Päätöslauselmaesitys - B7-0166/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0166/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suurista luonnonkatastrofeista Madeiran autonomisella alueella, Ranskassa ja Espanjassa

4.3.2010

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0139/2010

Menettely : 2010/2580(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0166/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0166/2010
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0166/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma suurista luonnonkatastrofeista Madeiran autonomisella alueella, Ranskassa ja Espanjassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (KOM(2005)0108) ja 18. toukokuuta 2006 hyväksymänsä kannan[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Madeiralla sattui 20. helmikuuta 2010 erittäin harvinainen sääilmiö ennakoimattomine rankkasateineen (arvioiden mukaan 5 tunnin aikana rekisteröity sademäärä vastasi keskimääräistä kahden ja puolen kuukauden sademäärää), myrskytuulineen ja jättiaaltoineen, jotka veivät ainakin 42 ihmisen hengen – 32 henkilöä on edelleen kateissa – ajoivat 370 ihmistä asuinsijoiltaan, ja joiden vuoksi noin 70 ihmistä on loukkaantunut,

B.  ottaa huomioon, että Länsi-Ranskan Atlantin rannikolla (Poitou Charentesin ja Pays de la Loiren alueilla) riehui 27. ja 28. helmikuuta 2010 massiivinen ja tuhoisa Xynthia-myrsky, joka tappoi lähes 60 ihmistä, liki kymmenen on vielä kateissa, yli 2 000 ihmistä joutui poistumaan asuinsijoiltaan ja vahinkojen määrää ei kyetä arvioimaan,

C. katsoo, että sääilmiöt ja etenkin Xynthia-myrsky ovat eristäneet myös Espanjan eri alueita, etenkin Kanarian saaret ja Andalusian alueen, ja aiheuttaneet vakavia vahinkoja, joista ei ole vielä saatu lopullista arviota,

D. ottaa huomioon katastrofien aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen ja uhrien perheille ja muulle asianosaiselle väestölle aiheutuneet parantumattomat psykologiset traumat,

E.  katsoo, että katastrofit aiheuttivat mittavaa tuhoa julkiselle infrastruktuurille – tiet, moottoritiet ja sillat sekä vesihuollon, sähkön, viemäröinnin ja televiestinnän kaltaisten keskeisten palvelujen tarjoaminen mukaan luettuina – ja taloille, liikekeskuksille, rannikkoseudun taloudelle, teollisuudelle ja maanviljelysmaalle sekä luonnonperinnölle, kulttuuriperinnölle ja uskonnolliselle perinnölle,

F.  katsoo, että katastrofien taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset heijastuvat kyseisten alueiden tuottavaan toimintaan yleensä ja estävät ihmisten elämän palaamisen normaaleihin uomiinsa,

G. katsoo, että katastrofialueet on raivattava ja rakennettava ja asutettava uudelleen ja että energiaa, vesihuoltoa, viemäröintiä, televiestintää, sekä teitä, siltoja ja asutusta koskevan infrastruktuurin ja muiden palvelujen toimintakyky on palautettava ja että alueiden tuotantopotentiaali on palautettava menetettyjen työpaikkojen tavoin ja että on hyväksyttävä asianmukaisia toimenpiteitä työpaikkojen ja muiden tulonlähteiden menettämisestä aiheutuneiden yhteiskunnallisten menetysten korvaamiseksi,

1.  ilmaisee syvimmän myötätuntonsa ja solidaarisuutensa näiden ilmiöiden koettelemille alueille, pitää valitettavana niiden talous- ja tuotantorakenteelle aiheutuneita vakavia seurauksia ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien omaisille;

2.  kiittää etsintä- ja pelastusryhmiä, jotka ovat työskennelleet keskeytyksittä pelastaakseen ihmishenkiä ja rajoittaakseen inhimillisiä ja aineellisia vahinkoja;

3.  kehottaa komissiota – heti kun asianosaiset hallitukset ovat esittäneet asiaa koskevan pyynnön – edistämään ripeästi kaikkia toimia Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi mahdollisimman pikaisesti ja joustavasti ja mahdollisimman suurissa määrin tämän katastrofin uhrien auttamiseksi;

4.  kehottaa komissiota olemaan avoin ja joustava – Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisen ohella – ja neuvottelemaan toimivaltaisten viranomaisten kanssa alueellisten toimintaohjelmien (Intervir + (EAKR) ja Rumos (ESR)) ja niiden ranskalaisten vastineiden uudistamisesta sekä Madeirasta osana koheesiorahastosta tukea saavana alueellisen tehostamisen temaattisena toimintaohjelmana; kehottaa komissiota edistymään uudistamisessa mahdollisimman pian ja analysoimaan mahdollisuuksia yhteisön yhteisrahoituksen lisäämiseksi vuonna 2010 kunkin toimintaohjelman erityishankkeissa Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 säännösten ja enimmäismäärien mukaisesti ja kyseenalaistamatta kyseisille jäsenvaltioille vahvistettua vuosittaista rahoituskehystä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Madeiran autonomiselle alueelle ja Ranskan ja Espanjan asianosaisille alueviranomaisille.