Postup : 2010/2502(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0137/2010

Předložené texty :

B7-0137/2010

Rozpravy :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Hlasování :

PV 10/03/2010 - 7.11

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0062

NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 99k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0137/2010
3. 3. 2010
PE432.996v01-00
 
B7-0137/2010

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0010/2010 a B7‑0009/2010

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní  
B7‑0137/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE a který se týká nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (B6-0421/2008),

–   s ohledem na nadcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1887 (2009) o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní,

–   s ohledem na prohlášení summitu EU-USA ze dne 3. listopadu 2009 (příloha 3),

–   s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 26. února 2004(1), ze dne 10. března 2005(2), ze dne 17. listopadu 2005(3) a ze dne 14. března 2007(4) o nešíření jaderných zbraní a jaderném odzbrojení,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o provádění Evropské bezpečnostní strategie a EBOP(5),

–   s ohledem na strategii Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou schválila Evropská rada dne 12. prosince 2003,

–   s ohledem na prohlášení Rady ze dne 8. prosince 2008 o posílení mezinárodní bezpečnosti, zejména na body 6, 8 a 9 tohoto prohlášení, v němž EU vyjadřuje své odhodlání bojovat proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů,

–   s ohledem na klíčovou úlohu, kterou v kontextu nešíření zbraní hromadného ničení plní Skupina jaderných dodavatelů,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) a č. 1673 (2006) o nešíření zbraní hromadného ničení,

–   s ohledem na Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, dohody MAAE o komplexních zárukách a dodatkové protokoly, Úmluvu o fyzické ochraně jaderných materiálů, Mezinárodní úmluvu o potlačování činů jaderného terorismu, Haagský kodex chování proti šíření balistických raket, Smlouvu o omezení počtu strategických zbraní (START I), jejíž platnost skončila v roce 2009, a  Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní (SORT),

–   s ohledem na zprávu o provádění evropské bezpečnostní strategie, kterou přijala Evropská rada dne 11. prosince 2008,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0234/2009),

–   s ohledem na otázky Komisi a Radě ze dne 21. prosince 2009 o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (O-0170/2009 – B7‑0010/2010, O-0169/2009 – B7‑0009/2010),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Smlouva o nešíření jaderných zbraní je i nadále základním kamenem režimu nešíření jaderných zbraní a nezbytným základem pro pokračování v jaderném odzbrojení a pro mírové využití jaderné energie,

B.  potvrzuje nezadatelná práva všech stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní na rozvíjení, výzkum, výrobu a využívání jaderné energie k mírovým účelům podle článku 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní,

C. zdůrazňuje, že je nezbytné nadále posilovat všechny tři pilíře Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jmenovitě nešíření, odzbrojení a spolupráci v oblasti civilního využití jaderné technologie pro výrobu energie,

D. potvrzuje, že šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů do rukou státních i nestátních subjektů představuje jednu z nejvážnějších hrozeb pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost,

E.  s ohledem na převládající konsenzus v rámci Evropské unie o oživení a posílení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní s ohledem na nadcházející hodnotící konferenci stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat ve dnech 3.–28. května 2010 v New Yorku,

F.  vyzývaje k dalším pokrokům týkajícím se všech aspektů odzbrojení s cílem posílit celosvětovou bezpečnost,

G. vzhledem k tomu, že je třeba posilovat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní coby základní kámen celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní, a uznat, že pro znovupotvrzení platnosti této Smlouvy a posílení úmluv, smluv a agentur zahrnujících zejména Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), které tvoří stávající režim týkající se nešíření jaderných zbraní a odzbrojování, bude zapotřebí smělé politické vedení i řada pokrokových, postupně navazujících kroků,

H. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hraje MAAE při řešení íránské jaderné otázky, a potvrzuje, že MAAE je rozhodnuta pokračovat v hledání diplomatického řešení této otázky,

I.   vzhledem ke zjevně nedostatečnému pokroku při dosahování konkrétních cílů (např. tzv. „13 kroků“(6)) stanovených ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, které byly přijaty na předchozích hodnotících konferencích, a to zejména v současné situaci, kdy hrozby přicházejí z různých stran, včetně intenzivnějšího šíření jaderných zbraní, k němuž dochází současně se zvýšením poptávky po jaderné technologii a její nabídky, či možnosti, že se tato technologie a radioaktivní materiál dostane do rukou zločineckých organizací a teroristů,

J.   vzhledem k tomu, že se EU zavázala využít všechny dostupné nástroje k předcházení, odrazování, zastavení a případné eliminaci programů šíření zbraní hromadného ničení, které jsou zdrojem celosvětového znepokojení, jak je jasně vyjádřeno ve strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, kterou dne 12. prosince 2003 přijala Evropská rada,

K. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU usilovněji bránila tokům a financování šíření zbraní hromadného ničení, aby udělovala sankce za jejich šíření a vytvořila opatření, která by zabránila nehmotným přenosům znalostí a know-how, a aby přitom využívala všechny dostupné nástroje včetně vícestranných smluv a mechanismů kontroly, vnitrostátních a mezinárodně koordinovaných kontrol vývozů, programů spolupráce v oblasti snižování hrozeb a politických a hospodářských nástrojů,

L.  vzhledem k tomu, že zavedení „doložek o nešíření zbraní“ do dohod uzavřených od roku 2003 mezi EU a třetími zeměmi se stalo všeobecným pravidlem,

M. zdůrazňuje nezbytnost úzké koordinace a spolupráce mezi Evropskou unií a jejími partnery, včetně zejména Spojených států a Ruska, která by vedla k obnově a posílení režimu nešíření jaderných zbraní,

N. vítaje prohlášení o nešíření jaderných zbraní a odzbrojení (příloha 3) přijaté na summitu EU-USA dne 3. listopadu 2009, které zdůrazňuje potřebu zachovat a posílit odpovídající mnohostranná opatření, a zejména Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, podporuje, vstup Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek v platnost, a vyzývá, aby byla v lednu 2010 zahájena jednání o smlouvě o zákazu výroby štěpných materiálů; poznamenává rovněž, že prohlášení opakovaně vyzývá Írán a Korejskou lidově demokratickou republiku ke splnění svých mezinárodních jaderných povinností,

O. vzhledem k tomu, že Komise má statut pozorovatele ve Skupině jaderných dodavatelů a na hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a že sekretariát Rady se rovněž této konference účastní, ať už v rámci delegace Komise nebo v rámci předsednictví EU,

P.  vítaje úsilí, které státy vlastnící jaderné zbraně vynaložily na snížení počtu jaderných zbraní a na dosažení odzbrojení, a zdůrazňujíc, že je třeba dále pokračovat v úsilí v oblasti jaderného odzbrojení v souladu s článkem 6 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní,

Q. povzbuzen novými návrhy na odzbrojení, ke kterému vyzvvali Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry a Sam Nunn v lednu roku 2007 a v lednu roku 2008, Vzorovou úmluvou o jaderných zbraních a Protokolem Hirošima-Nagasaki, které jsou podporovány občanskými organizacemi a vedoucími politickými představiteli po celém světě, a také kampaněmi jako „globální nula“, které uvádí, že hlavní cestou, jak zajistit nešíření jaderných zbraní a dosáhnout celosvětové bezpečnosti, je směřovat k eliminaci jaderných zbraní,

1.  vyzývá všechny dotčené strany, aby se chopily příležitosti nastávající hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010, a pokročily směrem k úplnému jadernému odzbrojení, které by bylo založeno na mezinárodní smlouvě pro postupnou eliminaci jaderných zbraní na celém světě;

2.  zdůrazňuje potřebu vyvinout na hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se bude konat v roce 2010, strategie k dosažení shody, pokud jde o smlouvu o zastavení výroby štěpných materiálů pro zbrojní účely, a to nediskriminačním způsobem, což znamená, že by se touto smlouvou státy, které nevlastní jaderné zbraně, a státy, jež nejsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, zavázaly k tomu, že nebudou vyrábět štěpný materiál pro zbrojní účely a že odstraní stávající zařízení na výrobu tohoto štěpného materiálu;

3.  zdůrazňuje, že pět členů Rady bezpečnosti OSN, z nichž všichni vlastní jaderné zbraně, by mělo usilovat o postupné přijetí závazku, že nebudou vyrábět štěpný materiál pro zbrojní účely a že odstraní veškerá stávající zařízení na výrobu tohoto štěpného materiálu, a zároveň uznává, že proces odzbrojení zahájený některými státy nemá přímý vliv na to, zda se ostatní státy rozhodnou ukončit své programy šíření jaderných zbraní nebo v nich pokračovat, což znamená, že je zapotřebí rázného postupu vůči státům nebo organizacím, které jsou připraveny zahájit, nebo již zahájily, programy šíření jaderných zbraní;

4.  opakuje svůj požadavek, aby byl zhodnocen a aktualizován společný postoj Rady 2005/329/SZBP ze dne 25. dubna 2005 ohledně hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní(7) konané v roce 2005, a to v rámci příprav na pozitivní výsledek hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež se bude konat v roce 2010 a na níž dojde k dalšímu posílení všech tří stávajících pilířů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a k tomu, že se zúčastněné strany zaváží k úsilí o postupné úplné jaderné odzbrojení, jak je stanoveno v návrhu úmluvy o jaderných zbraních;

5.  podporuje snahy o zajištění rozvoje mírových využití jaderné energie zeměmi, jež usilují v tomto odvětví o udržení či rozvoj svých kapacit, a to v rámci omezujícím rizika šíření a dodržujícím nejvyšší mezinárodní normy záruk, bezpečnosti a zabezpečení;

6.  naléhavě vyzývá Radu, aby Parlament pravidelně informovala o všech přípravných schůzích, jež se budou konat před hodnotící konferencí Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2010, a aby řádně zohlednila jeho postoje týkající se nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojování s ohledem na tuto konferenci;

7.  připomíná, že je důležité, aby Rada ve spolupráci se svými partnery aktivně podporovala konkrétní návrhy, prostřednictvím nichž by výroba, použití a přepracování veškerého jaderného paliva byla umístěna pod dozor Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a jež by zahrnovaly vytvoření mezinárodní banky jaderného paliva; dále podporuje další iniciativy, jež si kladou za cíl, aby se cyklus jaderného paliva stal mnohostrannou záležitostí zaměřenou na mírové využití jaderné energie, a bere přitom na vědomí, že Parlament vítá úmysl Rady a Komise přispět na zřízení banky jaderného paliva, jež by byla pod dozorem MAAE, částkou do výše až 25 milionů EUR a přeje si, aby došlo k urychlenému přijetí společné akce v této věci;

8.  vyjadřuje podporu MAAE a její důležité práci v oblasti jaderných záruk, jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení;

9.  podporuje další úsilí o posílení mandátu MAAE, včetně generalizace dodatkových protokolů k dohodám o zárukách MAAE, a další kroky, jež mají za cíl vývoj opatření k budování důvěry a mezi něž patří i zajištění dostatečných zdrojů pro tuto organizaci, aby mohla plnit svůj důležitý mandát, tedy zajišťovat jadernou bezpečnost;

10. plně podporuje posílení a zlepšení mechanismů kontroly dodržování všech dostupných nástrojů nešíření zbraní;

11. vyzývá k zesílení úsilí o zajištění všeobecné platnosti a účinného provádění pravidel a nástrojů týkajících se nešíření zbraní, zejména prostřednictvím lepších mechanismů kontroly;

12. požaduje hodnocení účinnosti používání doložek o nešíření zbraní hromadného ničení v dohodách uzavřených mezi EU a třetími zeměmi;

13. podporuje boj proti jadernému terorismu a veškerá opatření, jejichž účelem je zabránit teroristům v nabývání zbraní hromadného ničení, a podporuje i globální iniciativu pro boj proti jadernému terorismu a bezpečnostní iniciativu proti šíření zbraní;

14. vyzývá členské státy, aby sdílely osvědčené postupy s cílem zlepšit bezpečnostní normy a postupy v oblasti jaderné bezpečnosti a aby zpřísnily normy jaderné bezpečnosti s cílem snížit riziko jaderného terorismu;

15. podporuje brzký vstup Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek v platnost a do té doby dodržování moratorií na zkušební jaderné výbuchy;

16. vyzývá k prohloubení dialogu s novou vládou Spojených států a všemi velmocemi vlastnícími jadernými zbraněmi s cílem stanovit společný plán, který bude zaměřen na postupné snižování počtu jaderných hlavic; zejména podporuje ty kroky USA a Ruska, které povedou k podstatnému snížení počtu jejich jaderných zbraní, jak bylo dohodnuto ve smlouvách START 1 a SORT, a naléhavě vyzývá k ratifikaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a k obnovení dohody START;

17. vítá v této souvislosti rozhodnutí Ruské federace a USA vést jednání s cílem uzavřít novou komplexní právně závaznou dohodu, která by nahradila Smlouvu o omezení počtu strategických zbraní (START), jejíž platnost skončila v prosinci 2009, a skutečnost, že prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali dne 6. července 2009 v Moskvě společné prohlášení o opatřeních po ukončení platnosti smlouvy START 1;

18. vítá pokrok, jehož bylo v nedávné době dosaženo v jednáních USA-Rusko, a očekává uzavření konečné dohody v souvislosti s dalším kolem rozhovorů, které začne dne 9. března v Ženevě;

19. vítá oznámení prezidenta Obamy, že pokročí v ratifikaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT); vyzývá Radu, aby v úzké spolupráci s USA a Ruskem pozitivně a aktivně přispěla k přípravám na příští konferenci o přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2010;

20. naléhavě vyzývá Írán, aby se připojil k agentuře MAAE s cílem vyřešit všechny zbývající otázky týkající se íránského jaderného programu a aby za tímto účelem s agenturou plně spolupracoval tak, že jí poskytne přístup a informace, které agentura v zájmy řešení těchto otázek žádá;

21. podporuje metodu dvojího postupu týkající se íránského jaderného programu; opět naléhavě vyzývá Írán, aby plně a bez další prodlevy splnil své povinnosti vyplývající z příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a MAAE, a zejména požadavky vyslovené Radou guvernérů MAAE v jejím usnesení ze dne 27. listopadu 2009; naléhavě vyzývá Radu, aby podpořila činnost Rady bezpečnosti OSN v případě, že Írán bude i nadále odmítat spolupráci s mezinárodním společenstvím v otázkách svého jaderného programu; vyzývá Radu, aby byla připravena podniknout nezbytná promyšlená a cílená opatření zaměřená na nešíření jaderných zbraní, která by doprovázela postup Rady bezpečnosti OSN;

22. vyzývá mezinárodní společenství, aby rychle vytvořilo nový režim citelných sankcí proti Íránu kvůli jeho jadernému programu v případě, že Írán bude i nadále odmítat nabídku, kterou mu učinily ostatní státy, tedy aby vyměnil zásobu svého nízkoobohaceného uranu za uranové palivo vyššího stupně určené pro lékařské účely, a pokud MAAE ve své zprávě z inspekce v Isfahánu potvrdí, že hrozí nebezpečí výroby zbraní a že Írán odmítá dodržet rezoluci OSN týkající se tohoto problému;

23.  zdůrazňuje, že nejistota ohledně charakteru íránského jaderného programu ohrožuje systém nešíření jaderných zbraní a stabilitu v tomto regionu a ve světě; podporuje cíl nalézt přijatelné řešení situace v Íránu, které bude vycházet ze strategie kombinující dialog a sankce, v koordinaci s ostatními členy Rady bezpečnosti a s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii;

24. vyzývá Írán, aby se řádně a konstruktivně zapojil do jednání s Čínou, Francií, Německem, Ruskou federací, Spojeným královstvím a Spojenými státy, za podpory vysoké představitelky Evropské unie (P5+1), s cílem pokročit v dialogu o jaderné otázce, který byl zahájen v Ženevě dne 1. října 2009;

25. připomíná svůj závazek hledat komplexní, dlouhodobé a vhodné řešení íránské jaderné otázky prostřednictvím dialogu a jednání na základě dodržení rezolucí Rady bezpečnosti OSN ze strany Íránu;

26. vyzývá KLDR, aby splnila své povinnosti, k čemuž byla vyzvána ve společném prohlášení ze září 2005, a aby podnikla příslušné kroky za účelem nezvratného a prokazatelného jaderného odzbrojení, a znovu opakuje, že je důležité v plné míře a transparentně provádět rezoluce Rady bezpečnosti č. 1718 a 1874 coby nástroje k zamezení šíření zbraní ze strany KLDR a k tomu, aby se KLDR znovu zapojila do šestistranných rozhovorů a k jadernému odzbrojení;

27. podporuje svolání summitu o jaderné bezpečnosti v dubnu 2010 a uznává, že nepovolené obchodování s jaderným materiálem a jeho neoprávněné používání představují bezprostřední a vážnou hrozbu celosvětové bezpečnosti; očekává konkrétní návrhy s cílem zlepšit bezpečnost nedostatečně chráněného jaderného materiálu, které by mohly zahrnovat i opatření pro účinné vyšetřování případů, kdy byl materiál nezákonně použit k jiným účelům, a pro postihy odpovědných osob;

28. uznává význam Kodexu správné praxe týkající se bezpečnosti a zabezpečení radioaktivních zdrojů agentury MAAE a s ním související pokyny pro vývoz a dovoz radioaktivních zdrojů při předcházení jadernému útoku a prohlašuje, že bude usilovat o jejich celosvětové uplatňování;

29. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), jež se bude konat v roce 2010, a generálnímu řediteli MAAE.

(1)

Úř. věst. C 98E, 23. 4. 2004, s. 152.

(2)

Úř. věst. C 320E, 15. 12. 2005, s. 253.

(3)

Úř. věst. C 280E, 18.11.2006, s. 453.

(4)

Úř. věst. C 301E, 13.12.2007, s. 146.

(5)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0255.

(6)

Organizace spojených národů: hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se konala v roce 2000, NPT/CONF.2000/28 (části I a II).

(7)

Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 32.

Právní upozornění - Ochrana soukromí