Propunere de rezoluţie - B7-0158/2010Propunere de rezoluţie
B7-0158/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor ACTA

4.3.2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7‑0000/2010 – O-0026/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos în numele Grupului PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0154/2010

Procedură : 2010/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0158/2010
Texte depuse :
B7-0158/2010
Texte adoptate :

B7‑0158/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor ACTA

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European și Comisie pentru următoarea legislatură parlamentară[1],

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare), considerată drept poziția Parlamentului în primă lectură[2],

–   având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional[3],

–   având în vedere Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 22 februarie 2010 referitor la negocierile curente purtate de Uniunea Europeană asupra unui Acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

–   având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009,

–   având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”),

–   având în vedere întrebarea adresată la 24 februarie 2010 Comisiei privind transparența și situația actuală a negocierilor ACTA (O-0026/2010 – B7‑0000/2010),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în 2008, Uniunea Europeană și alte țări din OCDE au inițiat negocieri privind un nou acord plurilateral menit să consolideze respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să combată contrafacerea și pirateria (Acordul comercial împotriva contrafacerii - ACTA) și au convenit asupra unei clauze de confidențialitate;

B.  întrucât la 27 ianuarie 2010 Comisia și-a confirmat angajamentul față de consolidarea asocierii cu Parlamentul în termenii Rezoluției sale din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit cu Comisia, prin care solicita „informații imediate și complete [...] în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale [...], în special în chestiunile legate de comerț și alte negocieri care implică procedura de aprobare, astfel încât să se asigure punerea în aplicare deplină a articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”;

C. întrucât, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligată să respecte acquis-ul comunitar atunci când negociază acorduri internaționale care afectează legislația UE;

D. întrucât, conform documentelor parvenite pe cale neoficială, negocierile ACTA se referă, printre altele, la legislația UE în curs de adoptare privind respectarea DPI (COD/2005/0127 - Măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (IPRED-II), la așa-numitului „Pachet telecom”, precum și la legislația UE în vigoare privind comerțul electronic și protecția datelor;

E.  întrucât eforturile întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile de respectare a DPI nu ar trebui eludate prin negocieri comerciale care sunt în afara domeniului de aplicare al proceselor decizionale normale ale UE;

F.  întrucât este de o importanță crucială să se garanteze că măsurile de respectare a DPI sunt dezvoltate astfel încât să nu pună piedici inovațiilorr sau concurenței, să nu submineze limitările DPI și protecția datelor cu caracter personal, să nu restrângă circulația liberă a informațiilor și să nu creeze sarcini nejustificate asupra comerțului legitim;

G. întrucât orice acord convenit de UE asupra ACTA trebuie să respecte obligațiile legale impuse asupra UE cu privire la protejarea confidențialității și a datelor personale, prevăzute în special în Directiva 95/46/CE, în Directiva 2002/58/CE și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție;

H. întrucât, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009, Parlamentul European va trebui să aprobe textul Acordului ACTA înaintea intrării sale în vigoare în Uniunea Europeană;

I.   întrucât Comisia s-a angajat să furnizeze Parlamentului European informații imediate și complete în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale

1.  este conștient de faptul că negocierile ACTA, prin natura lor specială, necesită un grad ridicat de confidențialitate pentru a nu submina interesele legitime ale părților interesate și ale statelor participante; consideră totuși că ar trebui asigurat un proces mai transparent pentru a putea furniza informații adecvate, fapt solicitat în repetate rânduri de Parlamentul European;

2.  salută faptul că, în pofida caracterului confidențial al negocierilor multilaterale, Comisia le-a oferit informații membrilor Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului, folosind formula schimbului repetat de opinii cu Directorul General al DG Comerț, în cadrul reuniunilor deschise ale coordonatorilor INTA;

3.  invită Comisia să acorde Parlamentului European accesul la documentația aflată la baza textelor pe care au loc negocierile ACTA pentru a-i permite să fie la curent cu situația actuală a negocierilor; recunoaște că anumite informații necesită un tratament confidențial și că ar trebui furnizate într-o formă adecvată;

4.  invită Comisia ca, înainte de următoarea rundă de negocieri din Noua Zeelandă, din aprilie 2010, să se implice în mod activ, alături de ceilalți parteneri de negocieri ACTA, pentru a include oficial în agenda acelei reuniuni problema transparenței și, de asemenea, să prezinte comisiei competente a Parlamentului European rezultatul acestei runde imediat după încheierea ei;

5.  invită Comisia să aprofundeze negocierile cu privire la ACTA pentru a consolida eficiența sistemului de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală împotriva contrafacerii;

6.  invită Comisia să realizeze o evaluare a impactului aplicării ACTA asupra drepturilor fundamentale și a protecției datelor, asupra eforturilor întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile de respectare a DPI și asupra comerțului electronic, în vederea unui acord al UE pentru un text ACTA consolidat, precum și să se consulte la timp cu Parlamentul cu privire la rezultatele acestei evaluări;

7.  salută declarațiile Comisiei conform cărora orice acord ACTA se va limita la respectarea DPI existente, fără a prejudicia elaborarea normelor de drept material în domeniul proprietății intelectuale în Uniunea Europeană;

8.  îndeamnă Comisia să se asigure că aplicarea prevederilor ACTA - în special prevederile privind aplicarea procedurilor de respectare a drepturilor de autor în mediul digital - se aliniază în totalitate la acquis-ul comunitar și că nu sunt efectuate percheziții corporale la frontierele UE;

9.  consideră că, pentru a respecta drepturile fundamentale precum libertatea de expresie și dreptul la viață privată, conformându-se în totalitate principiului subsidiarității, acordul propus nu ar trebui să impună așa-numita procedură a „ripostei în trei etape”;

10. subliniază că protecția vieții private și a datelor sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene, recunoscute în articolul 8 din Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și în articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care trebuie respectate în toate politicile și regulamentele adoptate de UE în conformitate cu articolul 16 din TFUE;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre care iau parte la negocierile ACTA.