Päätöslauselmaesitys - B7-0158/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0158/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta

4.3.2010

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0000/2010 ja O7‑0026/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos PPE-ryhmän puolesta
Syed Kamall, Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0154/2010

Menettely : 2010/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0158/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0158/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0158/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan,

–   ottaa huomioon 9. helmikuuta 2010 tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten antamansa päätöslauselman[1],

–   ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2009 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) antamansa päätöslauselman, jota käsitellään parlamentin kantana ensimmäisessä käsittelyssä[2],

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan antamansa päätöslauselman[3],

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 22. helmikuuta 2010 antaman lausunnon väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevien Euroopan unionin neuvottelujen tilanteesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

–   ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY,

–   ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY ("direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä"),

–   ottaa huomioon komissiolle 24. helmikuuta 2010 esitetyt kysymykset ACTA‑neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta (O-0026/2010 – B7-0000/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja muut OECD-maat käynnistivät vuonna 2008 neuvottelut uudesta monenvälisestä sopimuksesta, jonka tarkoituksena on varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen ja torjua väärennöksiä ja laitonta valmistusta (väärentämisenvastainen kauppasopimus, ACTA), ja sopivat yhteisesti luottamuksellisuuslausekkeesta,

B.  ottaa huomioon, että komissio vakuutti 27. tammikuuta 2010 olevansa sitoutunut tehostettuun yhteistyöhön parlamentin kanssa "tiedottamalla sille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten sopimusneuvottelujen kaikissa vaiheissa (...) erityisesti kauppa-asioissa ja muissa hyväksyntämenettelyä edellyttävissä neuvotteluissa siten, että pannaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artikla" parlamentin 9. helmikuuta 2010 tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten antaman päätöslauselman mukaisesti,

C. ottaa huomioon, että komissio on perussopimusten vartijana velvollinen noudattamaan unionin säännöstöä neuvotellessaan EU:n lainsäädäntöön vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista,

D. ottaa huomioon, että julkisuuteen vuodettujen asiakirjojen mukaan ACTA‑neuvotteluissa käsitellään muun muassa vireillä olevaa EU:n lainsäädäntöä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (2005/0127(COD) – teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävät rikosoikeudelliset toimenpiteet (PIRED-II)), niin sanotusta televiestintäpaketista ja sähköistä kauppaa ja tietosuojaa koskevasta voimassa olevasta EU:n lainsäädännöstä,

E.  ottaa huomioon, että EU:n tämänhetkisiä pyrkimyksiä yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeustoimia ei saa kiertää kauppaneuvotteluilla, jotka jäävät EU:n tavanomaisten päätöksentekoprosessien ulkopuolelle,

F.  pitää ratkaisevan tärkeänä sen varmistamista, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontatoimet toteutetaan tavalla, joka ei estä innovointia eikä kilpailua, vaaranna henkilötietoja koskevia teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksia, rajoita vapaata tiedonkulkua eikä aiheuta aiheetonta rasitusta lailliselle kaupankäynnille,

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tekemässä ACTA-sopimuksessa on noudatettava EU:lle asetettuja yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia oikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu direktiivissä 95/46/EY, direktiivissä 2002/58/EY ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä,

H. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä joulukuussa 2009 Euroopan parlamentin on annettava suostumuksensa ACTA-sopimuksen tekstille ennen kuin sopimus tulee voimaan Euroopan unionissa,

I.   ottaa huomioon, että komissio on sitoutunut tiedottamaan välittömästi ja täysimääräisesti Euroopan parlamentille kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen kaikissa vaiheissa,

1.  on tietoinen, että ACTA-neuvottelut edellyttävät erityisluonteensa vuoksi erittäin suurta luottamuksellisuutta, jotta sidosryhmien ja sopimusosapuolina olevien valtioiden lailliset edut eivät vaarannu; katsoo kuitenkin, että olisi varmistettava avoimemmat menettelyt, jotta asiasta tiedotetaan asianmukaisesti, kuten Euroopan parlamentti on toistuvasti pyytänyt;

2.  ilmaisee tyytyväisyytensä, että huolimatta monenvälisten neuvottelujen luottamuksellisuudesta komissio on tiedottanut neuvotteluista parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) jäsenille kyseisen valiokunnan koordinaattorien avoimissa kokouksissa kauppapolitiikan pääosaston pääjohtajan kanssa käytyjen säännöllisten keskustelujen muodossa;

3.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille oikeuden tutustua ACTA‑neuvotteluasiakirjoihin, jotta se pysyy ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä; myöntää, että osa tiedoista saattaa edellyttää luottamuksellisuutta ja olisi toimitettava asianmukaisessa muodossa;

4.  kehottaa komissiota myös toimimaan aktiivisesti muiden ACTA-neuvottelukumppanien kanssa ennen Uudessa-Seelannissa huhtikuussa 2010 käytävää neuvottelukierrosta, jotta avoimuuden kysymys lisättäisiin virallisesti kyseisen kokouksen asialistalle, ja raportoimaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle neuvottelukierroksen tuloksista heti sen päättymisen jälkeen;

5.  kehottaa komissiota jatkamaan ACTA-neuvotteluja, jotta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontajärjestelmää saadaan tehostettua väärennösten torjumiseksi;

6.  kehottaa komissiota toteuttamaan tutkimuksen ACTA-sopimuksen täytäntöönpanon vaikutuksista perusoikeuksiin ja tietosuojaan, EU:n käynnissä oleviin pyrkimyksiin yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontatoimia ja sähköiseen kauppaan, jotta EU:ssa päästäisiin sopimukseen konsolidoidusta ACTA-asiakirjasta, ja kuulemaan aikanaan parlamenttia tämän arvioinnin tuloksista;

7.  panee tyytyväisenä merkille komission lausumat, joiden mukaan ACTA-sopimuksessa on otettava huomioon nykyisten teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonta tämän vaikuttamatta tehokkaan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämiseen Euroopan unionissa;

8.  kehottaa komissiota varmistamaan, että ACTA-sopimuksen määräysten voimaan saattaminen – erityisesti tekijänoikeuksien valvontamenettelyt digitaaliympäristössä – on täysin unionin säännöstön mukaista ja että EU:n rajoilla ei suoriteta henkilötarkastuksia;

9.  katsoo, että perusoikeuksien, kuten ilmaisunvapauden ja oikeuden yksityisyyteen, varmistamiseksi ja toissijaisuusperiaatetta täysimääräisesti noudattaen ehdotetulla sopimuksella ei pidä määrätä niin sanottuja kolmen iskun menettelyjä;

10. painottaa, että yksityisyys ja tietosuoja ovat Euroopan unionin tärkeimpiä arvoja, mikä vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa ja joita on noudatettava kaikissa SEUT:n 16 artiklan mukaisesti hyväksytyissä EU:n politiikoissa ja säännöissä;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä ACTA-neuvotteluihin osallistuvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille.