Menetlus : 2010/2572(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0173/2010

Esitatud tekstid :

B7-0173/2010

Arutelud :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Hääletused :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0058

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 123kWORD 72k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.689v01-00
 
B7-0173/2010

suuliselt vastatavate küsimuste B7‑0020/2010 ja O-0026/2010 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5


Võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA läbirääkimiste läbipaistvus ja praegune olukord


Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA läbirääkimiste läbipaistvuse ja praeguse olukorra kohta  
B7‑0173/2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikleid 207 ja 218;

–   võttes arvesse oma 9. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks(1);

–   võttes arvesse oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine)(2), mida esimesel lugemisel loetakse parlamendi seisukohaks;

–   võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele kaubandusele(3);

–   võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 22. veebruari 2010. aasta arvamust Euroopa Liidu käimasolevate läbirääkimiste kohta võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA sõlmimiseks;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 8;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/136/EÜ;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Lissaboni leping on olnud jõus alates 1. detsembrist 2009;

B.  arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumise tulemusena peab Euroopa Parlament andma ACTA lepingu tekstile nõusoleku enne selle jõustumist Euroopa Liidus;

C. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 tuleb Euroopa Parlamenti teavitada viivitamata ja täielikult kõigil rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste menetluse etappidel;

D.  arvestades, et nõukogu esindajad on osalenud läbirääkimisvoorudes koos komisjoni esindajatega;

E.  arvestades, et USA valitsus on avalikustanud lepingu põhisätted valitud eraettevõtjate esindajatele;

F.  arvestades, et Euroopa Liit ja muud OECD riigid alustasid 2008. aastal läbirääkimisi uue mõnepoolse lepingu sõlmimiseks, mis peaks aitama tugevdada intellektuaalomandi õiguste jõustamist ning võidelda võltsimise ja piraatluse vastu (võltsimisvastane kaubandusleping ACTA);

G. arvestades, et oma 11. märtsi 2009. aasta raportis palus parlament komisjonil teha „kohe avalikult kättesaadavaks kõik dokumendid, mis on seotud käimasolevate rahvusvaheliste läbirääkimistega võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu üle”;

H. arvestades, et 27. jaanuaril 2010 kinnitas komisjon oma kohustust tugevdada sidemeid parlamendiga vastavalt Euroopa Parlamendi 9. veebruari 2010. aasta resolutsioonile Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta, milles nõutakse „kohest ja täielikku teavet rahvusvaheliste lepingute läbirääkimiste kõigis etappides[...], eelkõige kaubandusküsimustes ja teiste läbirääkimiste puhul, mis hõlmavad nõusolekumenetlust, [et anda täielik toime] Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 218”;

I.   arvestades, et aluslepingute täitmise üle järelevalve teostajana on komisjon ELi õigusakte mõjutavate rahvusvaheliste lepingute üle läbirääkimisi pidades kohustatud kinni pidama ühenduse õigustiku põhimõtetest;

J.   arvestades, et lekitatud dokumentide kohaselt käsitletakse ACTA läbirääkimistel muu hulgas intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks kavandatavaid ELi õigusakte (COD/2005/0127 – intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (IPRED-II)) ja nn telekomi paketti ning ELi kehtivaid õigusakte e-kaubanduse ja andmekaitse valdkonnast;

K. arvestades, et ELi tavapärasest otsustamisprotsessist väljapoole jäävatel kaubandusläbirääkimistel ei tohiks eirata ELi praegusi jõupingutusi intellektuaalomandi õiguste jõustamise meetmete ühtlustamiseks;

L.  arvestades, et on väga tähtis tagada, et intellektuaalomandi õiguste jõustamise meetmete väljatöötamine toimuks viisil, mis ei takista uuendustegevust või ausat konkurentsi ega tehnosiiret, ei kahjusta intellektuaalomandi õigustega seotud piiranguid ega isikuandmete kaitset, ei piira teabe vaba liikumist ega koorma liigselt seaduslikku kaubandust; arvestades, et võltsimisvastases võitluses tuleks parlamendile anda tähtsam roll;

M.  arvestades, et mis tahes kokkulepe, mille Euroopa Liit ACTA küsimuses saavutab, peab olema kooskõlas ELi õiguslike kohustustega eraelu puutumatuse, sõnavabaduse ja andmekaitse valdkonnas, nagu on väljendatud eelkõige direktiivis 95/46/EÜ, direktiivis 2002/58/EÜ ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikas;

 

N. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 21 tuleb liidu tegevuses rahvusvahelisel areenil juhinduda inimõiguste ja põhivabaduste universaalsuse ning jagamatuse põhimõttest,

1.  juhib tähelepanu asjaolule, et alates 1. detsembrist 2009 on komisjonil olnud õiguslik kohustus teavitada Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult kõigil rahvusvaheliste läbirääkimiste etappidel;

2.  väljendab äärmist muret ACTA läbirääkimisprotsessi läbipaistmatuse ja puuduva demokraatliku legitiimsuse pärast, mis on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu sisu ja vormiga; on sügavalt mures asjaolu pärast, et õiguslikku alust ei kehtestatud enne läbirääkimiste algust;

3.  on arvamusel, et intellektuaalomandi õiguste jõustamise või muude sarnaste, oma sisult õigusloomeliste ja põhiõigusi mõjutavate küsimuste üle peetavate rahvusvaheliste läbirääkimiste puhul ei leidu õiguspäraseid argumente teabe mitteavaldamise kaitseks; väidab, et see, kui teave läbirääkimiste kohta on Euroopa Parlamendile ja üldsusele kättesaadavaks tehtud, ei kahjusta ELi ega muude osapoolte läbirääkimispositsiooni;  

4.  taunib osapoolte kaalutletud otsust mitte pidada läbirääkimisi selliste soliidsete rahvusvaheliste organite kaudu nagu Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) ja WTO, kellel on loodud raamistikud üldsuse teavitamiseks ja konsulteerimiseks;

5.  avaldab kahetsust asjaolu pärast, et seni osalevad ACTA läbirääkimistes üksnes tööstusriigid, ning on seisukohal, et kõnealused läbirääkimised peaksid olema kaasavamad ning pigem mitmepoolsed kui üksnes mõnepoolsed; kutsub komisjoni üles kaasama arenguriike kõikidesse kaubandusläbirääkimistesse, mis võivad neid mõjutada;

6.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles võimaldama parlamendile juurdepääsu kõigile ACTAga seotud alustekstidele, mille hulka kuuluvad eelkõige nõukogu antud ACTA läbirääkimisvolitused, ACTA läbirääkimiskohtumiste protokollid, ACTA lepingu peatükkide projektid ning ACTA läbirääkimistes osalejate kommentaarid peatükkide projektide kohta;

7.  nõuab kindlalt, et lisaks selgele õiguslikule kohustusele parlamenti teavitada tuleks ACTA dokumendid teha kättesaadavaks ka ELi ja muude läbirääkimistes osalevate riikide üldsusele; peab ACTA läbirääkimiste salastatusele osaks saanud laialdast avalikku kriitikat selgeks tõendiks valitud läbirääkimismenetluse poliitilisest jätkusuutmatusest  

8.  palub komisjonil ja nõukogul ACTA läbirääkimispartneritega aktiivselt suhelda, nõudes tungivalt, et need tühistaksid kõik senised ametlikud või mitteametlikud sisekokkulepped läbirääkimiste konfidentsiaalsuse kohta, ning teavitada parlamenti õigeaegselt ja täielikult oma vastavatest algatustest; loodab, et komisjon teeb enne 2010. aasta aprillis Uus-Meremaal toimuvat järgmist läbirääkimistevooru vastavad ettepanekud ja nõuab läbipaistvuse küsimuse võtmist selle kohtumise päevakorda ning teavitab parlamenti kõnealuse vooru tulemustest viivitamata pärast selle lõppu;

9.  tuletab komisjonile meelde, et kui ta enne aprillis toimuvat järgmist läbirääkimistevooru ei teavita parlamenti läbirääkimistest viivitamata ja täielikult vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 218, ei jää parlamendil muud üle, kui algatada Euroopa Liidu Kohtus menetlus aluslepingu rikkumise tõttu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 kohaselt;

10. palub komisjonil läbi viia hindamine ACTA rakendamise mõju osas põhiõigustele ja andmekaitsele, ELi jätkuvatele pingutustele intellektuaalomandi õiguste jõustamise meetmete ühtlustamiseks, e-kaubandusele ning selle võimaliku mõju kohta põhiõigustele ja õigusriigi põhimõtetele kolmandates riikides, eeskätt arenguriikides, enne kui EL mis tahes moel nõustub ACTA konsolideeritud tekstiga, ning palub parlamendiga õigeaegselt arutada nimetatud hindamise tulemusi;

11. tunneb heameelt komisjoni avaldatud seisukoha üle, et mis tahes ACTA leping piirdub praegu kehtivate intellektuaalomandi õiguste jõustamisega, ilma et see piiraks intellektuaalomandi alase materiaalõiguse arengut Euroopa Liidus; loeb igasugust võimalikku ACTA lepingule nõusoleku andmist sõltuvaks nimetatud avalduse täielikust järgimisest;

12. nõuab mis tahes niisuguste klauslite täielikku selgitamist, mis võimaldaksid sülearvutite, mobiiltelefonide, iPod-seadmete, MP3-mängijate ja muude teabekandjate volitamata läbiotsimist ja konfiskeerimist piirivalve- ja tolliametite poolt, ning kokkulepet, et ELi piiril ei toestata isikute läbiotsimist;

 

13. nõuab tungivalt komisjonilt ja nõukogult selle tagamist, et ACTA sätete jõustamisel, eriti selles, mis puudutab autoriõiguste jõustamise menetlusi digitaalkeskkonnas, järgitaks kõigiti ühenduse õigustiku sisu ja vormi ning et sellega ei kaasneks nn iseregulatsioonimeetmete kehtestamine eraõiguslike äriühingute poolt väljaspool demokraatlikku otsustusprotsessi; on seisukohal, et internetiteenuse pakkujad ei peaks kandma vastutust teenuse osutamisel edastatavate või säilitatavate andmete eest sellisel määral, mis teeks vajalikuks andmete eelneva kontrollimise või filtreerimise;

14. rõhutab, et eraelu puutumatus ja andmekaitse on Euroopa Liidu põhiväärtused, nagu on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 8 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8, ning neist tuleb vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 16 kinni pidada kõikide ELi poliitikameetmete ja eeskirjade puhul;

15. juhib tähelepanu sellele, et piiriülese kontrolli ja kaupade arestimise volituste suurendamiseks mõeldud mis tahes meetmed ei tohiks takistada seaduslike, vastuvõetava hinnaga ja ohutute ravimite ülemaailmset kättesaadavust;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning ACTA läbirääkimistes osalevate riikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0009.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0114.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0634.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika