Ontwerpresolutie - B7-0166/2010Ontwerpresolutie
B7-0166/2010

ONTWERPRESOLUTIE over de grote natuurrampen in de autonome regio Madeira, in Frankrijk en in Spanje

4.3.2010

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Marek Henryk Migalski namens de ECR-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0139/2010

Procedure : 2010/2580(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0166/2010
Ingediende teksten :
B7-0166/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0166/2010

Resolutie van het Europees Parlement over de grote natuurrampen in de autonome regio Madeira, in Frankrijk en in Spanje

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2005)0108) en het standpunt van het Parlement van 18 mei 2006[1],

–   gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat er zich op 20 februari 2010 op Madeira een buitengewone weerssituatie heeft voorgedaan, met ongekend hevige neerslag (in vijf uur viel er naar schatting een hoeveelheid regen die normaal in tweeënhalve maand valt), sterke windstoten en zeer krachtige zeegolven, waardoor ten minste 42 mensen zijn omgekomen, 32 mensen worden vermist, 370 mensen dakloos zijn geworden en ongeveer 70 mensen gewond zijn geraakt,

B.  overwegende dat West-Frankrijk op 27 en 28 februari 2010 langs de Atlantische kust (regio's Poitou-Charentes en Pays-de-la-Loire) werd getroffen door de verwoestende storm Xynthia, waardoor 60 mensen om het leven kwamen, 10 mensen nog steeds vermist zijn en meer dan 2 000 mensen dakloos zijn geworden, en ongekende materiële schade is aangericht,

C. overwegende dat weersverschijnselen, en voornamelijk storm Xynthia, ook hebben geleid tot de afzondering van verschillende regio's in Spanje, met name de Canarische Eilanden en Andalusië, en daarbij ernstige schade hebben veroorzaakt waarvan de precieze omvang nog moet worden vastgesteld,

D. overwegende dat de rampen hebben geleid tot menselijk leed en onherstelbare psychische schade onder de nabestaanden van de slachtoffers en de getroffen bevolking,

E.  overwegende dat deze rampen op grote schaal verwoesting hebben veroorzaakt, met enorme schade aan de openbare infrastructuur – met inbegrip van wegen, snelwegen en bruggen, en essentiële voorzieningen als drinkwater, elektriciteit, riolering en telecommunicatie – alsook aan huizen, bedrijfsgebouwen, de kusteconomie, industrie en landbouwgronden, en aan het natuurlijke, culturele en religieuze erfgoed,

F.  overwegende dat de economische en sociale gevolgen van deze rampen en de te verwachten weerslag op de algemene productieactiviteiten in de getroffen gebieden de mensen er momenteel van weerhouden het normale leven te hervatten,

G. overwegende dat moet worden gezorgd voor de schoonmaak en wederopbouw van de getroffen gebieden, het herstel van infrastructuur en voorzieningen als energie, drinkwater, riolering en telecommunicatie en van wegen, bruggen en huizen, alsook van productiecapaciteit en werkgelegenheid die verloren is gegaan, en dat er passende maatregelen nodig zijn ter compensatie van de maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het verlies van banen en van andere inkomstenbronnen,

1.  geeft uiting aan zijn diepste medeleven en solidariteit met alle getroffen gebieden, waar de economie en de productiestructuren zwaar zijn aangetast, en betuigt zijn innige deelneming met de nabestaanden van de slachtoffers;

2.  betuigt zijn respect voor de zoek- en reddingsteams die zich onafgebroken hebben ingezet om mensen te redden en de schade aan lijf en goed te beperken;

3.  verzoekt de Commissie onverwijld al het nodige te ondernemen zodra de betrokken regeringen daarom verzoeken, om het Solidariteitsfonds van de EU zo snel en flexibel mogelijk in te zetten en een zo groot mogelijk bedrag beschikbaar te stellen teneinde de slachtoffers van de ramp te helpen;

4.  verzoekt de Commissie om, naast het vrijmaken van middelen uit het Solidariteitsfonds, blijk te geven van inzet en flexibiliteit bij de onderhandelingen met de bevoegde autoriteiten over de herziening van de regionale operationele programma's Intervir+ (EFRO) en Rumos (ESF) en de equivalenten daarvan in Frankrijk, en over het onderdeel Madeira van het thematisch operationeel programma voor plattelandsontwikkeling, dat uit het Cohesiefonds wordt gefinancierd; verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk met deze herziening te beginnen en na te gaan of het medefinancieringspercentage van de EU in 2010 voor specifieke projecten die onder deze operationele programma's vallen, kan worden verhoogd overeenkomstig de bepalingen en plafonds zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, zonder dat het aan de betrokken lidstaten toegewezen jaarlijkse totaalbedrag daarbij ter discussie wordt gesteld;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de regering van de autonome regio Madeira en de betrokken Franse en Spaanse regionale overheden.