Πρόταση ψηφίσματος - B7-0158/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0158/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης)

4.3.2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0000/2010 – O-0026/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Tokia Saifi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Γεώργιος Παπαστάμκος εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0154/2010

Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0158/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0158/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0158/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο[1],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) το οποίο πρέπει να θεωρείται ότι είναι η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση[2],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την επίπτωση της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων στο διεθνές εμπόριο[3],

–    έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Ελεγκτή Προστασίας των Δεδομένων, της 22ας Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA),

-     έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο του αριθ. 8,

–    έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ.2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία αριθ. 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ.2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (O-0026/2010 – B7‑0000/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ άρχισαν πορεία διαπραγματεύσεων για μια νέα πολυμερή συμφωνία που να έχει ως στόχο την ενίσχυση της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας (εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης – ACTA) και συμφώνησαν από κοινού στη θέσπιση της ρήτρας της εμπιστευτικότητας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιβεβαίωσε στις 27 Ιανουαρίου 2010 τη δέσμευσή της για ενίσχυση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, με το οποίο ζητεί «άμεση και πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών (…), ιδιαίτερα για θέματα εμπορίου και για άλλες διαπραγματεύσεις που υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης, έτσι ώστε να εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ»,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει, ως θεματοφύλακας των συνθηκών, να σέβεται το κοινοτικό κεκτημένο κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που επηρεάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, οι διαπραγματεύσεις της ACTA θίγουν μεταξύ άλλων την υπό θέσπιση νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ ) (COD/2005/0127 - Θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED-II)) και την επονομαζόμενη «Δέσμη τηλεπικοινωνιών», καθώς και την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των δεδομένων,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες που καταβάλλει σήμερα η ΕΕ για να εναρμονίσει τα εκτελεστικά μέτρα όσον αφορά τα ΔΔΙ δεν θα πρέπει να παρακάμπτονται με εμπορικές διαπραγματεύσεις διεξαγόμενες εκτός του πεδίου εφαρμογής των συνήθων διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των εκτελεστικών μέτρων για τα ΔΔΙ κατά τρόπο που να μην εμποδίζει την καινοτομία ή τον ανταγωνισμό, να μην θίγει τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στα ΔΔΙ ή στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να μην περιορίζει την ελεύθερη ροή πληροφοριών, ούτε να επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε συμφωνία συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ACTA θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις νομικές υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, όπως αναφέρεται μάλιστα στην οδηγία αριθ. 95/46/ΕΚ, στην οδηγία αριθ. 2002/58/ΕΚ και στις νομολογίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το Δεκέμβριο του 2009, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κείμενο της ACTA, προκειμένου η συγκεκριμένη συμφωνία να τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρέχει άμεση και πλήρη ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων επί διεθνών συμφωνιών,

1.      γνωρίζει ότι στις διαπραγματεύσεις για την ACTA επιβάλλεται , λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας ώστε να μην υπονομευτούν τα νόμιμα συμφέροντα των ενδιαφερομένων και των συμμετεχόντων κρατών· θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία, ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, παρά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πολυμερών διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή παρέχει ενημέρωση στα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ (INTA), υπό μορφή τακτικής ανταλλαγής απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ «Εμπόριο» σε ανοικτές συσκέψεις με τους συντονιστές της INTA·

3.      καλεί την Επιτροπή να του επιτρέψει την πρόσβαση στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων για την ACTA, προκειμένου να τηρείται ενήμερο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων· αναγνωρίζει ότι για ορισμένες πληροφορίες μπορεί να απαιτείται εμπιστευτικότητα, και ότι συνεπώς τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε κατάλληλη μορφή·

4.      καλεί επίσης την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί από κοινού με τους λοιπούς συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις της ACTA πριν από τον προσεχή γύρο διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο 2010 στη Νέα Ζηλανδία, προκειμένου να περιληφθεί επισήμως το ζήτημα της διαφάνειας στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αμέσως μετά την περάτωση αυτού του γύρου·

5.      καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις της ACTA, για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επιβολής του συστήματος προστασίας των ΔΔΙ από την παραποίηση/απομίμηση·

6.      ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση του αντικτύπου της εφαρμογής της ACTA στα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, στις τρέχουσες προσπάθειες της ΕΕ για εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των ΔΔΙ, και το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενόψει συμφωνίας της ΕΕ σε ενοποιημένο κείμενο συνθήκης ACTA, και να έλθει εγκαίρως σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σχετικά με τα συμπεράσματα της εκτίμησης αυτής·

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διαβεβαιώσεις της Επιτροπής, ότι οποιαδήποτε συμφωνία ACTA θα περιορίζεται στην επιβολή των υπαρχόντων ΔΔΙ, με την επιφύλαξη της ανάπτυξης ουσιαστικού νομικού πλαισίου για τη διανοητική ιδιοκτησία στην ΕΕ·

8.      καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των διατάξεων της ACTA – ιδιαίτερα για τις διαδικασίες επιβολής του κοπιράιτ στο ψηφιακό περιβάλλον- θα συμμορφώνεται πλήρως προς το κοινοτικό κεκτημένο και δεν θα διεξάγονται έρευνες προσωπικών αντικειμένων στα σύνορα της ΕΕ·

9.      θεωρεί ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν θα πρέπει να επιβάλλει τη λεγόμενη διαδικασία τριών κλιμακούμενων αντιδράσεων, και θα συμμορφώνεται προς τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της ιδιωτικότητας με πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

10.    υπογραμμίζει ότι η ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδομένων συνιστούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζονται στο άρθρο 8 του Οικουμενικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όλες τις πολιτικές και όλους τους κανόνες που θεσπίζει η ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της ACTA.