Förslag till resolution - B7-0127/2010Förslag till resolution
B7-0127/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

17.2.2010

till följd av uttalandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0116/2010

Förfarande : 2010/2525(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0127/2010
Ingivna texter :
B7-0127/2010
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0127/10

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

–   med beaktande av uttalandet och rekommendationerna från det sammanträde i oktober 2009 som hölls av kommittén för parlamentariskt samarbete mellan EU och Ukraina,

 

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina, som trädde i kraft den 1 mars 1998, och av de pågående förhandlingarna om ett associeringsavtal avsett att ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet,

 

–   med beaktande av associeringsagendan EU-Ukraina, som ersätter den handlingsplan som upprättades i juni 2009,

 

–   med beaktande av det gemensamma uttalande som antogs vid toppmötet EU‑Ukraina i Kyïv den 4 december 2009,

 

–   med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om viseringslättnader, vilket undertecknades den 18 juni 2007 och trädde i kraft den 1 januari 2008,

 

–   med beaktande av resultatet i det ukrainska presidentvalet, där den första valomgången hölls den 17 januari och den andra den 7 februari 2010,

 

–   med beaktande av det östliga partnerskapet, som lanserades i Prag i maj 2009,

 

–   med beaktande av uttalandena från OSSE/ODHIR:s valobservatörsgrupp om presidentvalet den 17 januari och den 7 februari 2010,

 

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ukraina har starka historiska, kulturella och ekonomiska band till EU, och landet är en av EU:s viktigaste strategiska partner i unionens östra närområde. En integration av Ukraina i EU kan få positiva effekter för säkerheten, stabiliteten och välståndet i hela Europa.

B.  Ukraina är en europeisk stat, som enligt artikel 49 i EU-fördraget har rätt att ansöka om medlemskap i EU, precis som vilken europeisk stat som helst som håller fast vid principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

C. Den internationella valobservatörsgruppen konstaterade att den andra omgången av 2010 års presidentval i Ukraina bekräftade bedömningen från den första omgången, nämligen att de flesta av OSSE:s och Europarådets krav hade uppfyllts och att valet innebar att de framgångar som uppnåtts sedan 2004 befästes.

D. Ukrainas anslutning till Världshandelsorganisationen utgör ett viktigt steg i landets antagande av internationella och europeiska ekonomiska normer och i stärkandet av handelskontakterna med EU, och den påskyndar förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal som en del av associeringsavtalet.

E.  Man bör hålla i minnet att Ukraina är ett land som upplevt kommunism och sovjetisk överhöghet, men landet har nått långt i sin strävan att betvinga det tunga arv som detta har lämnat efter sig.

F.  Omkring 80 procent av den ryska gas som går till EU transiteras genom Ukraina.

G. Det östliga partnerskapet kommer bara att nå framgång och bidra till en fredlig utveckling, stabilitet och välstånd i EU:s östra grannländer om det bygger på konkreta och trovärdiga projekt och får tillräckligt med resurser. Med tanke på landets storlek och dess geopolitiska och strategiska betydelse anses Ukraina vara en regional ledare inom det östliga partnerskapet.

1.  Europaparlamentet välkomnar uttalandet från den internationella valobservatörsgruppen om att den andra omgången av presidentvalet i Ukraina bekräftade bedömningen från den första, nämligen att de flesta av OSSE:s och Europarådets krav hade uppfyllts, att kandidaterna fritt hade kunnat bedriva sina valkampanjer i en konkurrenspräglad, om än polariserad atmosfär, att medierna i allmänhet hade gett väljarna möjlighet att göra ett upplyst val samt att röstningen på själva valdagen hade genomförts på ett ordnat, professionellt och öppet sätt över hela landet, i en lugn stämning.

2.  Europaparlamentet välkomnar det höga valdeltagandet, som visar hur angelägna Ukrainas medborgare är om att få vara med och bestämma om landets framtid, och som innebär en utmaning som landets politiker måste leva upp till.

3.  Europaparlamentet anser att Ukraina, precis som alla fungerande demokratier, inte bara måste rikta uppmärksamheten mot själva valdagen, utan också behöver en bredare rättslig ram som står som garant för insyn i den politiska processen, inbegripet finansieringen av politiska partier och kandidater.

4.  Europaparlamentet visar sin erkänsla för Ukrainas europeiska ambitioner. Parlamentet anser att dörren till EU bör stå öppen och att det välordnade valet sänder en viktig signal till den allmänna opinionen i EU om att det står klart att dagens Ukraina är ett normalt europeiskt land som har rätt att välja Europa.

5.  Europaparlamentet framhåller Ukrainas centrala roll för en tryggad energiförsörjning i EU. Parlamentet understryker vikten av tätare samarbete mellan Ukraina och EU på energiområdet och efterfrågar ytterligare avtal mellan EU och Ukraina i syfte att trygga energiförsörjningen för båda parter. Parlamentet betonar vikten av insyn i systemen för gasförsörjning och transitering. Parlamentet oroas av gasledningsprojektet Nord Stream, som undergräver principen om solidaritet för att trygga EU:s energiförsörjning, är direkt riktat mot transiteringsländerna och byggs för att kringgå Ukraina.

6.  Trots att framsteg gjorts bör det gällande avtalet om förenklade viseringsförfaranden granskas på nytt, med långsiktiga mål i åtanke, och Europaparlamentet uppmanar rådet att ge kommissionen befogenhet att se över avtalet tillsammans med de ukrainska myndigheterna i syfte att ta fram en färdplan mot ett visumfritt resande för Ukraina.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att på nytt bekräfta EU:s beredvillighet att hjälpa Ukraina genom de instrument som föreslagits av det östliga partnerskapet och associeringsagendan EU-Ukraina. Parlamentet understryker att det östliga partnerskapet inte får hindra EU-medlemskap för grannländer som vill ansöka om detta på grundval av artikel 49 i EU-fördraget.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaterna samt till Ukrainas regering och parlament.