Postup : 2010/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0137/2010

Predkladané texty :

B7-0137/2010

Rozpravy :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 10/03/2010 - 7.11

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0062

NÁVRH UZNESENIA
PDF 145kWORD 100k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0137/2010
3.3.2010
PE432.996v01-00
 
B7-0137/2010

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0010/2010 a B7‑0009/2010

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o Zmluve o nešírení jadrových zbraní


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Zmluve o nešírení jadrových zbraní  
B7‑0137/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý predložili Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE a Angelika Beer v mene skupiny Verts/ALE o nešírení jadrových zbraní a budúcnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) (B6-0421/2008),

–   so zreteľom na nadchádzajúcu Hodnotiacu konferenciu zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1887(2009) o ZNJZ,

–   so zreteľom na vyhlásenie zo samitu EÚ – USA z 3. novembra 2009 (príloha 3),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 26. februára 2004(1), 10. marca 2005(2), 17. novembra 2005(3) a 14. marca 2007(4) o nešírení jadrových zbraní a jadrovom odzbrojení,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky(5),

–   so zreteľom na stratégiu Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorú Európska rada schválila 12. decembra 2003,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady z 8. decembra 2008 o posilnení medzinárodnej bezpečnosti, a najmä na jeho body 6, 8 a 9, v ktorých EÚ vyjadruje odhodlanie bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov,

–   so zreteľom na kľúčovú úlohu Skupiny jadrových dodávateľov v súvislosti s nešírením jadrových zbraní,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1540 (2004) a 1673 (2006) o nešírení zbraní hromadného ničenia (ZHN),

–   so zreteľom na Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, dohody o komplexných bezpečnostných zárukách a dodatkových protokoloch s MAAE, Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov, Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu, Haagsky kódex správania proti šíreniu balistických rakiet, Zmluvu o obmedzení strategických zbraní (START I), ktorej platnosť skončila v roku 2009, a na Zmluvu o obmedzení strategických útočných zbraní (SORT),

–   so zreteľom na správu o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie, ktorú Európska rada odsúhlasila 11. decembra 2008,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0234/2009),

–   so zreteľom na otázky Komisii a Rade z 21. decembra 2009 týkajúce sa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (O-0170/2009 – B7 0010/2010, O-0169/2009 – B7 0009/2010),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže NPT zostáva základným kameňom režimu nešírenia jadrových zbraní a hlavným východiskom pre snahy o jadrové odzbrojenie a mierové využívanie jadrovej energie,

B.  potvrdzujúc neodňateľné práva všetkých zmluvných strán ZNJZ rozvíjať, skúmať, produkovať a používať jadrovú energiu na mierové účely v súlade s článkom IV ZNJZ,

C. zdôrazňujúc potrebu ďalšieho posilnenia všetkých troch pilierov ZNJZ, konkrétne nešírenia jadrových zbraní, odzbrojenia a spolupráce na civilnom využití jadrovej technológie na výrobu energie,

D. potvrdzujúc, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov určených štátnym aj neštátnym subjektom predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť,

E.  so zreteľom na prevládajúci konsenzus v rámci Európskej únie v prospech oživenia a posilnenia ZNJZ v období do nadchádzajúcej hodnotiacej konferencie ZNJZ, ktorá sa uskutoční od 3. do 28. mája 2010 v New Yorku,

F.  vyzývajúc na dosiahnutie väčšieho pokroku v rámci všetkých aspektov odzbrojenia, aby sa posilnila globálna bezpečnosť,

G. keďže je potrebné posilniť ZNJZ ako hlavný pilier globálneho systému nešírenia jadrových zbraní a uznať, že rozhodné politické vedenie a viacero postupných krokov sú naliehavo potrebné na potvrdenie platnosti ZNJZ a na posilnenie dohôd, zmlúv a agentúr, ktoré tvoria súčasný systém v oblasti nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia, najmä Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE),

H. zdôrazňujúc významnú úlohu, ktorú zohráva MAAE pri riešení otázky iránskeho jadrového programu, a potvrdzujúc odhodlanie MAAE pokračovať v úsilí o dosiahnutie diplomatického riešenia otázky iránskeho jadrového programu,

I.   keďže pri plnení cieľov ZNJZ zjavne nedochádza k pokroku pri dosahovaní konkrétnych cieľov (napríklad tzv. 13 krokov(6)), ako sa dohodlo na predchádzajúcich hodnotiacich konferenciách, a to najmä v súčasnosti, keď vznikajú hrozby rôzneho druhu vrátane rastúceho šírenia jadrových zbraní sprevádzaného väčším dopytom po jadrových technológiách a ich väčšou dostupnosťou, ako aj možnosti, že sa tieto technológie a rádioaktívny materiál dostanú do rúk zločineckých organizácií a teroristov,

J.   keďže EÚ sa zaviazala, že použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na predchádzanie, odstrašenie od, zastavenie, prípadne odstránenie programov šírenia jadrových zbraní, ktoré spôsobujú obavy na globálnej úrovni, tak, ako je to jasne vyjadrené v stratégii EÚ proti šíreniu ZHN prijatej Európskou radou 12. decembra 2003,

K. zdôrazňujúc potrebu, aby EÚ zvýšila úsilie zamerané proti tokom a financovaniu šírenia jadrových zbraní, aby trestala akty šírenia jadrových zbraní, a aby vyvinula opatrenia na predchádzanie výmeny poznatkov a know-how prostredníctvom všetkých dostupných nástrojov vrátane multilaterálnych zmlúv a mechanizmov overovania, vnútroštátnych a medzinárodných koordinovaných kontrol dovozu, spoločných programov na zníženie hrozieb a politických a hospodárskych pák,

L.  vzhľadom na všeobecné začlenenie doložiek o nešírení jadrových zbraní do zmlúv uzatvorených medzi EÚ a tretími štátmi od roku 2003,

M. podčiarkujúc potrebu úzkej koordinácie a spolupráce medzi Európskou úniou a jej hlavnými strategickými partnermi, najmä so Spojenými štátmi a Ruskom, s cieľom oživiť a posilniť režim nešírenia jadrových zbraní,

N. vítajúc vyhlásenie o nešírení jadrových zbraní a odzbrojení (príloha 3), ktoré bolo prijaté 3. novembra 2009 počas samitu EÚ – USA, zdôrazňujúce potrebu zachovať a posilniť príslušné mnohostranné opatrenia a najmä ZNJZ, vyjadrujúce podporu nadobudnutiu platnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok a vyzývajúce na začatie rokovaní o zmluve o zastavení výroby štiepnych materiálov v januári 2010, konštatujúc ďalej, že toto vyhlásenie opätovne zdôrazňuje potrebu, aby Irán a Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) plnili svoje medzinárodné povinnosti v oblasti jadrového programu,

O. keďže Komisia má štatút pozorovateľa v Skupine jadrových dodávateľov a na hodnotiacej konferencii ZNJZ, a že sekretariát Rady sa taktiež zúčastní na konferencii o ZNJZ buď v rámci delegácie Komisie, alebo spolu s predsedníctvom EÚ,

P.  vítajúc úsilie v oblasti znižovania počtu jadrových zbraní a odzbrojenia, ktoré vynakladajú a uskutočňujú štáty vlastniace jadrové zbrane, a zdôrazňujúc potrebu ďalej pokračovať v úsilí v oblasti jadrového odzbrojovania v súlade s článkom VI ZNJZ,

Q. povzbudený novými návrhmi na odzbrojenie, ku ktorým vyzvali Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry a Sam Nunn v januári 2007 a januári 2008, modelovým dohovorom o jadrových zbraniach a Hirošimsko-Nagasackým protokolom, ktoré podporujú občianske organizácie a politickí lídri na celom svete, a kampaňami, napríklad kampaňou Global Zero, v ktorých sa uvádza, že smerovanie k odstráneniu jadrových zbraní je jedným z rozhodujúcich spôsobov ako zabrániť šíreniu jadrových zbraní a dosiahnuť celosvetovú bezpečnosť,

1.  vyzýva všetky príslušné strany, aby využili príležitosť nadchádzajúcej Hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní OSN v roku 2010, aby urýchlili cieľ úplného jadrového odzbrojenia na základe medzinárodnej zmluvy o postupnom odstránení jadrových zbraní vo svete;

2.  zdôrazňuje potrebu vypracovať stratégiu na Hodnotiacu konferenciu zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010 s cieľom dosiahnuť dohodu o zmluve o zastavení výroby štiepneho materiálu pre jadrové zbrane takým spôsobom, ktorý nebude diskriminačný, čo znamená, že takto prerokovaná zmluva by mala obsahovať požiadavku, aby sa štáty, ktoré nevlastnia jadrové zbrane alebo štáty, ktoré nie sú zmluvnými štátmi ZNJZ, zriekli výroby štiepneho materiálu pre jadrové zbrane a zlikvidovali všetky svoje zariadenia na výrobu štiepneho materiálu pre tieto zbrane;

3.  zdôrazňuje, že členovia Bezpečnostnej rady OSN, z ktorých všetci vlastnia jadrové zbrane, by sa mali zamerať na postupné vzdanie sa produkcie štiepneho materiálu pre jadrové zbrane a zlikvidovanie všetkých svojich zariadení na výrobu štiepneho materiálu pre tieto zbrane, pričom uznáva, že proces odzbrojenia, ktorý začali vykonávať niektoré štáty, nemá priamy vplyv na to, či iné štáty rozhodnú o zastavení alebo pokračovaní svojich programov šírenia jadrových zbraní, čo znamená, že je potrebný prísny prístup k štátom alebo organizáciám, ktoré sú pripravené začať alebo už začali uskutočňovať programy šírenia zbraní hromadného ničenia;

4.  opakuje svoju požiadavku, aby sa preskúmala a aktualizovala spoločná pozícia Rady 2005/329/PESC z 25. apríla 2005 týkajúcej sa konferencie zmluvných strán o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2005(7) ako prípravný krok na dosiahnutie úspešného výsledku hodnotiacej konferencie ZNJZ v roku 2010, ktorá ešte viac posilní všetky tri existujúce piliere ZNJZ a zaviaže zmluvné strany prijať cieľ prípadného úplného jadrového odzbrojenia, ktorý sa uvádza v návrhu dohovoru o jadrových zbraniach;

5.  podporuje úsilie na zabezpečenie rozvoja mierového využívania jadrovej energie v krajinách usilujúcich sa zachovať alebo rozvíjať svoje kapacity v tejto oblasti v rámci, ktorý znižuje riziká šírenia jadrových zbraní a spĺňa najprísnejšie medzinárodné normy v oblasti záruk, bezpečnosti a zabezpečenia;

6.  naliehavo žiada Radu, aby pravidelne informovala Parlament o všetkých prípravných schôdzach pred Hodnotiacou konferenciou zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010 a náležite zohľadňovala jeho stanoviská k otázkam nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia v súvislosti s touto konferenciou;

7.  opätovne zdôrazňuje význam aktívnej podpory Rady v spolupráci s jej partnermi pre konkrétne návrhy na začlenenie výroby, používania a spracovania akéhokoľvek jadrového paliva pod kontrolu MAAE vrátane zriadenia medzinárodnej banky pre jadrové palivo; podporuje ďalšie iniciatívy v súvislosti s multilateralizáciou cyklu jadrového paliva zameranou na mierové využívanie jadrovej energie so zreteľom na skutočnosť, že Európsky parlament víta pripravenosť Rady a Komisie prispieť sumou vo výške 25 miliónov EUR k zriadeniu banky pre jadrové palivo, ktorá by bola pod dohľadom MAAE, a praje si, aby sa urýchlene prijala spoločná akcia v tejto veci,

8.  podporuje MAAE a jej významnú činnosť v oblasti v oblasti jadrových záruk a jadrovej bezpečnosti;

9.  podporovať ďalšie úsilie na posilnenie mandátu MAAE vrátane všeobecného zavádzania dodatkových protokolov k dohodám MAAE o bezpečnostných zárukách a iných krokov zameraných na rozvoj opatrení na budovanie dôvery vrátane zabezpečenia dostupnosti dostatočných zdrojov pre túto organizáciu, aby mohla vykonávať svoju úlohu, ktorú zohráva pri zaisťovaní bezpečnosti jadrových činností;

10. plne podporovať posilnenie a zlepšenie prostriedkov na overovanie súladu s existujúcimi nástrojmi nešírenia jadrových zbraní;

11. vyzýva na zintenzívnenie úsilia na zabezpečenie všeobecného uplatňovania a efektívneho vykonávania pravidiel a nástrojov nešírenia jadrových zbraní, najmä zlepšením prostriedkov ich overovania;

12. požaduje hodnotiacu štúdiu o efektívnosti používania doložiek o nešírení zbraní hromadného ničenia v dohodách uzavretých medzi EÚ a tretími štátmi;

13. podporuje boj proti jadrovému terorizmu, podporuje všetky opatrenia na zabránenie teroristom získať ZHN a podporuje globálnu iniciatívu na boj proti jadrovému terorizmu (GICNT) a bezpečnostná iniciatíva proti šíreniu (PSI);

14. vyzýva členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy s cieľom zlepšovať bezpečnostné normy a postupy v oblasti jadrovej bezpečnosti a sprísňovať normy jadrovej bezpečnosti za účelom znižovania rizika jadrového terorizmu;

15. podporuje nadobudnutie platnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) v skoršom termíne a medzitým predĺženie dodržiavania moratórií na jadrové skúšky formou explózií;

16. žiada prehĺbiť dialóg s novou vládou USA a všetkými jadrovými mocnosťami s cieľom pokračovať v spoločnom programe zameranom na postupné znižovanie zásob jadrových hlavíc; podporuje najmä kroky USA a Ruska vedúce k významnému zníženiu ich jadrových zbraní, ako sa dohodlo v zmluvách START I a SORT, a nalieha na ratifikáciu CTBT a obnovenie zmluvy START;

17. víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Ruská federácia a USA sa rozhodli viesť rokovania na účely uzavretia novej všeobecnej, právne záväznej dohody, ktorá nahradí Zmluvu o obmedzení strategických zbraní (START), ktorej platnosť sa skončila v decembri 2009, ako aj to, že prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev podpísali 6. júla 2009 v Moskve spoločné vyhlásenie o dohode, ktorá bude pokračovaním dohody START 1;

18. víta nedávno dosiahnutý pokrok v rokovaniach medzi USA a Ruskom a očakáva dosiahnutie konečnej dohody v súvislosti s budúcim kolom rokovaní, ktoré sa začne 9. marca v Ženeve;

19. víta vyhlásenie prezidenta Obamu o tom, že bude podporovať ratifikáciu CTBT; vyzýva Radu, aby v úzkej spolupráci s USA a Ruskom pozitívne a proaktívne prispela k príprave nadchádzajúcej Hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2010;

20. naliehavo vyzýva Irán, aby s MAAE riešil pretrvávajúce otázky týkajúce sa iránskeho jadrového programu a aby za týmto účelom v plnej miere spolupracoval s MAAE tak, že poskytne prístup a informácie v miere, ktorú požaduje MAAE, aby sa vyriešili tieto otázky;

21. podporuje dvojúrovňový prístup v súvislosti s iránskym jadrovým programom; opätovne naliehavo vyzýva Irán, aby v plnej miere a bezodkladne splnil svoje záväzky vyplývajúce z príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a MAAE, a najmä požiadavky stanovené v rezolúcii Rady guvernérov MAAE z 27. novembra 2009; naliehavo vyzýva Radu, aby podporila opatrenia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v prípade, že Irán naďalej nebude spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom v otázke svojho jadrového programu; vyzýva Radu, aby bola pripravená prijať potrebné „inteligentné“ a cielené opatrenia zamerané na nešírenie jadrových zbraní, ktoré by sprevádzali tento postup BR OSN;

22. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby v prípade, že bude Irán naďalej odmietať prijať navrhovanú dohodu ponúknutú inými krajinami na výmenu všetkého svojho nízko obohateného uránu za viac obohatený urán na lekárske účely, že MAAE predloží po inšpekcii v Isfaháne správu, v ktorej potvrdí riziko produkcie jadrových zbraní, a že Irán odmietne dodržiavať rezolúciu OSN týkajúci sa tejto otázky, urýchlene pristúpilo k vypracovaniu náležitého režimu nových sankcií proti Iránu z dôvodu jeho jadrového programu;

23.  zdôrazňuje, že nejasnosti o povahe iránskeho jadrového programu ohrozujú systém nešírenia jadrových zbraní a stabilitu v regióne a vo svete; podporuje cieľ nájsť riešenie problému prostredníctvom rokovaní s Iránom v nadväznosti na dvojitú stratégiu dialógu a sankcií a v koordinácii s ostatnými členmi Bezpečnostnej rady OSN a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu;

24. vyzýva Irán, aby zodpovedným a konštruktívnym spôsobom pristúpil k rokovaniam s Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskou federáciou, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi s podporou vysokého predstaviteľa Európskej únie (P-5+1) s cieľom pokročiť v dialógu o jadrových otázkach, ktorý sa začal 1. októbra 2009 v Ženeve;

25. opätovne pripomína svoje odhodlanie hľadať komplexné, dlhodobé a primerané riešenie otázky iránskeho jadrového programu prostredníctvom dialógu a rokovaní založených na dodržiavaní rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN Iránom;

26. vyzýva KĽDR, aby dodržiavala svoje povinnosti, ku ktorým bola vyzvaná v spoločnom vyhlásení zo septembra 2005, a aby prijala opatrenia na neodvratné a overiteľné odstránenie jadrových zbraní a opätovne pripomína význam úplného a transparentného dodržiavania rezolúcií BR OSN č. 1718 a 1874 ako nástrojov na zabránenie aktivitám KĽDR v oblasti šírenia jadrových zbraní a na dosiahnutie, aby KĽDR obnovila šesťstranné rozhovory a úsilie o odstránenie jadrových zbraní;

27. podporuje zvolanie samitu o jadrovej bezpečnosti v apríli 2010, uznáva, že nepovolené obchodovanie a používanie jadrového materiálu je bezprostrednou a vážnou hrozbou pre globálnu bezpečnosť a očakáva konkrétne návrhy na zvýšenie bezpečnosti citlivého jadrového materiálu, ktorých súčasťou by mohli byť opatrenia na efektívne vyšetrenie prípadov nezákonného presunu materiálu a trestné stíhanie zodpovedných osôb;

28. uznáva význam Kódexu správania MAAE v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnosti rádioaktívnych zdrojov a súvisiacich usmernení týkajúcich sa dovozu a vývozu rádioaktívnych zdrojov v rámci predchádzania radiačným útokom a vyvinie úsilie zamerané na ich globálne vykonávanie;

29. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Hodnotiacej konferencie zmluvných strán ZNJZ a generálnemu riaditeľovi MAAE.

(1)

Ú. v. EÚ C 98 E, 23.4.2004, s. 152.

(2)

Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 253.

(3)

Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 453.

(4)

Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 146.

(5)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0255.

(6)

Organizácia Spojených národov: Hodnotiaca konferencia zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní konaná v roku 2000, NPT/CONF.2000/28 (časti I a II).

(7)

Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2005, s. 32.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia