Πρόταση ψηφίσματος - B7-0178/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0178/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον θάνατο του Zapata Tamayo στην Kούβα

8.3.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0169/2010

Διαδικασία : 2010/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0178/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0178/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0178/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον θάνατο του Zapata Tamayo στην Kούβα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η ύπατη εκπρόσωπος Catherine Ashton, στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κούβα, της 15ης Ιουνίου 2009,

     –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Orlando Zapata Tamayo πέθανε στη φυλακή μετά από απεργία πείνας και ότι ο θάνατός του θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν καθήκον και είναι υπεύθυνα για την προστασία της ζωής των πολιτών τους και των ατόμων που ζουν εντός της επικράτειάς τους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει αρχίσει πολιτικό διάλογο με την Κούβα και ξαναρχίσει την αναπτυξιακή συνεργασία με την χώρα αυτή και ότι η Κούβα αποτελεί μέλος της ομάδας ΑΚΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εξωτερική της πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί ως γενική γραμμή περισσότερο τον διάλογο και την στήριξη παρά την απομόνωση και ότι πολυάριθμοι ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί οργανισμοί και ιδρύματα δραστηριοποιούνται στην Κούβα,

1.  εκφράζει τη βαθειά του θλίψη για τον θάνατο του Orlando Zapata Tamayo και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του·

2.  απορρίπτει την ιδέα να υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ζητεί την ελευθέρωσή τους και επιμένει ότι οι φυλακισμένοι, όποια κατηγορία και αν τους βαρύνει, πρέπει να τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης και να κρατούνται σε συνθήκες τέτοιες που να μη θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους·

3.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης και ενημέρωσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι το διαδίκτυο έχει καταστεί κατά τα τελευταία είκοσι σχεδόν έτη ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την εξασφάλιση της ενημέρωσης και της έκφρασης· ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει την οικονομική και τεχνική της στήριξη ώστε όλοι οι πολίτες της Κούβας να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο·

4.  εκτιμά ότι η υπογραφή από την Κούβα, στην Ουάσιγκτον, τον Φεβρουάριο του 2008, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Κοινωνικά, Οικονομικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, προσφέρει στους πολίτες της χώρας τα βασικά εργαλεία για να βαδίσουν στην οδό της κοινωνικής και πολιτικής προόδου, όπως την αντιλαμβάνονται, και τους καλεί να τα χρησιμοποιήσουν· υπό το φως των συμβάσεων αυτών καταδικάζει τη στάση της κυβέρνησης της Κούβας έναντι του Orlando Zapata Tamayo·

5.  εκτιμά ότι ο υφιστάμενος αποκλεισμός κάθε άλλο μπορεί παρά να συντελέσει στην επίτευξη προόδου και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από τέτοιους αποκλεισμούς, του οικονομικού συμπεριλαμβανομένου·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κυβέρνηση της Κούβας.