Resolutsiooni ettepanek - B7-0170/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0170/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Kuuba

8.3.2010

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0169/2010

Menetlus : 2010/2592(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0170/2010
Esitatud tekstid :
B7-0170/2010
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0170/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kuuba kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Kuubas;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone seoses aastaaruannetega inimõiguste olukorra kohta maailmas;

–   võttes arvesse oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsiooni Sahharovi auhinna järeltegevuse kohta[1];

–   võttes arvesse Euroopa Liidu kõrge esindaja / komisjoni asepresidendi pressiesindaja avaldust seoses Orlando Zapata Tamayo surmaga;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 15. juuni 2009. aasta järeldusi seoses ELi ühise seisukohaga Kuuba küsimustes;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et inimõiguste, sealhulgas kodaniku-, poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste universaalsuse ja jagamatuse kaitse on jätkuvalt üks Euroopa Liidu peamisi eesmärke;

B.  arvestades, et 23. veebruaril 2010 suri 83 päeva kestnud näljastreigi tagajärjel vanglas Kuuba tuntud poliitiline aktivist Orlando Zapata Tamayo, olles näljastreigiga protesteerinud Kuuba valitsuse vastu, kes oli tal keelanud ettenähtud ühtse vangiriietuse asemel valgeid dissidendiriideid kanda; ka oli Tamayo oma protestiga tähelepanu juhtinud teiste vangide halbadele elutingimustele;

C. arvestades, et on teavet selle kohta, et vangidel tuleb pidevalt taluda mitut moodi väärkohtlemist, sealhulgas sunniviisilist ideoloogilist n-ö ümberkasvatamist, pikaajalist üksikvangistust ja arstiabist ilmajätmist;

D. arvestades, et Kuuba ametivõimud ei anna rühmituse „Damas de Blanco” esindajatele ikka veel luba külastada Euroopa Parlamenti, et nad saaksid vastu võtta rühmitusele määratud Sahharovi auhinna; Kuuba ametivõimud rikuvad sellega ühte põhilist inimõigust, nimelt inimese õigust vabalt lahkuda oma kodumaalt ja sinna tagasi pöörduda, nii nagu see on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis;

E.  arvestades, et Kuuba põhiseaduse artikliga 62 on kuubalastel üheselt keelatud kasutada oma põhiõigusi, kui need on vastuolus „sotsialistliku riigi eesmärkidega”;

F.  arvestades, et Kuuba valitsus eesotsas selle uue juhi Raúl Castroga jätkab poliitilist tasalülitamist, kasutades selleks inimeste kriminaalvastutusele võtmist, pika- ja lühiajalist kinnipidamist, ahistamist, töölevõtmisest keeldumist ja reisimise piiramist;

G. arvestades, et Kuuba valitsus toetub üha enam karistusseadustiku nn estado peligroso sättele, mille alusel ametivõimudel on lubatud vahistada inimesi enne kuriteo toimepanemist, kahtluses, et nad võivad edaspidi toime panna selliseid õigusrikkumisi nagu inimõiguste ülddeklaratsiooni teksti levitamine, rahumeelsete meeleavalduste korraldamine, kriitiliste uudisteülevaadete kirjutamine ja sõltumatute ametiühingute loomise katsed;

H. arvestades, et Kuuba on vangistatud ajakirjanike arvult Hiina järel teisel kohal;

I.   arvestades, et Kuubal on vaja käivitada poliitiline protsess, et minna üle mitmeparteilisele demokraatiale, kusjuures kõik kuubalased peaksid saama avatud dialoogi kaudu, millest kedagi kõrvale ei jäeta, selles protsessis osaleda ja otsuste tegemisel kaasa rääkida;

J.   arvestades, et Euroopa Liidu, Kuuba valitsuse ning Kuuba kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni dialoogis tuleb tähtsustada demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste põhimõtet,

1.  on endiselt tõsiselt mures selle pärast, et Kuuba inimõiguste olukord, eriti kodanikuõiguste ja poliitiliste õiguste ning poliitiliste reformide teostamise osas, ei ole paranenud; märgib kahetsusega, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu üleskutsele – viivitamata vabastada kõik poliitvangid ja süümevangid – ei ole vastatud, ning rõhutab, et Kuuba teisitimõtlejate vangistamine nende ideaalide ja rahumeelse poliitilise tegevuse pärast on vastuolus inimõiguste ülddeklaratsiooniga;

2.  peab äärmiselt taunitavaks, et Kuuba valitsus eirab esmaseid humanitaarvajadusi, nagu näitas vanglas surnud Orlando Zapata Tamayo juhtum; nõuab, et Kuuba valitsus vabastaks tingimusteta kõik poliitvangid, kaasa arvatud 2003. aastal vahistatud ja süüdimõistetud isikud; on väga mures nende inimeste tervise pärast, keda Kuuba vanglates kinni peetakse; nõuab, et Kuuba ametivõimud võimaldaksid rahvusvahelistele humanitaarorganisatsioonidele kohe pääsu Kuuba vangide juurde;

3.  peab kahetsusväärseks, et kuigi Fidel Castro on võimu üle andnud kollektiivsele juhtkonnale eesotsas oma venna Raúl Castroga, on Kuuba poliitiline, majandus- ja sotsiaalsüsteem jäänud olemuslikult muutumatuks; rõhutab, et oluline on läbi viia struktuurireformid majanduses ja sotsiaalvaldkonnas, et parandada Kuuba rahva elutingimusi, ning soovitab Kuuba valitsusel astuda selleks vajalikke samme;

4.  tuletab meelde oma üleskutset Kuuba valitsusele: anda Kuuba inimestele teabe- ja sõnavabadus, sealhulgas ka ligipääs internetile;

5.  nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon jätkaksid kõigi vajalike meetmete rakendamist, et nõuda poliitvangide vabastamist ning tagada, et poliitiliste opositsionääride ja inimõiguste kaitsjate ahistamine viivitamatult lõpetataks;

6.  nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid jätkaksid dialoogi Kuuba kodanikuühiskonnaga ning pakuksid oma toetust rahumeelsete muutuste läbiviimiseks Kuubas, kasutades arengukoostöö rahastamisvahendeid, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit;

7.  nõuab, et Kuuba ametivõimud lubaksid poliitilise opositsiooni liikmetel, inimõiguste aktivistidel ja kõigil kodanikel vabalt välismaale reisida ja vabalt Kuubasse tagasi pöörduda;

8.  peab ülimalt vajalikuks, et ELi ja Kuuba ametivõimude vahelised poliitilised ja majandussidemed, kaasa arvatud arenguabi valdkond, seataks sõltuvusse kõikide Kuuba kodanike inimõiguste olukorra tegelikust ja kontrollitavast paranemisest, alustades kõikide poliitvangide ja süümevangide vabastamisest;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, EUROLATi assambleele, Kuuba valitsusele ja Rahvuslikule Rahvavõimuassambleele ning Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna võitjatele.