Διαδικασία : 2010/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0169/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0169/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0063

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 139kWORD 76k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0169/2010
8.3.2010
PE439.685v01-00
 
B7-0169/2010

εν συνεχεία δήλωσης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και των φυλακισμένων για λόγους πεποιθήσεων στην Κούβα


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και των φυλακισμένων για λόγους πεποιθήσεων στην Κούβα  
B7‑0169/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στην Κούβα, και ιδίως τα ψηφίσματα της 17ης Νοεμβρίου 2004, της 2ας Φεβρουαρίου 2006 και της 21ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο το 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 καθώς και την πολιτική της Ένωσης επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται στο Βραβείο Ζαχάρωφ(1),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τις Damas de Blanco (‘Κυρίες με τα Λευκά’), καθώς και τις προηγούμενες Δηλώσεις της στις 26 Μαρτίου 2003 και στις 5 Ιουνίου 2003 σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου αριθ. 96/697/ΚΕΠΠΑ, που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1996 και εκσυγχρονίζεται περιοδικά,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης Ιουνίου 2007, της 23ης και 24ης Ιουνίου 2008 και της 15ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την Κούβα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, Βαρόνης Catherine Ashton, σχετικά με το θάνατο στην Κούβα του πολιτικού κρατουμένου για λόγους πεποιθήσεων Orlando Zapata Tamayo,

Α. εκτιμώντας ότι η προάσπιση της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, αποτελεί πάντοτε έναν από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές δεκάδες ανεξάρτητων δημοσιογράφων, ειρηνικοί αντιφρονούντες και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μερικοί από τους οποίους είναι σοβαρά άρρωστοι, εκτίοντας ποινές μακρόχρονης φυλάκισης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απένειμε το 2005 το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία σκέψης στις Damas de Blanco και ότι η άρνηση των κουβανικών αρχών να επιτρέψουν στις Damas de Blanco να προσέλθουν στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παραλάβουν το βραβείο τους παραβιάζει ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και συγκεκριμένα το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελεύθερη είσοδο και έξοδο στη χώρα τους, όπως αυτό θεσπίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τα διαβήματα στα οποία προέβησαν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υπέρ της ελευθέρωσης και ανθρώπινης μεταχείρισης των πολιτικών κρατουμένων και των φυλακισμένων για λόγους πεποιθήσεων στην Κούβα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος του Orlando Zapata συνιστά σοβαρότατο γεγονός και σημαντική οπισθοχώρηση στην πορεία επιδίωξης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος του Orlando Zapata προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών σε διεθνές επίπεδο και την εκ μέρους και άλλων Κουβανών πολιτικών κρατουμένων και αντιφρονούντων έναρξη απεργίας πείνας,

1.  καταδικάζει ρητά και απερίφραστα τον απάνθρωπο θάνατο του Κουβανού αντιπολιτευόμενου και ειρηνικού αντιφρονούντος Orlando Zapata Tamayo, που επήλθε μετά από μακρά απεργία πείνας 85 ημερών, γεγονός που ήταν απολύτως αποφεύξιμη κατάληξη, η οποία χαρακτηρίστηκε από την μητέρα του Orlando Zapata, κ. Reina Lucía Tamayo, ως εκ προμελέτης έγκλημα του κράτους·

2.  απορρίπτει κατηγορηματικά την έλλειψη ανθρωπιάς και ευαισθησίας του καθεστώτος της Κούβας όσον αφορά την πραγματοποίηση της νεκρώσιμης τελετής, το σεβασμό της οικογένειας και τις πιέσεις και προληπτικές και αυθαίρετες συλλήψεις που έγιναν προκειμένου να μην μπορέσουν οι συγγενείς, κοντινοί και φίλοι να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον αποθανόντα αντιφρονούντα·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία κάθε ενδεικτικής χειρονομίας των αρχών της Κούβας ως ανταπόκριση προς τις εκκλήσεις της ΕΕ και της λοιπής διεθνούς κοινότητας υπέρ της ελευθέρωσης όλων των πολιτικών κρατουμένων και υπέρ του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ιδίως δε της ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτικής συνένωσης·

4.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση των Κουβανών πολιτικών κρατουμένων και αντιφρονούντων που κήρυξαν απεργία πείνας μετά από το θάνατο του Orlando Zapata, ιδίως δε για την τύχη του δημοσιογράφου και ψυχολόγου Guillermo Fariñas, του οποίου η κατάσταση της υγείας είναι εξαιρετικά ανησυχητική·

5.  απαιτεί από την Κυβέρνηση της Κούβας την άμεση, απόλυτη και άνευ όρων ελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και των φυλακισμένων λόγω πεποιθήσεων,

6.  αποδοκιμάζει την μη ανταπόκριση στην έκκληση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των φυλακισμένων για λόγους πεποιθήσεων, και επιμένει ότι η φυλάκιση των αντιφρονούντων στην Κούβα για τα ιδανικά τους και την ειρηνική πολιτική τους δράση παραβιάζει την οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

7.  προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο είναι επιβεβλημένο προκειμένου να απαιτήσουν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και να προωθήσουν και διασφαλίσουν το έργο των προασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

8.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν άνευ όρων και να ενθαρρύνουν ανεπιφύλακτα τη δρομολόγηση ειρηνικής διαδικασίας για την πολιτική μετάβαση προς την πολυκομματική δημοκρατία στην Κούβα, σύμφωνα με την Κοινή Θέση του Συμβουλίου αριθ. 96/697/ΚΕΠΠΑ·

9.  εκφράζει τη βαθειά αλληλεγγύη του προς ολόκληρο το λαό της Κούβας και τον υποστηρίζει στην πορεία του προς τη δημοκρατία και το σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών·

10. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και τον αρμόδιο για τη συνεργασία Επίτροπο να αρχίσουν αμέσως διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών της Κούβας και με όσους τομείς υποστηρίζουν την ειρηνική αλλαγή στην Κούβα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που έχει διαδοχικά εγκρίνει το Συμβούλιο της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τους ενωσιακούς μηχανισμούς αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τον Εκδημοκρατισμό και την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην εναλλασσόμενη Προεδρία της ΕΕ, στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Eurolat και στην Κυβέρνηση και στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας της Δημοκρατίας της Κούβας.

(1)

ΕΕ C 317E, 23.12.2006, σελ. 871-872.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου