į vykstančias derybas dėl asociacijos sutarties (AS), skirtos pakeisti PBS,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio mėn. sudarytą ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę, pakeitusią veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 4 d. Kijeve vykusio ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimo metu priimtą bendrąjį pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 18 d. pasirašytą ir 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo,

–   atsižvelgdamas į Ukrainos prezidento rinkimų, kurių pirmasis turas buvo surengtas 2010 m. sausio 17 d., o antrasis – 2010 m. vasario 7 d., rezultatus,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. Prahoje inicijuotą Rytų partnerystę (RP),

–   atsižvelgdamas į ESBO/ODHIR stebėjimo misijos pareiškimus dėl 2010 m. sausio 17 d. ir vasario 7 d. prezidento rinkimų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Ukrainą su Europos Sąjunga sieja stiprūs istoriniai, kultūriniai ir ekonominiai ryšiai ir kadangi ji yra viena pagrindinių ES strateginių partnerių Rytų kaimynystėje; kadangi jos integracija į ES gali prisidėti prie saugumo, stabilumo ir gerovės visame žemyne,

B.  kadangi Ukraina yra Europos valstybė ir pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį gali pateikti prašymą dėl narystės ES kaip ir visos Europos valstybės, besilaikančios laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principų,

C. kadangi Tarptautinė rinkimų stebėjimo misija pažymėjo, kad po antrojo Ukrainos prezidento rinkimų turo pasitvirtino pirmojo turo, atitikusio daugumą ESBO ir Europos Tarybos Ukrainai nustatytų reikalavimų, įvertinimas, ir šie rinkimai sutvirtino pažangą, padarytą nuo 2004 m.,

D. kadangi Ukrainos įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) yra svarbus žingsnis, rodantis, kad Ukraina taiko tarptautinius ir Europos ekonomikos standartus bei palaiko glaudžius prekybos ryšius su ES, o tai spartina derybas dėl tvirtos ir visapusės laisvosios prekybos zonos (TVLPZ) kaip asociacijos sutarties sudedamosios dalies sukūrimo,

E.  kadangi reikia priminti, kad Ukraina yra šalis, patyrusi komunizmą ir sovietinį valdymą, ir turi nueiti ilgą kelią, kad įveiktų šį neigiamą palikimą,

F.  kadangi apie 80 % Rusijos dujų, skirtų ES, tiekiama tranzitu per Ukrainą,

G. kadangi norint, kad Rytų partnerystė būtų sėkminga ir prisidėtų prie visų Rytų kaimyninių šalių taikaus vystymosi, stabilumo ir gerovės, ji turi būti grindžiama konkrečiais bei patikimais projektais ir turi būti pakankamai finansuojama; kadangi dėl savo dydžio, geopolitinės ir strateginės svarbos Ukraina yra laikoma Rytų partnerystės regiono lydere,

1.  teigiamai vertina Tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos pareiškimą, kad po antrojo Ukrainos prezidento rinkimų turo pasitvirtino pirmojo turo, atitikusio daugumą ESBO ir Europos Tarybos Ukrainai nustatytų įsipareigojimų, įvertinimas, kad kandidatai galėjo laisvai vykdyti rinkimų kampaniją konkurencingoje, bet vis dar į priešiškas stovyklas susiskaldžiusioje rinkimų aplinkoje, kad žiniasklaida bendrai paėmus suteikė rinkėjams galimybę rinktis turint užtenkamai informacijos ir kad rinkimų dieną balsavimas visoje šalyje vyko tvarkingai, profesionaliai ir skaidriai, vyraujant ramiai atmosferai;

2.  džiaugiasi dideliu rinkėjų aktyvumu, kuris rodo, kad Ukrainos piliečiai aktyviai dalyvauja spręsdami dėl savo šalies raidos krypties, ir reiškia įpareigojimą Ukrainos politikams, turėsiantiems jį įgyvendinti;

3.  mano, kad Ukraina, kaip ir bet kuri kita veikianti demokratija, turi ne tik sutelkti dėmesį į rinkimų dieną, bet ir sukurti teisinį pagrindą, užtikrinantį politinių procesų skaidrumą, įskaitant politinių partijų ir kandidatų finansavimą;

4.  pripažįsta Ukrainos europinius siekius; mano, kad jai turi būti atvertos durys į Europą ir kad sklandūs rinkimai yra svarbus ženklas Europos viešajai nuomonei, patvirtinantis, kad dabar Ukraina yra normali Europos valstybė, turinti teisę pasirinkti europinį kelią;

5.  pabrėžia lemiamą Ukrainos vaidmenį užtikrinant Europos Sąjungos energetinį saugumą; pabrėžia, kad yra svarbu sustiprinti Ukrainos ir ES bendradarbiavimą energetikos srityje ir ragina priimti ES ir Ukrainos susitarimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti saugų energijos tiekimą abiem šalims; pabrėžia skaidrumo svarbą dujų tiekimo ir tranzito sistemų atžvilgiu; yra susirūpinęs, kad dujotiekio „Nord Stream“ projektas pamina solidarumo principą ES energetinio saugumo srityje, yra tiesiogiai skirtas tranzito šalims ir jį ketinama tiesti aplenkiant Ukrainą;

6.  pabrėžia, kad nepaisant padarytos pažangos, dabartinis vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo susitarimas turi būti persvarstytas, atsižvelgiant į ilgojo laikotarpio tikslus, ir ragina Tarybą įpareigoti Komisiją peržiūrėti šį susitarimą su Ukrainos valdžios institucijomis, kad būtų parengtas veiksmų planas dėl bevizio režimo nustatymo Ukrainai;

7.  ragina Komisiją ir Tarybą dar kartą patvirtinti ES ryžtą padėti Ukrainai įgyvendinant priemones, siūlomas pagal Rytų partnerystę ir ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę; pabrėžia, kad Rytų partnerystė neturėtų trukdyti kaimyninių šalių, kurios norėtų prašyti tapti narėmis pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį, narystei ES;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir Ukrainos vyriausybei bei parlamentui.