Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0177/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0177/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 71k
8.3.2010
PE439.693v01-00
 
B7-0177/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τον θάνατο του κ. Zapata Tamayo στην Κούβα


Willy Meyer,Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Jürgen Klute

 

 

 

  εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ι

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον θάνατο του κ. Zapata Tamayo στην Κούβα   
B7‑0177/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την Κούβα, που καθορίστηκε κατόπιν παράκλησης του πρώην Πρωθυπουργού της Ισπανίας, κ. José María Aznar,

–   έχοντας υπόψη τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ το 2003, ανεστάλησαν το 2005 και άρθηκαν οριστικά τον Ιούνιο του 2008,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2008, όπου αναφέρεται ότι "η ΕΕ είναι πρόθυμη να ξεκινήσει γενικό και ανοικτό διάλογο με τις αρχές της Κούβας σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. ...Η διαδικασία αυτή διαλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ενδεχόμενων τομέων συνεργασίας, μεταξύ άλλων του πολιτικού, οικονομικού, επιστημονικού, πολιτιστικού τομέα και του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να πραγματοποιείται σε αμοιβαία βάση, χωρίς όρους και διακρίσεις, και με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων",

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κουβανός πολίτης Orlando Zapata Tamayo απεβίωσε δυστυχώς σε νοσοκομείο της Κούβας, κατόπιν απεργίας πείνας σε κουβανική φυλακή, παρά την κατάλληλη ιατρική αγωγή που του είχε χορηγηθεί,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση παρεμποδίζει τη διατήρηση ευρέων, ανοικτών σχέσεων με την κυβέρνηση της Κούβας βάσει διμερών συμφερόντων, και ότι η Κούβα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο έναντι της οποίας η ΕΕ διατηρεί αυτή την έκτακτη μεταχείριση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισπανική προεδρία έχει δηλώσει το ενδιαφέρον της να προβεί σε διάλογο ως προς το πρόσφορο να επιτευχθεί συμφωνία, ούτως ώστε οι σχέσεις της ΕΕ με την Κούβα να μπορούν να βασίζονται σε διμερές νομικό μέσο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της ομαλοποίησης των σχέσεών τους με την ΕΕ, οι κουβανικές αρχές έχουν εκφράσει επανειλημμένως την προθυμία τους να προβούν σε εκτενείς συζητήσεις σχετικά με οιοδήποτε ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει αμοιβαίου σεβασμού και διαλόγου μεταξύ ίσων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές συνέπειες του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει στην Κούβα επί 50 χρόνια, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και τις - ενίοτε τρομοκρατικής φύσεως - απειλές και επιθέσεις όλων των ειδών κατά της Κούβας και τις επανειλημμένες προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Κούβας, κυρίως εκ μέρους των ΗΠΑ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις επιβλαβείς επιπτώσεις του αποκλεισμού στην οικονομία της χώρας και στις συνθήκες διαβίωσης των Κουβανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κατάσταση αυτή, η κυβέρνηση της Κούβας εξακολουθεί να εγγυάται στους πολίτες της δωρεάν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1998 πέντε Κουβανοί πολίτες κρατούνται σε φυλακές των ΗΠΑ χωρίς δίκαιη δίκη, και ότι, από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να προσφέρει καταφύγιο σε κουβανό πολίτη ο οποίος είναι ο ηθικός αυτουργός βομβιστικής επίθεσης κατά αεροπλάνου της πολιτικής αεροπορίας που προκάλεσε το θάνατο 76 ατόμων,

1.  εκφράζει τη λύπη του για το θάνατο σε νοσοκομείο της Κούβας, του πολίτη Orlando Zapata Tamayo μετά από την απεργία πείνας του·

2.  καλεί επιτακτικά την ΕΕ να άρει την κοινή θέση και να προβεί σε ευρύ πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση της Κούβας, εφαρμόζοντας τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζει σε όλες τις χώρες με τις οποίες διατηρεί σχέσεις·

3.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Συμβουλίου του 2008 να άρει τις κυρώσεις κατά της Κούβας και καλεί το Συμβούλιο να εμμείνει στην απόφαση αυτή·

4.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει έντονα τον αποκλεισμό και ζητεί την άμεση άρση του, όπως έχει ζητηθεί 18 φορές από την μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ στην Γενική Συνέλευση·

5.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της ισπανικής προεδρίας για την ομαλοποίηση των σχέσεων ΕΕ-Κούβας, προκείμενου να αποσυρθεί πλήρως η κοινή θέση και εκφράζει την ελπίδα ότι ο θάνατος του Orlando Zapata Tamayo δεν θα υπονομεύσει την επίτευξη του στόχου αυτού·

6.  ζητεί να εντατικοποιηθεί ο διάλογος και να καθιερωθούν μόνιμα θεμέλια για μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, που θα καλύπτει κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων κρατών μελών, στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τη Συνέλευση EUROLAT και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση της Δημοκρατίας της Κούβας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου