Förslag till resolution - B7-0178/2010Förslag till resolution
B7-0178/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Orlando Zapata Tamayos död i Kuba

8.3.2010

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0169/2010

Förfarande : 2010/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0178/2010
Ingivna texter :
B7-0178/2010
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0178/2010

Europaparlamentets resolution om Orlando Zapata Tamayos död i Kuba

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av uttalandet av den 25 februari 2010 från den höga representanten Catherine Ashtons talesman,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Kuba av den 15 juni 2009,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Orlando Zapata Tamayo avled i fängelse till följd av en hungerstrejk. Hans död hade kunnat undvikas.

B.  Det är alla länders plikt och skyldighet att skydda livet på sina medborgare och de personer som bor inom landets gränser, oavsett under vilka förhållanden de lever.

C. Rådet har inlett en politisk dialog med Kuba och återupptagit utvecklingssamarbetet med landet. Kuba är medlem av AVS-gruppen.

D. EU vägleds i sin yttre politik av en allmän hållning baserad på dialog och stöd snarare än isolering. Många europeiska utvecklingsbyråer och stiftelser är verksamma i Kuba.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt Orlando Zapata Tamayos död och uttrycker sitt deltagande med hans anhöriga och vänner.

2.  Europaparlamentet motsätter sig förekomsten av politiska fångar i alla länder på jorden och kräver ett frigivande av alla politiska fångar. Fångar måste, oavsett vad de är anklagade för, behandlas humant och leva under hälsosamma förhållanden.

3.  Europaparlamentet upprepar att yttrande- och informationsfriheten är en grundläggande rättighet och att Internet i snart två decennier har varit ett av de viktigaste verktygen för att garantera yttrande- och informationsfrihet. Kommissionen uppmanas att erbjuda ekonomiskt och tekniskt stöd för att alla kubaner ska kunna få tillgång till Internet.

4.  Europaparlamentet anser att det faktum att Kuba i februari 2008 i Washington undertecknade den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger kubanerna grundläggande verktyg för att driva den sociala och politiska utvecklingen framåt såsom de vill ha den, och dessa verktyg måste de göra bruk av. Mot bakgrund av dessa konventioner fördömer parlamentet den kubanska regeringens attityd gentemot Orlando Zapata Tamayo.

5.  Europaparlamentet anser att det rådande embargot inte på något sätt främjar en sådan utveckling, och uppmanar alla inblandade parter att avstå från sådana embargon, även ekonomiska.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna samt till Kubas regering.