Projekt rezolucji - B7-0178/2010Projekt rezolucji
B7-0178/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie śmierci Orlanda Zapaty Tamayo na Kubie

8.3.2010

zamykający debatę na temat oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0169/2010

Procedura : 2010/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0178/2010
Teksty złożone :
B7-0178/2010
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0178/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie śmierci Orlanda Zapaty Tamayo na Kubie

Parlament Europejski,

–   uwzględniając oświadczenie rzecznika wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton z dnia 25 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Kuby z dnia 15 czerwca 2009 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Orlando Zapata Tamayo zmarł w więzieniu w wyniku strajku głodowego oraz że jego śmierci można było uniknąć,

B.  mając na uwadze, że do obowiązków i odpowiedzialności wszystkich państw należy ochrona życia obywateli oraz osób zamieszkujących w granicach państwa, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują,

C. mając na uwadze, że Rada zaangażowała się w dialog polityczny z Kubą oraz wznowiła współpracę na rzecz rozwoju z tym krajem oraz że Kuba jest członkiem grupy AKP,

D. mając na uwadze, że UE w ramach swojej polityki zewnętrznej podąża drogą dialogu i wsparcia, nie zaś izolacji oraz że liczne fundacje i agencje europejskie działające na rzecz rozwoju podejmują działania na Kubie,

1.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci Orlanda Zapaty Tamayo oraz przekazuje wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego;

2.  nie zgadza się z prawem któregokolwiek państwa na świecie do więzienia obywateli ze względów politycznych, wzywa do uwolnienia wszystkich takich więźniów oraz nalega na humanitarne traktowanie osób więzionych, niezależnie od postawionych im zarzutów oraz na osadzanie ich w warunkach zapewniających im dobry stan zdrowia;

3.  ponownie podkreśla, że wolność wypowiedzi i informacji jest prawem podstawowym oraz że przez prawie dwadzieścia lat Internet stał się jednym z najważniejszych narzędzi zapewniających dostęp do informacji oraz wolność wypowiedzi; wzywa Komisję do udzielenia wsparcia finansowego i technicznego, by umożliwić wszystkim obywatelom Kuby dostęp do Internetu;

4.  stoi na stanowisku, że podpisanie przez Kubę w 2008 r. Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowego paktu praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych w lutym 2008 r. w Waszyngtonie umożliwia obywatelom Kuby korzystanie z podstawowych narzędzi pozwalających podążać samodzielnie obraną drogą postępu społecznego i politycznego oraz zachęca Kubańczyków do korzystania z tych narzędzi; w świetle powyższych konwencji potępia podejście rządu Kubańskiego do sprawy Orlanda Zapaty Tamayo;

5.  wyraża przekonanie, że obowiązujące embargo nie przyczynia się w żaden sposób do osiągnięcia postępów w tym zakresie oraz wzywa wszystkie zaangażowane strony do powstrzymania się od nakładania tego typu blokad, w tym embarga gospodarczego;

6.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim oraz rządowi Kuby.