Návrh uznesenia - B7-0170/2010Návrh uznesenia
B7-0170/2010

  NÁVRH UZNESENIA o Kube

  8.3.2010

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Fiorello Provera, Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0169/2010

  Postup : 2010/2592(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0170/2010
  Predkladané texty :
  B7-0170/2010
  Prijaté texty :

  B7‑0170/2010

  Uznesenie Európskeho parlamentu o Kube

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Kube,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výročnej správe o ľudských právach vo svete,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o Sacharovovej cene[1],

  –   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie k úmrtiu Orlanda Zapatu Tamaya,

  –   so zreteľom na závery Rady EÚ o spoločnej pozícii EÚ k situácii na Kube z 15. júna 2009,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže ochrana všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv vrátane občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv je aj naďalej jedným z hlavných cieľov Európskej únie,

  B.  keďže 23. februára 2010 Orlando Zapata Tamayo, známy kubánsky politický aktivista, zomrel vo väzení v dôsledku 83 dňovej hladovky na protest proti kubánskej vláde, ktorá mu nedovolila nosiť biele disidentské oblečenie namiesto určenej väzenskej uniformy, a tiež na protest proti životným podmienkam ostatných väzňov,

  C. keďže zo správ vyplýva, politickí väzni sú často vystavení zlému zaobchádzaniu vrátane násilnej ideologickej prevýchovy, predĺženej samoväzby a odopierania lekárskej starostlivosti,

  D. keďže kubánske orgány naďalej odmietajú povoliť predstaviteľkám hnutia Ženy v bielom vycestovať do sídla Európskeho parlamentu, aby si prevzali Sacharovovu cenu, čím porušujú jedno zo základných ľudských práv, t. j. právo človeka slobodne opustiť svoju krajinu a vrátiť sa do nej, ako je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

  E.  keďže v článku 62 kubánskej ústavy sa Kubáncom výslovne zakazuje uplatňovať ich základné práva, pretože sú v rozpore s cieľmi socialistického štátu‘,

  F.  keďže kubánska vláda pod novým vedením Raúla Castra pokračuje v presadzovaní politickej konformity, využívaní trestného stíhania, dlhodobých a krátkodobých zadržiavaní, v prenasledovaní, odopieraní zamestnania a obmedzovaní cestovania,

  G. keďže kubánska vláda sa čoraz častejšie opiera o ustanovenie trestného zákona nazvané. ‚estado peligroso‘, ktoré umožňuje úradom uväzniť jednotlivcov ešte predtým, ako spáchajú nejaký zločin, na základe podozrenia, že v budúcnosti sa môžu dopustiť porušení zákona, akými sú napríklad šírenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, usporiadanie mierových pochodov, písanie kritických článkov a pokus o organizovanie nezávislých odborov,

  H. keďže Kuba je na druhom mieste za Čínou v počte uväznených novinárov,

  I.   so zreteľom na potrebu Kuby začať proces politickej transformácie na demokraciu založenú na existencii viacerých strán, za účasti všetkých Kubáncov a rozhodovania, ktorého sa môžu všetci zúčastniť, na základe otvoreného dialógu, z ktorého nie je nikto vylúčený,

  J.   keďže v dialógu medzi EÚ, kubánskou vládou a kubánskou občianskou spoločnosťou a demokratickou opozíciou by mali byť hlavnou prioritou zásady demokracie, ľudských práv a základných slobôd,

  1.  je naďalej vážne znepokojený nedostatkom pokroku v otázke ľudských práv na Kube, najmä v oblasti občianskych a politických práv a politických reforiem; ľutuje skutočnosť, že výzva Európskeho parlamentu a Rady na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a väzňov svedomia nenašla odpoveď, a trvá na tom, že uväznenie kubánskych disidentov za ich ideály a nenásilnú politickú činnosť je v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv;

  2.  odsudzuje zanedbanie najzákladnejších humanitárnych potrieb v prípade úmrtia Orlanda Zapatu Tamaya vo väzení zo strany kubánskej vlády; naliehavo žiada kubánsku vládu, aby bezpodmienečne prepustila všetkých politických väzňov vrátane tých, ktorí boli zadržaní a odsúdení v roku 2003; vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad zdravotným stavom tých, ktorí sú ešte stále zadržiavaní v kubánskych väzniciach; vyzýva kubánske orgány, aby medzinárodným humanitárnym organizáciám umožnili okamžitý prístup do kubánskych väzení;

  3.  ľutuje skutočnosť, že napriek presunu moci z Fidela Castra na kolektívny orgán pod vedením jeho brata Raúla Castra, zostáva politický, hospodársky a sociálny systém na Kube v podstate nezmenený; zdôrazňuje dôležitosť štrukturálnych hospodárskych a sociálnych reforiem s cieľom zlepšiť životné podmienky kubánskeho ľudu a nabáda kubánsku vládu, aby podnikla potrebné kroky;

  4.  opakuje svoju výzvu kubánskej vláde, aby kubánskemu ľudu zaručila slobodu informácií a slobodu prejavu vrátane prístupu k internetu;

  5.  naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby aj naďalej prijímali akékoľvek kroky potrebné na požadovanie prepustenia politických väzňov a zabezpečenie okamžitého zastavenia prenasledovania politických odporcov a ochrancov ľudských práv;

  6.  naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ, aby pokračovali v dialógu s predstaviteľmi kubánskej občianskej spoločnosti a aby ponúkali svoju podporu mierovým zmenám na Kube prostredníctvom rozvoja nástrojov spolupráce vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

  7.  žiada kubánske orgány, aby povolili predstaviteľom politickej opozície, aktivistom za ľudské práva a všetkým občanom slobodne cestovať do zahraničia a vrátiť sa na Kubu;

  8.  považuje za veľmi dôležité, aby politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ a kubánskymi úradmi vrátane rozvojovej pomoci boli spojené s konkrétnymi a overiteľnými zlepšeniami podmienok v oblasti ľudských práv všetkých občanov Kuby, počnúc prepustením všetkých politických väzňov a väzňov svedomia;

  9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentnému zhromaždeniu EUROLAT, kubánskej vláde a Zhromaždeniu ľudovej moci Kubánskej republiky a laureátom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu.