Πρόταση ψηφίσματος - B7-0176/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0176/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Κούβα και την περίπτωση του Orlando Zapata Tamayo

8.3.2010

για την περάτωση της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki. εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0169/2010

Διαδικασία : 2010/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0176/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0176/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0176/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Κούβα και την περίπτωση του Orlando Zapata Tamayo

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά την κατάσταση στην Κούβα και, ειδικότερα, τα ψηφίσματα της 17ης Νοεμβρίου 2004[1], 2ας Φεβρουαρίου 2006 [2] και 21ης Ιουνίου 2007[3],

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του επί των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 καθώς και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο Βραβείο Ζαχάρωφ[4],

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το «Damas de Blanco" και τις προηγούμενες δηλώσεις του της 26ης Μαρτίου 2003 και 5ης Ιουνίου 2003 για την κατάσταση στην Κούβα,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Θέση του Συμβουλίου 96/697/ΚΕΠΠΑ[5] σχετικά με την Κούβα που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1996 και ενημερώνεται έκτοτε σε τακτικά διαστήματα,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την Κούβα,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις εκ μέρους του εκπροσώπου της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης, σχετικά με τον θάνατο στην Κούβα του Orlando Zapata Tamayo στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προάσπιση της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, παραμένει ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, εξακολουθούν να κρατούνται στην φυλακή στην Κούβα και ότι ορισμένοι από αυτούς είναι σοβαρά ασθενείς,

Γ.    έχοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ 2005 για την ελευθερία έκφρασης και σκέψεως στο κουβανικό σωματείο Damas de Blanco· έχοντας υπόψη ότι η άρνηση των αρχών της Κούβας να επιτρέψουν στο Damas de Blanco να ταξιδέψει στην έδρα του Κοινοβουλίου για να παραλάβει το Βραβείο, παραβιάζει ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, δηλαδή την ελευθερία εισόδου και εξόδου από την χώρα του, αρχή η οποία είναι κατοχυρωμένη στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Δ.   έχοντας υπόψη την ανάγκη η Κούβα να κινήσει μια διαδικασία πολιτικής μετάβασης σε πολυκομματική δημοκρατία, με τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων να είναι ανοιχτή σε όλους τους Κουβανούς, βάση ενός διαλόγου που δεν θα αποκλείει κανέναν,

Ε.    έχοντας υπόψη ότι ο θάνατος του Orlando Zapata Tamayo σημειώνει την πρώτη φορά, σε περίπου 40 χρόνια, που ένας κουβανός ακτιβιστής απεβίωσε από απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος κατά των κυβερνητικών καταχρήσεων και του πολιτικού καθεστώτος στην Κούβα,

ΣΤ. έχοντας υπόψη ότι ο θάνατος του Orlando Zapata Tamayo δημιούργησε ένα κύμα ευρύτερων διαμαρτυριών σε διεθνές επίπεδο κατά των κουβανικών αρχών ,

Ζ.    έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 200 πολιτικοί κρατούμενοι που εξακολουθούν να κρατούνται στην Κούβα,

1.   καταδικάζει έντονα το θάνατο του πολιτικού κρατούμενου Orlando Zapata Tamayo, ο οποίος απεβίωσε μετά από 85 ημέρες αφότου άρχισε να αρνείται την λήψη τροφής διαμαρτυρόμενος για τις συνθήκες φυλάκισης·

2.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κάθε σημαντικής ένδειξης ανταπόκρισης των αρχών της Κούβας στις εκκλήσεις εκ μέρους της ΕΕ για τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, ειδικότερα δε της ελευθερίας έκφρασης και πολιτικής συνάθροισης·

3.   εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της κυβερνήσεως της Κούβας να απαντήσει στις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων συνείδησης, και επιμένει ότι η φυλάκιση κουβανών αντιφρονούντων για τα πιστεύω τους και την ειρηνική πολιτική δραστηριότητά τους είναι αντίθετη προς την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

4.   καλεί την Κυβέρνηση της Κούβας να απελευθερώσει άμεσα, άνευ όρων, όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να αποφύγει παρόμοιες αυθαίρετες συλλήψεις στο μέλλον·

5.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίζουν να επιμένουν για την απελευθέρωση των πολιτικών αντιφρονούντων στην Κούβα και να προχωρήσουν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να εγγυηθούν το έργο των ακτιβιστών στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

6.   Καλεί τις αρχές της Κούβας να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, που έχουν αναλάβει μέσω της υπογραφής του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

7.   Καλεί την Κυβέρνηση της Κούβας να σταματήσει να παρεμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να άρει κάθε εμπόδιο στην ελευθερία μετακίνησης, έκφρασης, πληροφόρησης και συνεταιρίζεσθαι καθώς και του δικαιώματος πολιτική συμμετοχής εντός ενός κόμματος·

8.   Προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παράσχουν την άνευ όρων υποστήριξή τους στη δρομολόγηση μιας ειρηνικής διαδικασίας για την πολιτική μετάβαση προς ένα δημοκρατικό πολιτικό καθεστώς στην Κούβα·

9.   Καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να προχωρήσει σε έναν δομημένο διάλογο με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και αυτούς που είναι υπέρ της πολιτικής μεταρρύθμισης στην Κούβα, σε συμφωνία με τα συμπεράσματα που έχουν διαδοχικά εγκριθεί από το Συμβούλιο, κάνοντας χρήση των μηχανισμών της ΕΕ για τη συνεργασία και την ανάπτυξη·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τη Συνέλευση EUROLAT καθώς και την Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση Λαϊκής Εξουσίας της Δημοκρατίας της.