Menetlus : 2010/2572(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0154/2010

Esitatud tekstid :

B7-0154/2010

Arutelud :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Hääletused :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0058

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 71k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0154/2010
4.3.2010
PE433.016v01-00
 
B7-0154/2010

suuliselt vastatava küsimuse B7‑0154/2010 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5


Võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA läbirääkimiste läbipaistvus ja praegune olukord


Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA läbirääkimiste läbipaistvuse ja praeguse olukorra kohta  
B7‑0154/2010

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218;

 

–    võttes arvesse oma 9. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks (B7 0091/2010);

 

–    võttes arvesse oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni „Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine)“, mida esimesel lugemisel loetakse parlamendi seisukohaks (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD));

 

–    võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele kaubandusele (2008/2133(INI));

 

–    võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 22. veebruari 2010. aasta arvamust Euroopa Liidu käimasolevate läbirääkimiste kohta võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA sõlmimiseks;

 

    võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 8;

 

–    võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/136/EÜ;

 

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta);

 

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 teavitatakse Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult kõigil rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste menetluse etappidel;

B. arvestades, et Euroopa Liit ja teised OECD riigid alustasid 2008. aastal läbirääkimisi uue mitmepoolse lepingu sõlmimiseks, mis peaks aitama parandada intellektuaalomandi õiguste tagamist ning võidelda võltsimise ja piraatluse vastu (võltsimisvastane kaubandusleping ACTA);

C.  arvestades, et oma 11. märtsi 2009. aasta aruandes palus parlament komisjonil viivitamata avalikustada kõik dokumendid, mis on seotud käimasolevate rahvusvaheliste läbirääkimistega võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA sõlmimiseks;

D.  arvestades, et 27. jaanuaril 2010 kohustus komisjon tugevdama sidemeid parlamendiga vastavalt parlamendi 9. veebruari 2010. aasta resolutsioonile Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise uuendatud raamkokkuleppe kohta, milles nõutakse kohest ja täielikku teavitamist rahvusvaheliste lepingute, eelkõige kaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimiste ja teiste nõusolekumenetlust hõlmavate läbirääkimiste kõigil etappidel, et täielikult täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218;

E.   arvestades, et aluslepingute täitmise üle järelevalve teostajana on komisjon ELi õigusakte mõjutavate rahvusvaheliste lepingute üle läbirääkimisi pidades kohustatud kinni pidama ühenduse õigustiku põhimõtetest;

F.   arvestades, et lekitatud dokumentide kohaselt käsitletakse ACTA läbirääkimistel muu hulgas intellektuaalomandi õiguste tagamiseks kavandatavaid ELi õigusakte (COD/2005/0127 – intellektuaalomandi õiguste tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (IPRED-II)), nn telekomi paketti ning ELi kehtivaid õigusakte e-kaubanduse ja andmekaitse valdkonnast;

G.  arvestades, et ELi tavapärasest otsustamisprotsessist väljapoole jäävatel kaubandusläbirääkimistel ei tohiks eirata ELi praegusi jõupingutusi intellektuaalomandi õiguste tagamise meetmete ühtlustamiseks;

H.  arvestades, et on väga tähtis tagada, et intellektuaalomandi õiguste tagamise meetmete väljatöötamine toimuks viisil, mis ei takista konkurentsi ega uuendustegevust, ei kahjusta intellektuaalomandi õigustega seotud piiranguid ega isikuandmete kaitset, ei piira teabe vaba liikumist ega koorma liigselt seaduslikku kaubandust; arvestades, et võltsimisvastases võitluses tuleks parlamendile anda tähtsam roll;

I.    arvestades, et igasugune kokkulepe, mille Euroopa Liit ACTA küsimuses saavutab, peab olema kooskõlas ELi õiguslike kohustustega eraelu puutumatuse, sõnavabaduse ja andmekaitse valdkonnas, nagu on väljendatud eelkõige direktiivis 95/46/EÜ, direktiivis 2002/58/EÜ ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kohtupraktikas;

 

K.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 21 tuleb liidu tegevuses rahvusvahelisel areenil juhinduda inimõiguste ja põhivabaduste universaalsuse ning jagamatuse põhimõttest,

 

1.   väljendab äärmist muret ACTA läbirääkimisprotsessi läbipaistmatuse pärast, mis on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu sisu ja vormiga;

 

2.   on seisukohal, et intellektuaalomandi õiguste tagamise või muude sarnaste, oma sisult õigusloomeliste ja põhiõigusi mõjutavate küsimuste üle peetavate rahvusvaheliste läbirääkimiste puhul ei leidu õiguspäraseid argumente teabe mitteavaldamise kaitseks; väidab, et see, kui teave läbirääkimiste kohta on Euroopa Parlamendile ja üldsusele kättesaadav, ei kahjusta ELi ega teiste osapoolte läbirääkimispositsiooni;

 

3.   kahetseb osapoolte kaalutletud otsust mitte pidada läbirääkimisi selliste soliidsete rahvusvaheliste organite kaudu nagu Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) ja WTO, kellel on loodud raamistikud üldsuse teavitamiseks ja konsulteerimiseks;

 

4.   kutsub komisjoni võimaldama parlamendile juurdepääsu kõigile ACTAga seotud alustekstidele, mille hulka kuuluvad eelkõige nõukogu volitused ACTA läbirääkimistel, ACTA läbirääkimiskohtumiste protokollid, ACTA lepingu peatükkide projektid ning läbirääkimistel osalejate kommentaarid peatükkide projektide kohta;

 

5.   tunnistab, et lisaks selgele õiguslikule kohustusele parlamenti teavitada peaksid ACTA dokumendid olema kättesaadavad ka ELi ja teiste läbirääkimistel osalevate riikide üldsusele; peab ACTA läbirääkimiste salastatusele osaks saanud laialdast avalikku kriitikat selgeks tõendiks valitud läbirääkimismenetluse poliitilisest jätkusuutmatusest;

 

6.   palub komisjonil ACTA läbirääkimispartneritega aktiivselt suhelda, et tühistada kõik senised ametlikud või mitteametlikud sisekokkulepped läbirääkimiste konfidentsiaalsuse kohta, ning teavitada parlamenti õigeaegselt oma vastavatest algatustest; loodab, et komisjon teeb enne 2010. aasta aprillis Uus-Meremaal toimuvat järgmist läbirääkimistevooru vastavad ettepanekud ning nõuab läbipaistvusküsimuse võtmist selle kohtumise päevakorda;

 

7.   tuletab komisjonile meelde, et kui ta enne aprillis toimuvat järgmist läbirääkimistevooru ei anna parlamendile koheselt täielikku teavet läbirääkimiste kohta vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 218, ei jää parlamendil muud üle, kui sama aluslepingu artikli 263 kohaselt algatada Euroopa Kohtus menetlus aluslepingu rikkumise tõttu;

 

8.   palub komisjonil läbi viia hindamine ACTA rakendamise mõjude osas põhiõigustele ja andmekaitsele, ELi jätkuvatele pingutustele intellektuaalomandi õiguste tagamise meetmete ühtlustamiseks ja e-kaubandusele ning ACTA võimaliku mõju kohta põhiõigustele ja õigusriigi põhimõtetele kolmandates riikides, eeskätt arengumaades, enne kui EL mis tahes moel nõustub ACTA lepingu konsolideeritud tekstiga, ning palub parlamendiga õigeaegselt arutada nimetatud hindamise tulemusi;

 

9.   tunneb heameelt komisjoni kinnituste üle, et mis tahes ACTA leping piirdub praegu kehtivate intellektuaalomandi õiguste tagamisega, ilma et see piiraks intellektuaalomandi alase materiaalõiguse arengut ELis; loeb igasugust võimalikku ACTA lepingu heakskiitmist sõltuvaks nimetatud kinnituse täielikust järgimisest;

 

10. nõuab tungivalt komisjonilt selle tagamist, et ACTA sätete jõustamisel, eriti selles, mis puudutab autoriõiguste jõustamise menetlusi digitaalkeskkonnas, järgitaks kõigiti ühenduse õigustiku sisu ja vormi ega võimaldataks eraettevõtetel väljaspool demokraatlikku otsustusprotsessi kehtestada nn iseregulatsioonimeetmeid; on seisukohal, et internetiteenuse pakkujad ei peaks kandma vastutust teenuse osutamisel edastatavate või säilitatavate andmete eest sellisel määral, et oleks vajalik andmete eelnev kontroll või filtreerimine;

 

11. rõhutab, et eraelu puutumatus ja andmekaitse on Euroopa Liidu põhiväärtused, nagu on sätestatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 8 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8, ning neist tuleb vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 16 kinni pidada kõigi ELi poliitikameetmete ja eeskirjade puhul;

 

12.  juhib tähelepanu sellele, et mingid piiriülese kontrolli ja kaupade arestimise volituste suurendamiseks mõeldud meetmed ei tohiks takistada seaduslike, vastuvõetava hinnaga ja ohutute ravimite ülemaailmset kättesaadavust;

 

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning ACTA läbirääkimistel osalevate riikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika