Menettely : 2010/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0169/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0169/2010

Keskustelut :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Äänestykset :

PV 11/03/2010 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0063

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 67k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0169/2010
8.3.2010
PE439.685v01-00
 
B7-0169/2010

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien tilanteesta


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien tilanteesta  
B7‑0169/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kuuban tilanteesta ja etenkin 17. marraskuuta 2004, 2. helmikuuta 2006 ja 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa vuosittaisista ihmisoikeusraporteista 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 sekä unionin ihmisoikeuspolitiikasta,

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Saharov-palkinnon seurannasta(1),

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 14. joulukuuta 2005 antaman julkilausuman Damas de Blanco -ryhmästä sekä sen 26. maaliskuuta 2003 ja 5. kesäkuuta 2003 antamat aiemmat julkilausumat Kuuban tilanteesta,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 1996 hyväksytyn ja säännöllisesti päivitetyn neuvoston yhteisen kannan 96/697/YUTP Kuubasta,

–   ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksissa 18. kesäkuuta 2007, 23. ja 24. kesäkuuta 2008 ja 15. kesäkuuta 2009 hyväksytyt päätelmät Kuubasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin julkilausuman poliittisen vangin ja mielipidevangin Orlando Zapata Tamayon kuolemasta Kuubassa,

A. katsoo, että ihmisoikeuksien, mukaan lukien kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet, yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden puolustaminen on edelleen yksi Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista,

B.  ottaa huomioon, että vankiloissa on yhä kymmeniä riippumattomia toimittajia, rauhanomaisia toisinajattelijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka kärsivät pitkiä tuomioita ja joista jotkut ovat vakavasti sairaita,

C. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon Damas de Blanco -ryhmälle ja etteivät Kuuban viranomaiset antaneet Damas de Blanco -ryhmän osallistua palkinnon luovutustilaisuuteen Euroopan parlamentissa, mikä loukkaa erästä perusluonteista ihmisoikeutta eli ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tunnustettua oikeutta jättää oma maansa ja palata maahansa,

D. ottaa huomioon yhteisön toimielinten toimet poliittisten vankien ja mielipidevankien vapauttamisen ja humanitaarisen kohtelun puolesta Kuubassa,

E.  katsoo, että Orlando Zapatan kuolema on suunnattoman vakava tapaus ja suuri takaisku ihmisoikeuksien kunnioittamispyrkimyksille Kuubassa,

F.  ottaa huomioon, että Orlando Zapatan kuolema on aiheuttanut kansainvälisen protestiaallon ja saanut aikaan, että muutkin kuubalaiset poliittiset vangit ja toisinajattelijat ovat aloittaneet nälkälakon,

1.  tuomitsee jyrkästi ja ehdoitta kuubalaisen opposition jäsenen ja rauhanomaisen toisinajattelijan Orlando Zapata Tamayon 85 päivän pituisen nälkälakon aiheuttaman julman kuoleman, joka olisi ilman muuta voitu estää ja jota Orlando Zapatan äiti, Reina Lucía Tamayo kuvaili valtion ennalta suunnittelemaksi rikokseksi;

2.  tuomitsee jyrkästi Kuuban hallinnon inhimillisyyden ja ymmärtäväisyyden puutteen hautajaisjärjestelyjen ja perheen kunnioittamisen suhteen sekä painostuksen ja ennaltaehkäisevät ja mielivaltaiset pidätykset sen estämiseksi, että Zapatan perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät voivat osoittaa kunnioitusta menehtyneelle toisinajattelijalle;

3.  pitää valitettavana, etteivät Kuuban viranomaiset ole antaneet mitään huomattavaa merkkiä vastaukseksi EU:n ja muun maailman vaatimuksiin vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja noudattaa täysin perusvapauksia ja -oikeuksia, erityisesti sanan- ja yhdistymisvapautta;

4.  ilmaisee syvän huolensa Orlando Zapatan kuoleman jälkeen nälkälakkoon ryhtyneiden kuubalaisten poliittisten vankien ja toisinajattelijoiden tilanteesta ja on erityisen huolestunut toimittaja ja psykologi Guillermo Fariñasista, jonka terveydentila on äärimmäisen huolestuttava,

5.  vaatii Kuuban hallitusta vapauttamaan välittömästi, täysin ja ehdoitta poliittiset vangit ja mielipidevangit;

6.  pitää valitettavana, ettei Kuuba ole vastannut neuvoston ja Euroopan parlamentin vaatimukseen vapauttaa välittömästi kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit, ja tähdentää, että toisinajattelijoiden vangitseminen Kuubassa heidän ajatustensa ja rauhanomaisen poliittisen toimintansa vuoksi on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastaista;

7.  kehottaa painokkaasti neuvostoa ja komissiota jatkamaan kaikkia tarvittavia toimia poliittisten vankien vapauttamisen vaatimiseksi sekä ihmisoikeuksien puolustajien työn edistämiseksi ja takaamiseksi;

8.  kehottaa painokkaasti EU:n toimielimiä tukemaan ehdoitta ja varauksetta sitä, että Kuubassa käynnistetään rauhanomainen poliittinen siirtyminen monipuoluedemokratiaan neuvoston yhteisen kannan 96/697/YUTP mukaisesti;

9.  ilmaisee täyden solidaarisuutensa koko Kuuban kansalle sekä tukee sitä sen pyrkimyksissä kohti demokratiaa sekä perusvapauksien kunnioittamista ja edistämistä;

10. pyytää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja kehitysyhteistyöstä vastaavaa komission jäsentä käynnistämään välittömästi jäsennellyn vuoropuhelun Kuuban kansalaisyhteiskunnan ja saaren rauhanomaista demokratiaan siirtymistä kannattavien tahojen kanssa EU:n neuvoston hyväksymien päätelmien mukaisesti ja käyttäen yhteisön kehitysyhteistyövälineitä, erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista aloitetta;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n puheenjohtajavaltiolle, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Kuuban tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

 

(1)

EUVL C 317E, 23.12.2006, s. 871-872.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö