Návrh uznesenia - B7-0176/2010Návrh uznesenia
B7-0176/2010

NÁVRH UZNESENIA o Kube – prípad Orlanda Zapatu Tamaya

8.3.2010

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0169/2010

Postup : 2010/2592(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0176/2010
Predkladané texty :
B7-0176/2010
Prijaté texty :

B7‑0176/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kube – prípad Orlanda Zapatu Tamaya

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Kube, najmä na uznesenia zo 17. novembra 2004[1], 2. februára 2006[2] a 21. júna 2007[3],

–   so zreteľom na svoje uznesenia k výročným správam o ľudských právach vo svete z rokov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 a politiku EÚ v tejto oblasti,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o Sacharovovej cene[4],

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Rady zo 14. decembra 2005 o hnutí Ženy v bielom, ako aj na jeho predchádzajúce vyhlásenia z 26. marca 2003 a 5. júna 2003 o situácii na Kube,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 96/697/SZBP o Kube[5], ktorá bola prijatá 2. decembra 1996 a pravidelne sa aktualizuje,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 18. júna 2007 o Kube,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej o smrti Orlanda Zapatu Tamaya na Kube z 25. februára 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže zasadzovanie sa o všeobecnosť a nedeliteľnosť ľudských práv vrátane občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv je aj naďalej jedným z hlavných cieľov Európskej únie,

B.  keďže desiatky nezávislých novinárov, mierových disidentov a ochrancov ľudských práv, ktorí sú členmi demokratickej opozície, sú stále vo väzení na Kube, pričom niektorí z nich sú vážne chorí,

C. keďže Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2005 kubánskemu hnutiu Ženy v bielom; keďže kubánske úrady nepovolili predstaviteľkám hnutia Ženy v bielom vycestovať do sídla Európskeho parlamentu, aby si prevzali cenu, čo je porušením jedného zo základných ľudských práv, čiže práva človeka slobodne opustiť svoju krajinu a vrátiť sa do nej, ako je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

D. keďže Kuba potrebuje začať proces politickej transformácie na demokraciu založenú na existencii viacerých strán, za účasti všetkých Kubáncov a rozhodovania, ktorého sa môžu všetci zúčastniť, na základe otvoreného dialógu, z ktorého nie je nikto vylúčený,

E.  keďže smrť Orlanda Zapatu Tamaya je prvou udalosťou za uplynulých takmer 40 rokov, keď sa kubánsky aktivista vyhladoval na smrť v rámci protestu proti zločinom vlády a politického režimu na Kube,

F.  keďže smrť Orlanda Zapatu Tamaya vyvolala veľkú vlnu protestov na medzinárodnej úrovni proti kubánskym orgánom,

G. keďže na Kube je ešte stále zadržiavaných okolo 200 politických väzňov,

1.  dôrazne odsudzuje smrť politického väzňa Orlanda Zapatu Tamaya, ktorý umrel 85 dní potom, ako začal na protest proti podmienkam vo väzení odmietať jedlo,

2.  ľutuje absenciu akýchkoľvek významných reakcií zo strany kubánskych úradov na výzvy EÚ na úplné rešpektovanie základných slobôd, najmä slobody prejavu a politického združovania;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že kubánska vláda neodpovedala na výzvy Európskeho parlamentu a Rady na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a väzňov svedomia a trvá na tom, že väznenie kubánskych disidentov za ich ideály a nenásilnú politickú činnosť je v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv;

4.  naliehavo žiada kubánsku vládu, aby hneď a bezvýhradne prepustila všetkých politických väzňov a aby sa v budúcnosti zdržala svojvoľného zatýkania,

5.  vyzýva Radu a Európsku komisiu, aby naďalej nástojili na prepustení politických disidentov na Kube a aby navrhli konkrétne opatrenia s cieľom chrániť prácu aktivistov v oblasti ľudských práv,

6.  vyzýva kubánske orgány, aby sa skutočne dodržiavali ľudské práva, k čomu sa zaviazali prostredníctvom podpísania Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

7.  vyzýva kubánsku vládu, aby prestala zabraňovať vykonávaniu ľudských práv a aby odstránila všetky prekážky slobody pohybu, slova, informovania a združovania sa a slobody angažovať sa v politických stranách,

8.  naliehavo žiada inštitúcie EÚ, aby vyjadrili bezvýhradnú podporu otvoreniu mierového procesu politickej transformácie na demokratický politický režim,

9.  vyzýva vysokú predstaviteľku, aby začala štruktúrovaný dialóg s občianskou spoločnosťou a subjektmi, ktoré podporujú politickú transformáciu na Kube, v súlade so závermi, ktoré Rada úspešne schválila, a s využitím mechanizmov EÚ pre spoluprácu a rozvoj,

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentnému zhromaždeniu EUROLAT a kubánskej vláde a Zhromaždeniu ľudovej moci Kubánskej republiky.