Návrh usnesení - B7-0166/2010Návrh usnesení
B7-0166/2010

NÁVRH USNESENÍ o velkých přírodních katastrofách v autonomním regionu Madeira, ve Francii a Španělsku

4. 3. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Marek Henryk Migalski za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0139/2010

Postup : 2010/2580(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0166/2010
Předložené texty :
B7-0166/2010
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0166/2010

Usnesení Evropského parlamentu o velkých přírodních katastrofách v autonomním regionu Madeira, ve Francii a Španělsku

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2005)0108), který předložila Komise, a na postoj Parlamentu ze dne 18. května 2006[1],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že dne 20. února 2010 došlo na Madeiře k meteorologickému jevu mimořádného rázu, který doprovázely extrémní a ojedinělé deště (odhaduje se, že množství srážek zaznamenané během 5 hodin odpovídá srážkám, které jsou obvykle zaznamenány za dva a půl měsíce), silný vítr a neobyčejně mohutné vlny, což vedlo k tomu, že bylo usmrceno nejméně 42 osob, 32 osob se stále pohřešuje, 370 osob přišlo o přístřeší a přibližně 70 osob bylo zraněno,

B.  vzhledem k tomu, že ve dnech 27. a 28. února 2010 udeřila v západní Francii podél atlantického pobřeží (v regionech Poitou-Charentes a Pays-de-la-Loire) silná, ničivá bouře nazvaná Xynthia, v jejímž důsledku zahynulo téměř 60 osob, zhruba 10 osob se pohřešuje, více než 2000 osob přišlo o přístřeší a došlo k nebývalým škodám,

C. vzhledem k tomu, že meteorologické jevy, zejména bouře Xynthia, izolovaly také různé regiony ve Španělsku, konkrétně Kanárské ostrovy a Andalusii, a způsobily vážné škody, jejichž úplný rozsah je třeba teprve zjistit;

D. vzhledem k tomu, že tyto katastrofy způsobily lidské utrpení a nenapravitelné psychické újmy rodinám obětí a postiženému obyvatelstvu,

E.  vzhledem k tomu, že tyto katastrofy způsobily rozsáhlé škody a zničily velkou část veřejné infrastruktury – včetně silnic, dálnic a mostů, zajišťování základních služeb, jako jsou dodávky vody, elektřiny, hygienická zařízení a telekomunikace – a domů, obchodních zařízení, hospodářství v pobřežních oblastech, průmyslu a zemědělské půdy, jakož i přírodního, kulturního a náboženského dědictví,

F.  vzhledem k tomu, že hospodářský a sociální dopad těchto katastrof, které mají zjevný dopad na výrobní činnosti obecně v těchto regionech, v současné době brání lidem pokračovat v normálním životě,

G. vzhledem k tomu, že oblasti postižené katastrofami je třeba uklidit, rekonstruovat a renovovat, že je třeba obnovit infrastrukturu a vybavení v oblasti energetiky, dodávek vody, hygienických zařízení a telekomunikací a také cesty, mosty a byty, obnovit výrobní potenciál těchto oblastí a také pracovní místa, která byla ztracena, a přijmout vhodná opatření na kompenzaci sociálních nákladů souvisejících se ztrátou zaměstnání a jiných zdrojů příjmu,

1.  vyjadřuje nejhlubší spoluúčast a solidaritu se všemi regiony postiženými těmito jevy, lituje, že budou mít vážné důsledky pro jejich hospodářskou a výrobní strukturu, a vyjadřuje zejména soustrast rodinám obětí;

 

2.  vzdává hold pátracím a záchranným týmům, které nepřetržitě pracovaly, aby zachránily lidi a omezily újmy způsobené lidem i materiální škody;

3.  vyzývá Komisi, aby ihned, jakmile dotčené vlády předloží své požadavky, podpořila všechna opatření nezbytná k co nejrychlejšímu a nejpružnějšímu uvolnění nevyšší možné částky z prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) s cílem pomoci obětem této katastrofy;

4.  naléhavě vyzývá Komisi, aby byla natolik dostupná a flexibilní, aby mohla – kromě uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie – s příslušnými orgány jednat o revizi regionálních operačních programů Intervir + (EFRR) a Rumos (ESF) a jejich francouzských ekvivalentů a také o madeirské části tematického operačního programu zaměřeného na posílení regionů, který je financován z Fondu soudržnosti; vyzývá Komisi, aby v práci na této revizi pokročila co nejdříve a aby analyzovala možnost zvýšit u specifických projektů spadajících pod příslušné operační programy míru spolufinancování ze strany Společenství v roce 2010, a to v souladu s pravidly a stropy stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a aniž by zpochybnila roční příděl prostředků pro dotyčné členské státy;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládě autonomního regionu Madeira a dotčeným regionálním orgánům Francie a Španělska.