Resolutsiooni ettepanek - B7-0166/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0166/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Suured loodusõnnetused Madeira autonoomses piirkonnas, Prantsusmaal ja Hispaanias

4.3.2010

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0139/2010

Menetlus : 2010/2580(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0166/2010
Esitatud tekstid :
B7-0166/2010
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0166/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon suurte loodusõnnetuste kohta Madeira autonoomses piirkonnas, Prantsusmaal ja Hispaanias

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349;

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (KOM(2005)0108) ning Euroopa Parlamendi 18. mai 2006. aasta sellekohast seisukohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 20. veebruaril 2010 esines Madeiral ainulaadne ilmastikunähtus enneolematult tugeva vihmasajuga (hinnanguliselt vastas viie tunni jooksul registreeritud sademete hulk tavaliselt kahe ja poole kuuga registreeritud keskmisele sademete hulgale), tugeva tuule ja väga kõrge lainetusega, mille tagajärjel hukkus vähemalt 42 inimest, 32 on ikka veel kadunud, 370 on ümber asustatud ja umbes 70 on vigastatud;

B.  arvestades, et 27. ja 28. veebruaril 2010 tabas Lääne-Prantsusmaal Atlandi rannikul asuvat Poitou-Charentes’i ja Pays-de-la-Loire’i piirkonda ulatuslik hävitav torm Xynthia, mis tekitas enneolematut kahju ning mille tagajärjel hukkus ligi 60 inimest, ligi 10 inimest on kadunud ja üle 2000 inimese on ümber asustatud;

C. arvestades, et ilmastikunähtuste, eriti tormi Xynthia tõttu on isolatsiooni jäänud ka mitu Hispaania piirkonda, eelkõige Kanaari saared ja Andaluusia, ning et need nähtused on põhjustanud tõsist kahju, mille suurus tuleb alles kindlaks teha;

D. arvestades, et nimetatud loodusõnnetused on põhjustanud ohvrite perekondadele ja kannatada saanud elanikele inimlikke kannatusi ja korvamatut psühholoogilist kahju;

E.  arvestades, et loodusõnnetused põhjustasid laiaulatuslikke purustusi ja ülisuurt kahju avalikule infrastruktuurile, sealhulgas teedele, maanteedele ja sildadele ning hädavajalikele teenustele nagu veevarustus, elekter, kanalisatsioon ja side, samuti majadele, kaubandusettevõtetele, rannikumajandusele, tööstusele ja põllumajandusmaale ning loodus-, kultuuri- ja religioonipärandile;

F.  arvestades, et loodusõnnetuste majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede tõttu, mis mõjutavad üldiselt tootmistegevust nimetatud piirkondades, ei saa inimesed seal praegu tavapärase elu juurde naasta;

G. arvestades vajadust õnnetuspiirkonnad puhastada, üles ehitada ja ennistada, taastada energia-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja sideinfrastruktuur ja -rajatised ning teed, sillad ja elamud, taasluua piirkondade tootmispotentsiaal ja kaotatud töökohad ning võtta vajalikke meetmeid töö ja muude sissetulekuallikate kaotusest tulenevate sotsiaalkulude hüvitamiseks,

1.  avaldab sügavat kaastunnet kõikidele nende ilmastikunähtuste tagajärjel kannatada saanud piirkondadele ning väljendab oma solidaarsust nendega, avaldab kahetsust tõsiste tagajärgede pärast nende majandus- ja tootmisstruktuurile ja avaldab erilist kaastunnet ohvrite perekondadele;

2.  avaldab tunnustust otsingu- ja päästerühmadele, kes on töötanud katkematult, et päästa inimesi ning piirata inimestele tekitatud ja materiaalset kahju;

3.  palub, et komisjon esitaks niipea, kui asjaomased valitsused on esitanud vastavad taotlused, viivitamatult üleskutse võtta kõik vajalikud meetmed Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmiseks kõige kiiremal ja paindlikumal viisil ning võimalikult suurel määral, et aidata selle loodusõnnetuse ohvreid;

4.  nõuab tungivalt, et lisaks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisele oleks komisjon avatud ja paindlik, kui ta peab läbirääkimisi pädevate asutustega piirkondlike rakenduskavade Intervir+ (ERDF) ja Rumos (ESF) ning nende Prantsuse vastete läbivaatamise üle ning samuti temaatilise territoriaalse edendamise rakenduskava Madeirat käsitleva osa üle, mida rahastab Ühtekuuluvusfond; palub komisjonil läbivaatamist võimalikult kiiresti jätkata ja analüüsida võimalust suurendada 2010. aastal ühenduse kaasrahastamise määra vastavate rakenduskavade eriprojektide jaoks kooskõlas eeskirjade ja ülemmääradega, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seadmata kahtluse alla asjaomastele liikmesriikidele eraldatud aastast rahalist toetust;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Madeira autonoomse piirkonna valitsusele ning Prantsusmaa ja Hispaania asjaomastele piirkondlikele ametiasutustele.