Процедура : 2009/2750(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0133/2010

Внесени текстове :

B7-0133/2010

Разисквания :

PV 08/03/2010 - 17
CRE 08/03/2010 - 17

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0056

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 134kWORD 67k
3.3.2010
PE432.992v01-00
 
B7-0133/2010

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0000/2010 – O-0025/2010

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно данъците върху финансови сделки – да ги накараме да проработят


Sharon Bowles от името на комисията по икономически и парични въпроси

<<<


Резолюция на Европейския парламент относно данъците върху финансови сделки – да ги накараме да проработят  
B7‑0133/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2009 г. относно проведената в Лондон на 2 април 2009 г. среща на Г-20(1),

–   като взе предвид изявлението на държавните и правителствените ръководители, направено след срещата на високо равнище на Групата на двадесетте (Г-20) в Питсбърг от 24 и 25 септември 2009 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 8 октомври 2009 г. относно срещата на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 година(2),

–   като взе предвид комюникето от срещата на Г–20 на 7 ноември 2009 г. в Сейнт Андрюс във формат – министри на финансите и управители на Централни банки,

–   като взе предвид заключенията от срещата на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2009 г. и по-специално параграф 15,

–   като взе предвид изявлението на председателя Барозо от 15 декември 2009 г. пред Европейския парламент,

–   като взе предвид писмото от 18 януари 2010 г. от шведския министър на финансите до Председателството на Съвета относно въвеждането на вноска „стабилност” в държавите-членки,

 

–   като взе предвид Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. относно косвените данъци върху набирането на капитал(3)

–   като взе предвид предложението на Комисията за Директива за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на третирането на застрахователните и финансовите услуги (COM(2007)747),

–   като взе предвид въпроса от 24 февруари 2010 г. към Комисията относно данъците върху финансовите сделки – да ги накараме да проработят (O-0025/2010 – B7‑0000/2010),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Парламентът приветства изследователската дейност в посока международна рамка за облагане на финансовите сделки, която дейност беше инициирана на равнище Г-20 след срещата на високо равнище в Питсбърг през септември 2009 г.,

Б.  като има предвид, че Парламентът призова за бърз напредък, за да се гарантира, че финансовият сектор допринася в справедлива степен за икономическото възстановяване и развитие, тъй като значителна част от разходите и последствията от финансовата криза се понасят от реалната икономика, данъкоплатците, потребителите, обществените услуги и обществото като цяло;

В.  като има предвид, че Европейският съвет подчерта колко е важно да бъде подновен икономическият и социален договор между финансовите институции и обществото, на което те служат, и да се гарантира, че обществеността, извлича полза от добрите периоди и е защитена от рискове; като има предвид, че в този контекст Европейският съвет насърчи МВФ да разгледа в своя преглед пълния набор от възможности, включително облагане на финансовите сделки в световен мащаб. като има предвид, че в този контекст Европейският съвет също така призова Съвета и Комисията да идентифицират основните принципи, които следва да се спазват от новите световни разпоредби,

Г.  като има предвид, че няколко държави-членки призоваха за данък върху финансовите сделки,

Д. като има предвид, че новите инициативи за регулиране, като например действия срещу данъчните убежища, премахване на извънбалансовите дупки, изисквания за търговия на борсата и използването на депозитари за регистрирането на деривати, ясно промениха контекста на политическите действия в тази област,

Е.  като има предвид, че Комисията, след въпроси, повдигнати на срещата на 6 октомври 2009 г. между комисията по икономически и парични въпроси и члена на Европейската комисия, отговарящ за данъчното облагане, и както беше потвърдено от председателя Барозо в изявлението му пред Европейския парламент на 15 декември 2009 г., понастоящем работи върху идеи за „иновативни финанси” в контекста на глобалните предизвикателства, включително данъци върху финансовите сделки, за да предложи за разглеждане предложения в подходящото време,

Ж. като има предвид, че МВФ събира понастоящем мнения от обществеността по въпроса за данъчното облагане на финансовия сектор, като част от искането, направено от Г-20 на срещата на върха в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 г.

З.  като има предвид, че под различна форма в държавите-членки съществуват данъци и такси върху финансовите сделки; като има предвид, че тези национални данъци и мита обикновено обхващат само сделките с определени активи; като има предвид, че Белгия и Франция приеха законодателство за данък върху сделките с валута на национално равнище, но ще започнат да го прилагат само ако се приложи на равнище ЕС,

И. като има предвид, че за разлика от другите форми на облагане, косвените данъци върху набирането на капитал, като например данъкът върху вноските в капитала, гербовият налог върху ценните книжа и данъкът върху операциите по преструктуриране, пораждат дискриминация, двойно данъчно облагане и несъответствия, които са в противоречие със свободното движение на капитали,

Й. като има предвид, че през последното десетилетие е налице голямо и бързо увеличаване на обема на финансовите сделки в сравнение с обема на търговията със стоки и услуги, което може да се обясни, наред с другото, и с бързото разрастване на пазара на деривати,

К. като има предвид, че лидерите на Г-20 носят колективна отговорност за смекчаване на социалното въздействие на кризата, както в държавите-членки на групата, така и в развиващите се страни, които бяха засегнати тежко от страничните ефекти на кризата; като има предвид, че данъкът върху финансовите сделки би допринесъл за покриване на разходите, предизвикани от кризата,

1.  изразява становището, че Европейският съюз следва да постигне съгласие по обща позиция в контекста на международната рамка на срещите на Г-20 по отношение на възможностите финансовият сектор да даде справедлив и значителен принос, за да компенсира всяка тежест, която е генерирал за реалната икономика или която е свързана с правителствена намеса, за да се стабилизира банковата система; счита, че ЕС, успоредно и в съответствие с работата на Г-20, следва да разработва собствена стратегия относно спектъра от възможности за действие;

2.  счита, че с оглед постигането на съгласувана позиция на ЕС, базирана на обективен анализ, Комисията следва да изработи, достатъчно време преди следващата среща на върха на Г-20, оценка за въздействието на глобален данък върху финансовите сделки, като се проучат преимуществата и недостатъците от подобен данък;

3.  призовава настоятелно Комисията внимателно да разгледа в своята оценка следните аспекти:

а)  предишен опит от данъци върху финансовите сделки, особено от гледна точка на поведение с цел избягване на данъчно облагане и миграция на капитали или услуги към алтернативни места, особено въздействието на подобни данъци върху инвеститорите на дребно и малките и средни предприятия;

б)  ползите и недостатъците от въвеждането на данъци върху финансовите сделки само в Европейския съюз в сравнение с въвеждането им в световен мащаб и с настоящото положение;

в)  потенциалът да се генерира значителен приход в сравнение с други източници на данъчни приходи, разходи по събирането и разпределение на приходите между държавите;

г)  фактът, че когато се оценяват потенциалните приходи от данъците върху финансовите сделки на световно или на европейско равнище, следва да се отчитат различните възможности за формулиране на данъка, като същевременно се определи повишаването на разходите по финансовите сделки на всички потенциално засегнати пазари (финансови сделки на организирани борси, извънборсови финансови сделки), както и при финансовите сделки между търговци (В2В) и между търговци и потребители (В2С);

д)  фактът, че оценката следва да отчита и потенциала на различните възможности да окажат въздействие както върху ценовите равнища, така и върху стабилността в дългосрочен и краткосрочен план, както и върху финансовите сделки и ликвидността;

е)  как следва да бъде формулиран данък върху финансовите сделки, за да се смекчат отрицателните странични ефекти, които обичайно са свързани с косвените данъци върху набирането на капитал;

ж) до каква степен данък върху финансовите сделки ще допринесе за стабилизирането на финансовите пазари от гледна точка на въздействието му върху прекомерната краткосрочна търговия, върху спекулацията и прозрачността;

з)  дали данък върху финансовите сделки би могъл да предотврати бъдеща финансова криза, като е насочен към определени типове „нежелани” финансови сделки; което следва да бъде определено от Комисията;

4.  подчертава, че всяко решение трябва императивно да избягва намаляването на конкурентоспособността на ЕС или затрудняването на устойчивите инвестиции, нововъведения и растеж, които носят ползи за реалната икономика и обществото;

5.  подчертава колко е важно да се отчита необходимостта банковият сектор да натрупа „здрав” капитал, който гарантира способността на банковата система да финансира инвестициите в реалната икономика; и да се предотвратява поемането на прекомерен риск;

6.  призовава Комисията и Съвета да дадат оценка на потенциала за принос в бюджета на ЕС, който имат различните възможности за данък върху финансовите сделки;

7.  призовава Комисията и Съвета да дадат оценка в каква степен възможностите, които се обсъждат, биха могли да се използват и като иновативни финансови механизми, за да се предоставя подкрепа за приспособяване към и смекчаване на последиците от изменението на климата в развиващите се страни, както и за финансирането на сътрудничеството за развитие;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка и правителствата и парламентите на държавите-членки.

 

(1)

Приети текстове, P6_TA(2009)0330.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2009)0028.

(3)

ОВ L 46, 21.02.2008 г., стр. 11.

Правна информация - Политика за поверителност