Предложение за резолюция - B7-0178/2010Предложение за резолюция
B7-0178/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно смъртта на Орландо Сапата Тамайо в Куба

8.3.2010

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0169/2010

Процедура : 2010/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0178/2010
Внесени текстове :
B7-0178/2010
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0178/2010

Резолюция на Европейския парламент относно смъртта на Орландо Сапата Тамайо в Куба

Европейският парламент,

–   като взе предвид изявлението, направено от говорителя на Върховния представител, Катрин Аштън, на 25 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Куба от 15 юни 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Орландо Сапата Тамайо почина в затвора вследствие на своята гладна стачка и че тази смърт можеше да бъде избегната,

Б.  като има предвид, че всички държави носят задължението и отговорността да защитават живота на своите граждани и на лицата, живеещи в техните граници, независимо от условията, в които се намират,

В.  като има предвид, че Съветът започна политически диалог и поднови сътрудничеството за развитие с Куба, както и че Куба е член на групата на страните от АКТБ,

Г.  като има предвид, че в своята външна политика, ЕС следва подход, който се основава на диалога и подкрепата, а не на изолацията, и че голям брой европейски агенции за развитие и фондации, развиват дейност в Куба,

1.  изразява дълбокото си съжаление по повод смъртта на Орландо Сапата Тамайо и изказва съболезнованията си на неговото семейство и приятели;

2.  отхвърля идеята, че която и да било държава в света следва да има политически затворници, призовава за освобождаването на всички такива затворници и настоява, че затворниците, независимо от повдигнатите срещу тях обвинения, трябва да бъдат третирани хуманно и държани при условия, при които е гарантирано тяхното здраве;

3.  заявява отново, че свободата на изразяване и информация е основно право и че за почти две десетилетия интернет се превърна в един от най-важните инструменти за гарантиране на свободата на изразяване и информация; призовава Комисията да предложи своята финансова и техническа помощ с цел да се гарантира на всички кубински граждани достъп до интернет;

4.  споделя мнението, че подписването от страна на Куба на Международния пакт за граждански и политически права и на Международния пакт за икономически, социални и културни права във Вашингтон през февруари 2008 г. предоставя на кубинските граждани основните средства, с чиято помощ да преследват постигането на социален и политически напредък в съответствие със своите разбирания, и ги приканва да се възползват от тези средства; в светлината на горепосочените пактове, осъжда отношението на кубинското правителство към Орландо Сапата Тамайо;

5.  счита, че съществуващото ембарго не допринася с нищо за постигането на подобен напредък и настоятелно призовава всички заинтересовани страни да се въздържат от налагането на такива видове ембарго, включително икономическо ембарго;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите-членки и правителството на Куба.