Forslag til beslutning - B7-0166/2010Forslag til beslutning
B7-0166/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om de alvorlige naturkatastrofer i den selvstyrende region Madeira, Frankrig og Spanien

4.3.2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0139/2010

Procedure : 2010/2580(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0166/2010
Indgivne tekster :
B7-0166/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0166/2010

Europa-Parlamentets beslutning om de alvorlige naturkatastrofer i den selvstyrende region Madeira, Frankrig og Spanien

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (KOM(2005)0108) og til Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen af 18. maj 2006[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der den 20. februar 2010 opstod et enestående meteorologisk fænomen på Madeira med voldsomme og hidtil usete regnmængder (det anslås, at den nedbør, der blev registreret i løbet af fem timer svarede til, hvad der normalt registreres i gennemsnit i løbet af to en halv måned), kraftig vind og meget høje bølger, som kostede mindst 42 mennesker livet, medens 32 mennesker stadig savnes, 370 er fordrevet og omkring 70 mennesker er kvæstede,

B.  der henviser til, at en voldsom og ødelæggende storm ved navn Xynthia den 27. og 28. februar 2010 hærgede det vestlige Frankrig, langs Atlanterhavskysten (i regionerne Poitou-Charentes og Pays-de-la-Loire), og medførte næsten 60 dødsfald, medens omkring 10 mennesker savnes, og mere end 2 000 mennesker er fordrevet, samt forårsagede skader uden fortilfælde;

C. der henviser til, at meteorologiske fænomener, især stormen Xynthia, også har afskåret forbindelse til forskellige regioner i Spanien, især De Kanariske Øer og Andalusien, og har forårsaget alvorlige skader, hvis fulde omfang endnu ikke har kunnet fastslås;

D. der henviser til, at disse katastrofer har forårsaget menneskelige lidelser og medført uoprettelige psykiske skader for ofrenes familier og den berørte befolkning;

E.  der henviser til, at disse katastrofer forårsagede ødelæggelser i stort omfang med betydelige skader på den offentlige infrastruktur – herunder veje, motorveje og broer, offentlige forsyninger som vandforsyning, elektricitet, kloakering og telekommunikation – og på huse, virksomheder, kystøkonomien, industri og landbrugsjord, og skadede desuden natur- og kulturarven og den religiøse arv,

F.  der henviser til, at de økonomiske og sociale konsekvenser af disse katastrofer med indlysende følger for fremstillingsvirksomheden i disse regioner i almindelighed i øjeblikket hindrer folk i at genoptage deres normale liv,

G. der henviser til, at der er behov for at rydde op, genopbygge og sanere de katastroferamte områder, genetablere infrastrukturen og faciliteterne inden for energi, vandforsyning, kloakering og telekommunikation samt veje, broer og boliger, genetablere disse områders produktive potentiale og de arbejdspladser, der er gået tabt, og iværksætte passende foranstaltninger for at kompensere for de sociale omkostninger forbundet med tab af arbejdspladser og andre indtægtskilder,

1.  udtrykker sin dybeste sympati og solidaritet med alle de regioner, der er ramt af disse fænomener, beklager de alvorlige konsekvenser for deres økonomi og produktionsstruktur og udtrykker især sin medfølelse med ofrenes familier;

2.  hylder eftersøgnings- og redningsholdene, der har arbejdet uafbrudt for at redde mennesker og begrænse de menneskelige og materielle skader;

3.  anmoder Kommissionen om, så snart de berørte landes regeringer har indgivet deres respektive anmodninger, omgående at fremme de nødvendige tiltag med henblik på anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) så hurtigt og fleksibelt som muligt og beløbsmæssigt i videst mulig omfang med det formål at hjælpe ofrene for denne katastrofe;

4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til – ud over at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond – at være åben og fleksibel i forhandlingerne med de relevante myndigheder om en revision af de regionale operationelle programmer Intervir + (EFRU) og Rumos (ESF) og deres franske ækvivalenter samt afsnittet om Madeira i det tematiske operationelle program om territorial forbedring, der finansieres over Samhørighedsfonden; anmoder Kommissionen om at fortsætte med denne revision snarest muligt og undersøge muligheden for at øge Fællesskabets medfinansiering i 2010 til specifikke projekter under de respektive operationelle programmer i overensstemmelse med de regler og lofter, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, uden at der sættes spørgsmålstegn ved den årlige bevillingsramme, der er afsat til de pågældende medlemsstater;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, regeringen i den selvstyrende region Madeira og de berørte franske og spanske regionale myndigheder.