Návrh uznesenia - B7-0166/2010Návrh uznesenia
B7-0166/2010

NÁVRH UZNESENIA o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira, vo Francúzsku a v Španielsku

4.3.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0139/2010

Postup : 2010/2580(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0166/2010
Predkladané texty :
B7-0166/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0166/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira, vo Francúzsku a v Španielsku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (KOM(2005)0108), a na pozíciu Parlamentu z 18. mája 2006[1],

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 20. februára 2010 sa na Madeire vyskytol jedinečný meteorologický jav s nadmernými a nevídanými zrážkami (odhaduje sa, že zrážky namerané za päť hodín, zodpovedali priemeru bežne nameranému za obdobie dva a pol mesiaca), silným vetrom a veľmi intenzívnym vlnobitím, ktorý spôsobil smrť 42 osôb, pričom 32 osôb je stále nezvestných, 370 osôb ostalo bez domova a okolo 70 osôb bolo zranených;

B.  keďže 27. a 28. februára 2010 sa západným Francúzskom na atlantickom pobreží (regióny Poitou-Charentes a Pays-de-la-Loire) prehnala obrovská a ničivá búrka, ktorá spôsobila smrť takmer 60 osôb, pričom okolo 10 osôb je nezvestných a viac než 2000 ľudí ostalo bez strechy nad hlavou, a ktorá spôsobila škody nevídaného rozsahu,

C. keďže meteorologické javy, najmä búrka Xynthia, sa vyskytli aj v rôznych oblastiach Španielska, najmä na Kanárskych ostrovoch a v Andalúzii, a spôsobili závažné škody, ktorých plný rozsah ešte nebol zistený,

D. keďže katastrofa spôsobila ľudské utrpenie a nenapraviteľné psychické škody rodinám obetí a postihnutému obyvateľstvu,

E.  keďže katastrofa vytvorila obraz rozsiahlej skazy s obrovskými škodami na verejnej infraštruktúre vrátane ciest, diaľnic a mostov, zariadení na dodávky základných služieb, ako je zásobovanie vodou a elektrickou energiou, sanitárnych a telekomunikačných zariadení, ďalej na domoch, obchodných prevádzkach, zariadeniach pobrežného hospodárstva, priemyselných a poľnohospodárskych areáloch, ako aj prírodných, kultúrnych a náboženských pamiatkach,

F.  keďže hospodársky a sociálny vplyv týchto katastrof so zjavnými následkami na celkovú výrobnú činnosť v týchto regiónoch v súčasnosti bráni ľuďom pokračovať v normálnom živote,

G. keďže treba vyčistiť, znovu vybudovať a obnoviť katastrofou zničené oblasti, obnoviť infraštruktúru a služby v oblasti zásobovania energiou, vodou, sanitárnych a telekomunikačných zariadení, ako aj ciest, mostov a obydlí; obnoviť výrobný potenciál a stratené pracovné miesta v týchto oblastiach a prijať primerané opatrenia na kompenzáciu sociálnych nákladov vyplývajúcich z tejto straty pracovných miest a iných zdrojov príjmov,

1.  vyjadruje svoju hlbokú účasť a solidaritu všetkým regiónom postihnutým týmito udalosťami, ľutuje vážne dôsledky v ich hospodárskej a výrobnej štruktúre a vyjadruje najmä úprimnú sústrasť rodinám obetí;

2.  vyzdvihuje prácu pátracích a záchranných tímov, ktoré sa bez prerušenia snažili o záchranu ľudí a obmedzenie ľudských a materiálnych škôd;

3.  vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejším a najpružnejším spôsobom podporila všetky kroky potrebné na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie (EUSF), hneď potom, čo príslušné vlády predložia svoje žiadosti, s cieľom uvoľniť čo najvyšší možný objem prostriedkov na pomoc obetiam tejto katastrofy;

4.  nalieha na Komisiu, aby okrem mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie zaujala otvorený postoj a pružne reagovala, pokiaľ ide o rokovanie s príslušnými orgánmi o revízii regionálnych operačných programov INTERVIR + (ERDF) a RUMOS (ESF) a ich francúzskych ekvivalentoch, ako aj o časti tematického operačného programu pre skvalitnenie území financovaného z Kohézneho fondu, ktorá sa týka Madeiry, vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejšie pokročila s touto revíziou a aby analyzovala aj možnosť zvýšenia miery spolufinancovania konkrétnych projektov v rámci príslušných operačných programov z prostriedkov Spoločenstva v roku 2010 v súlade s pravidlami a stropmi stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a to bez spochybňovania ročných finančných zdrojov vyčlenených príslušným členským štátom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde autonómnej oblasti Madeira a príslušným regionálnym orgánom vo Francúzsku a Španielsku.