Päätöslauselmaesitys - B7-0178/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0178/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Orlando Zapata Tamayon kuolemasta Kuubassa

8.3.2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0169/2010

Menettely : 2010/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0178/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0178/2010
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0178/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Orlando Zapata Tamayon kuolemasta Kuubassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 25. helmikuuta 2010 antamat julkilausumat,

–   ottaa huomioon neuvoston 15. kesäkuuta 2009 antamat päätelmät Kuubasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Orlando Zapata Tamayo kuoli vankilassa nälkälakon seurauksena ja että tämän kuolema olisi voitu välttää,

B.  katsoo, että kaikilla valtioilla on velvollisuus ja vastuu suojella kansalaistensa ja maansa rajojen sisällä asuvien ihmisten elämää riippumatta siitä, millaisessa tilanteessa ne ovat,

C. ottaa huomioon, että neuvosto on aloittanut poliittisen vuoropuhelun Kuuban kanssa ja käynnistänyt uudelleen kehitysyhteistyön Kuuban kanssa ja että Kuuba on AKT-maiden ryhmän jäsen,

D. ottaa huomioon, että EU noudattaa ulkopolitiikassaan vuoropuheluun ja tuen antamiseen perustuvaa lähestymistapaa eristämisen sijaan; ottaa huomioon, että useat eurooppalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt ja -säätiöt toimivat aktiivisesti Kuubassa,

1.  pitää erittäin valitettavana Orlando Zapata Tamayon kuolemaa ja esittää osanottonsa tämän omaisille ja ystäville;

2.  vastustaa ajatusta siitä, että joillakin valtioilla olisi oikeus pitää poliittisia vankeja; kehottaa, että kaikki tällaiset vangit vapautetaan, ja vaatii, että kaikkia vankeja on kohdeltava inhimillisesti, huolimatta siitä, mistä heitä syytetään, ja pidettävä olosuhteissa, joissa vankien terveys ei vaarannu;

3.  toistaa, että sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ovat perusoikeuksia ja että yli kahden vuosikymmenen aikana internetistä on tullut yksi tärkeimmistä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamisen välineistä; kehottaa komissiota myöntämään taloudellista ja teknistä tukea, jotta varmistetaan, että kaikilla Kuuban kansalaisilla on mahdollisuus hyödyntää internetiä;

4.  katsoo, että Kuuban helmikuussa 2008 Washingtonissa allekirjoittama kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus tarjoavat Kuuban kansalaisille keskeiset välineet, joiden avulla nämä voivat tavoitella sosiaalista ja poliittista kehitystä parhaaksi katsomallaan tavalla, ja kehottaa näitä hyödyntämään kyseisiä välineitä; tuomitsee kyseisten yleissopimusten perusteella Kuuban hallituksen asenteen Orlando Zapata Tamayoa kohtaan;

5.  katsoo, että voimassa oleva saarto ei kannusta millään tavalla tällaisen edistyksen tavoittelemiseen, ja kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään tällaisten saartojen, mukaan lukien taloudellisten saartojen, asettamisesta;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille ja Kuuban hallitukselle.