Rezolūcijas priekšlikums - B7-0166/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0166/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par lielajām dabas katastrofām Madeiras autonomajā apgabalā, Francijā un Spānijā

4.3.2010

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0139/2010

Procedūra : 2010/2580(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0166/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0166/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0166/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par lielajām dabas katastrofām Madeiras autonomajā apgabalā, Francijā un Spānijā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (COM(2005)0108), un Parlamenta 2006. gada 18. maija nostāju pirmajā lasījumā[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2010. gada 20. februārī Madeira piedzīvoja unikālu metereoloģisko parādību, kura izpaudās kā pārmērīgas un negaidītas lietusgāzes (konstatēts, ka piecās stundās nolijušo nokrišņu daudzums atbilst tam, kas parasti nolīst vidēji divos ar pusi mēnešos), spēcīgs vējš un ļoti augsti viļņi, un tādēļ bojā gāja vismaz 42 cilvēki, 32 vēl joprojām nav atrasti, 370 cilvēki tika pārvietoti un aptuveni 70 tika ievainoti,

B.  tā kā 27. un 28. februārī spēcīga un postoša vētra „Ksintija” plosījās Rietumfrancijā, Atlantijas okeāna krastā (Puatū-Šaranta un Luāras reģionā), kuras rezultātā bojā gāja gandrīz 60 cilvēki, gandrīz desmit ir pazuduši bez vēsts un vairāk nekā 2 000 ir pārvietoti, un šī vētra ir radījusi neiedomājamus postījumus,

C. tā kā metereoloģisko parādību, jo īpaši vētras „Ksintija”, ietekmē vairāki Spānijas reģioni, jo īpaši Kanāriju salas un Andalūzija, ir nonākuši izolācijā un šīs parādības ir radījušas nopietnu kaitējumu, kura pilns apmērs vēl nav zināms,

D. tā kā šīs dabas katastrofas cilvēkiem ir izraisījusi ciešanas, nodarījusi nelabojamu psiholoģisko kaitējumu upuru ģimenes locekļiem un katastrofā cietušajiem iedzīvotājiem;

E.  tā kā šīs katastrofas nodarīja vērienīgus postījumus, ievērojami bojājot ne tikai valsts infrastruktūru, tostarp ceļus, automaģistrāles un tiltus, un traucējot tādus pamatpakalpojumus kā ūdensapgāde, elektroapgāde, kanalizācija un telekomunikācijas, bet arī nodarot kaitējumu dzīvojamām ēkām, komerciestādēm, piekrastes uzņēmumiem, rūpnieciskajām apbūvēm un lauksaimniecības zemei, kā arī dabas, kultūrvēsturiskajam un reliģiskajam mantojumam;

F.  tā kā šo katastrofu ekonomiskā un sociāla ietekme, kas ievērojami kaitē ražošanai kopumā šajos reģionos, pašreiz neļauj cilvēkiem šajos reģionos atsākt normālu ikdienas dzīvi;

G. tā kā ir nepieciešams sakopt, rekonstruēt un atjaunot katastrofas izpostītos rajonus, to infrastruktūras un enerģētikas, ūdens padeves, kanalizācijas un telekominikāciju iekārtas, kā arī ceļus, tiltus un dzīvojamās ēkas, atveseļot šo reģionu ražošanas potenciālu un atjaunot zaudētās darbavietas, kā arī pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai kompensētu katastrofas radītās sociālās izmaksas saistībā ar zaudētajām darbavietām un citiem ienākuma avotiem,

1.  pauž visdziļāko līdzjūtību un solidarizējas ar šajās katastrofās cietušo reģionu iedzīvotājiem, pauž nožēlu par smagajām sekām šo reģionu ekonomiskajā un ražošanas struktūrā, un jo īpaši izsaka līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm;

2.  apliecina cieņu meklēšanas un glābšanas komandām, kas strādājušas bez pārtraukuma, lai glābtu cilvēkus un mazinātu tiem nodarīto kaitējumu un materiālos zaudējumus;

3.  aicina Komisiju nekavējoties, tiklīdz attiecīgās valdības būs iesniegušas pienācīgus pieprasījumus, sekmēt visas iespējamās darbības, lai pēc iespējas steidzami un elastīgi nodrošinātu Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļus, lielāko iespējamo apjomu piešķirot palīdzības sniegšanai katastrofā cietušajiem;

4.  mudina Komisiju, papildus Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu nodrošināšanai, būt atvērtai un elastīgai sarunās ar attiecīgajām iestādēm par reģionālo operatīvo programmu Intervir+ (ERDF) un Rumos (ESF) un attiecīgo Francijas programmu pārskatīšanu, kā arī par Kohēzijas fonda finansētās tematiskās teritoriālās veicināšanas operatīvās programmas Madeiras nodaļas pārskatīšanu; aicina Komisiju pēc iespējas ātri turpināt pārskatīt un analizēt iespēju 2010. gadā palielināt Kopienas līdzfinansējuma likmi īpašiem projektiem saskaņā ar attiecīgām operacionālām programmām atbilstoši noteikumiem un maksimālajām summām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, nepārskatot ikgadējo finansējumu, kas piešķirts attiecīgajām dalībvalstīm;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un Madeiras autonomā apgabala valdībai un Francijas un Spānijas attiecīgajām reģionālajām iestādēm.