Procedure : 2010/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0169/2010

Indgivne tekster :

B7-0169/2010

Forhandlinger :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Afstemninger :

PV 11/03/2010 - 8.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0063

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 65k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0169/2010
8.3.2010
PE439.685v01-00
 
B7-0169/2010

på baggrund af redegørelsen fra den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen for politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba  
B7‑0169/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Cuba og, navnlig beslutningerne af 17. november 2004, 2. februar 2006 og 21. juni 2007,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om årsberetningerne om menneskerettighederne i verden 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 og EU's menneskerettighedspolitik,

–   der henviser til sin beslutning af 14. december 2006 om opfølgning af Sakharov-prisen(1),

–   der henviser til rådsformandskabets erklæring af 14. december 2005 om Damas de Blanco-gruppen og til tidligere erklæringer af 26. marts 2003 og 5. juni 2003 om situationen i Cuba,

–   der henviser til Rådets fælles holdning 96/697/FUSP, som blev vedtaget den 2. december 1996 og siden med jævne mellemrum er blevet ajourført,

–   der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 18. juni 2007, den 23.-24. juni 2008 og den 15. juni 2009 om Cuba,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

–   der henviser til den redegørelse, som blev afgivet af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, Catherine Ashton, om den politiske fange og samvittighedsfange Orlando Zapata Tamayos død i Cuba,

A. der henviser til, at beskyttelse af menneskerettighedernes - herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheders - universalitet og udelelighed fortsat er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål,

B.  der henviser til, at dusinvis af uafhængige journalister, fredelige dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere fortsat holdes fængslet for at afsone langvarige domme, og at nogle af dem er alvorligt syge,

C. der henviser til, at Parlamentet i 2005 gav Sakharov-prisen for tankefrihed til Damas de Blanco, og at de cubanske myndigheders afvisning af at give Damas de Blanco udrejsetilladelse for at kunne modtage Sakharov-prisen i Europa-Parlamentets hovedsæde, er en krænkelse af en af de grundlæggende menneskerettigheder, nemlig retten til at forlade og vende tilbage til sit eget land, som er nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder,

D. der henviser til de foranstaltninger, som EU's institutioner har iværksat med henblik på løsladelse og human behandling af politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba,

E.  der henviser til, at Orlando Zapatas død er en særdeles alvorlig hændelse og et kraftigt tilbageslag for bestræbelserne på at opnå respekt for menneskerettighederne i Cuba,

F.  der henviser til, at Orlando Zapatas død har udløst en international protestbølge og har ført til, at andre cubanske politiske fanger og dissidenter også har indledt sultestrejker,

1.  fordømmer på det skarpeste den fredelige cubanske systemkritiker og dissident Orlando Zapata Tamayos grusomme død, der indtraf efter en langvarig sultestrejke på 85 dage, og som sagtens kunne have været undgået, og som af Orlando Zapata Tamayos mor, Reina Lucía Tamayo, er blevet betegnet som en overlagt statsforbrydelse;

2.  protesterer kategorisk mod det cubanske styres mangel på menneskelighed og følsomhed i forbindelse med højtideligholdelsen af begravelsen, i forbindelse med respekt for familien og i forbindelse med det pres, der er blevet udøvet, og de forebyggende og vilkårlige anholdelser, der er blevet foretaget, for at hindre, at Orlando Zapatas slægtninge og venner kunne vise den afdøde dissident den sidste ære;

3.  beklager, at de cubanske myndigheder overhovedet ikke har vist tegn på at ville imødekomme EU’s og resten af det internationale samfunds appel om at løslade alle politiske fanger og fuldt ud respektere de grundlæggende friheder og rettigheder, navnlig ytringsfriheden og foreningsfriheden;

4.   giver udtryk for dyb bekymring over situationen for de politiske fanger og dissidenter i Cuba, som har erklæret sig i sultestrejke efter Orlando Zapatas død, og navnlig over journalisten og psykologen Guillermo Farñas skæbne, idet hans helbredstilstand er yderst alarmerende;

5.  kræver, at den cubanske regering foretager øjeblikkelig, absolut og betingelsesløs løsladelse af de politiske fanger og samvittighedsfangerne;

6.  beklager den manglende reaktion på Rådets og Europa-Parlamentets opfordring til øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger og samvittighedsfanger og understreger, at fængsling af dissidenter i Cuba på grund af disses idealer og fredelige politiske virksomhed er i strid med verdenserklæringen om menneskerettigheder;

7.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at fortsat at tage de nødvendige skridt til at kræve løsladelse af politiske fanger og til at fremme og sikre det arbejde, der gøres af menneskerettighedsforkæmpere;

8.  opfordrer EU-institutionerne til at give deres ubetingede støtte og uforbeholdne opbakning til iværksættelse af en fredelig politisk overgang til flerpartidemokrati i Cuba i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 96/697/FUSP;

9.  udtrykker sin dybe solidaritet med hele det cubanske folk og støtter det i dets fremskridt mod demokrati og respekt for og fremme af de grundlæggende frihedsrettigheder;

10. anmoder EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kommissæren med ansvar for samarbejde til straks at indlede en struktureret dialog med det cubanske civilsamfund og med de sektorer, der støtter en fredelig forandringer i Cuba, i overensstemmelse med de konklusioner, som Rådet for Den Europæiske Union gentagne gange har vedtaget, under anvendelse af EU’s udviklingsbistandsinstrumenter, navnlig Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU’s roterende formandskab, EU’s højtstående repræsentant for FUSP, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling samt til den cubanske regering og nationalforsamling.

(1)

EUT C 3117E af 23.12.2006, s. 871-872.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik