Förfarande : 2010/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0169/2010

Ingivna texter :

B7-0169/2010

Debatter :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Omröstningar :

PV 11/03/2010 - 8.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0063

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0169/2010
8.3.2010
PE439.685v01-00
 
B7-0169/2010

till följd av ett uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen för politiska fångar och samvetsfångar i Kuba


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Bogusław Sonik för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för politiska fångar och samvetsfångar i Kuba  
B7‑0169/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Kuba, särskilt resolutionerna av den 17 november 2004, den 2 februari 2006 och den 21 juni 2007,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om årsrapporterna om de mänskliga rättigheterna i världen från 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 och EU:s politik på området för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av sin resolution om uppföljning av Sacharovpriset av den 14 december 2006(1),

–   med beaktande av ordförandeskapets förklaring av den 14 december 2005 om Kvinnor i vitt, liksom de tidigare förklaringarna av den 26 mars 2003 och den 5 juni 2003 om situationen i Kuba,

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 96/697/GUSP, som antogs den 2 december 1996 och som regelbundet har uppdaterats,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor och utrikesförbindelser) möten den 18 juni 2007, den 23–24 juni 2008 och den 15 juni 2009 om Kuba,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av förklaringen av Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande om den politiska samvetsfången Orlando Zapata Tamayos död i Kuba, och av följande skäl:

A. Ett av Europeiska unionens främsta mål är att skydda de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet, inbegripet medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

B.  Dussintals oberoende journalister, fredliga oliktänkande och människorättsaktivister, vissa av dem allvarligt sjuka, hålls fortfarande fängslade och har dömts till långa straff.

C. Under 2005 delade parlamentet ut Sacharovpriset för tankefrihet till Kvinnor i vitt. De kubanska myndigheternas vägran att tillåta Kvinnor i vitt att resa till parlamentets säte för att ta emot sitt pris utgjorde en kränkning en av de grundläggande mänskliga rättigheterna, nämligen rätten att fritt lämna och återvända till sitt land, vilken fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

D. EU-institutionerna har vidtagit åtgärder för att de politiska fångarna och samvetsfångarna i Kuba ska friges och behandlas på ett medmänskligt sätt.

E.  Orlando Zapatas död är en oerhört allvarlig händelse och ett stort steg tillbaka för de mänskliga rättigheterna i Kuba.

F.  Orlando Zapatas död har utlöst en våg av protester runt om i världen och lett till att även andra kubanska politiska fångar och oliktänkande har inlett hungerstrejker.

1.  Europaparlamentet fördömer helt och ovillkorligt den grymma död som den fredliga kubanska regimkritikern och oliktänkaren Orlando Zapata Tamayo gick till mötes efter en 85 dagar lång hungerstrejk. Det hade varit fullt möjligt att förhindra detta dödsfall, som Orlando Zapatas mor, Reina Lucía Tamayo, har beskrivit som ett överlagt brott från statens sida.

2.  Europaparlamentet fördömer den kubanska regimens brist på medmänsklighet och finkänslighet gentemot familjen när det gäller begravningen och de påtryckningar och godtyckliga gripanden som gjorts i förebyggande syfte för att hindra familj, släkt och vänner från att hedra den avlidna regimkritikern en sista gång.

3.  Europaparlamentet beklagar avsaknaden av någon som helst tydlig reaktion från de kubanska myndigheternas sida som svar på EU:s och det övriga internationella samfundets uppmaningar till dem att frige alla politiska fångar och till fullo respektera de grundläggande fri- och rättigheterna, särskilt yttrande- och föreningsfriheten.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över situationen för de kubanska politiska fångar och dissidenter som har inlett hungerstrejker efter Orlando Zapatas död, särskilt vad gäller journalisten och psykologen Guillermo Fariñas, vars hälsotillstånd är oerhört alarmerande.

5.  Europaparlamentet kräver att den kubanska regeringen omedelbart, slutgiltigt och ovillkorligt friger alla politiska fångar och samvetsfångar.

6.  Europaparlamentet beklagar att Europaparlamentets och rådets begäran om omedelbar frigivning av samtliga politiska fångar och samvetsfångar inte har hörsammats, och insisterar på att fängslandet av kubanska oliktänkande på grund av deras idéer och fredliga politiska verksamhet strider mot den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att på lämpligt sätt kräva en frigivning av de politiska fångarna och främja och garantera människorättsaktivisternas arbete.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att villkorslöst stödja och till fullo uppmuntra inledandet av en fredlig process för politisk övergång till flerpartidemokrati på Kuba, i linje med rådets gemensamma ståndpunkt 96/697/GUSP.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa solidaritet med hela det kubanska folket och stöder dess framsteg på vägen mot demokrati samt respekt och främjande av de grundläggande friheterna.

10. Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete att omedelbart inleda en strukturerad dialog med det kubanska civila samhället och med de sektorer som stödjer en fredlig övergång på ön, i enlighet med rådets successiva slutsatser, samt att i detta sammanhang utnyttja gemenskapens samarbetsmekanismer, särskilt det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s roterande ordförandeskap, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Kubas regering och nationalförsamling.

 

(1)

EUT C 317E, 23.12.2006, s. 871-872.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy