Процедура : 2010/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0179/2010

Внесени текстове :

B7-0179/2010

Разисквания :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Приети текстове :

P7_TA(2010)0058

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 80k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.695v01-00
 
B7-0179/2010

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0020/2010 – O-0026/2010

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)


Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)  
B7‑0179/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид своята резолюция от 9 февруари 2010 г. относно ревизирано Рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията за следващата легислатура(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработена версия), която трябва да се разглежда като позиция на Парламента на първо четене(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия(3),

–   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 22 февруари 2010 г. относно текущите преговори, водени от Европейския съюз за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално член 8 от нея,

–   като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, последно изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.,

–   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия),

–   като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид влизането в сила на Договора от Лисабон от 1 декември 2009 г.,

Б.  като има предвид, че през 2008 г. Европейският съюз и други страни от ОИСР започнаха преговори по ново плурилатерално споразумение, чиято цел е да засили прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), както и борба с фалшифицирането и пиратството (Търговско споразумение за борба с фалшифицирането – ACTA),

В.  като има предвид, че в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент ще трябва да одобри текста на споразумението ACTA, преди споразумението да влезе в сила в Европейския съюз,

Г.  като има предвид, че в доклада си от 11 март 2009 г. Парламентът призова Комисията „незабавно да направи обществено достъпни всички документи, свързани с продължаващите международни преговори“ за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

Д. като има предвид, че на 27 януари 2010 г. Комисията предостави гаранции във връзка с ангажимента си за засилено асоцииране с Парламента, в съответствие с резолюцията на Парламента от 9 февруари 2010 г. относно ревизирано Рамково споразумение с Комисията, в която се призовава за „незабавна и пълна информация на всеки етап от преговорите по международни споразумения (...), по-специално по търговски въпроси и други преговори, предвиждащи процедура на одобрение, така че да се осигури пълното прилагане на член 218 от ДФЕС“,

Е.  като има предвид, че представители на Съвета са присъствали на преговорите, заедно с представители на Комисията,

Ж. като има предвид, че Комисията, като пазител на Договорите, има задължение да поддържа достиженията на общностното право в преговорите по международни споразумения, които засягат законодателството на ЕС,

З.  като има предвид, че според „изтекла“ информация преговорите по ACTA засягат, наред с другото, все още неприетото законодателство на ЕС относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост (COD/2005/0127, Наказателни мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата върху интелектуалната собственост (IPRED-II)) и съществуващото законодателство на ЕС в областта на електронната търговия и защитата на данните,

И. като има предвид, че продължаващите усилия от страна на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС следва да бъдат отчитани в търговските преговори, които са извън обхвата на обикновените процеси за вземане на решения на ЕС,

Й. като има предвид, че е важно да се гарантира, че разработването на мерки за прилагане на ПИС се извършва по начин, който не пречи на новаторството или на конкуренцията, не накърнява ограниченията на ПИС и защитата на личните данни, не ограничава свободния поток на информация и не създава ненужно бреме за законната търговия,

K. като има предвид, че всяко споразумение относно ACTA, постигнато от ЕС, трябва да спазва правните задължения, наложени на ЕС с оглед на законодателството относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както се посочва по-специално в Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и на Съда на ЕС,

 

1.  посочва, че от 1 декември 2009 г. Комисията има правното задължение да предоставя на Парламента незабавно изчерпателна информация на всички етапи от процедурата на преговори по международни споразумения,

2.  изразява изключителното си безпокойство относно липсата на прозрачен процес и демократична легитимност при провеждането на преговорите по ACTA – положение, което противоречи на разпоредбите и духа на ДФЕС;

3.  призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента достъп до всички свързани с ACTA първични текстове, по-конкретно относно дадения от Съвета мандат за преговори по ACTA, протоколите от срещите за преговори по ACTA, проектоглавите на ACTA, както и бележките на участниците в ACTA по тези глави;

4.  призовава Комисията и Съвета да се ангажират активно заедно с партньорите си в преговорите по ACTA, като ги приканва настоятелно да отменят всякакви предишни официални или неофициални вътрешни споразумения относно поверителния характер на преговорите, и да предоставят на Парламента своевременна и изчерпателна информация относно своите инициативи в тази област; очаква Комисията да представи предложения преди следващия преговорен кръг в Нова Зеландия през април 2010 г., както и да призове въпросът за прозрачността да бъде включен в дневния ред на тази среща;

5.  подчертава, че в случай, че не бъде незабавно и изчерпателно информиран за всички етапи от преговорите, си запазва правото да предприеме действия пред Съда на ЕС с цел да защити своите прерогативи;

6.  призовава Комисията да направи оценка на въздействието от прилагането на ACTA върху основните права и защитата на данните и върху продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС и електронната търговия пред сключването на споразумение на равнище ЕС относно консолидиран текст на ACTA, както и своевременно да се консултира с Парламента относно резултатите от тази оценка;

7.  призовава Комисията и Съвета да ограничи преговорите за АСТА върху налагането на съществуващи ПИС, за да се гарантира, че не се засяга   приветства изявленията на Комисията, че всяко споразумение за ACTA ще се ограничи с прилагането на съществуващите ПИС, без да се засяга развитието на материалното право в областта на интелектуалната собственост в ЕС; поставя условието, че потенциалното му съгласие относно споразумението за ACTA ще зависи от предприемането на действия в тази насока;

8.  настоятелно призовава Комисията и Съвета да гарантират, че прилагането на разпоредбите за ACTA, особено разпоредбите относно процедурите за защита на авторското право в цифровата среда, напълно съответства на разпоредбите и духа на достиженията на общностното право;

9.  подчертава, че неприкосновеността на личния живот и защитата на данните са основни ценности на Европейския съюз, признати в член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на ЕС, които трябва да бъдат зачитани във всички политики и правила, приемани от ЕС съгласно член 16 от ДФЕС;

10. счита, че в предложението за споразумение не следва да е възможно частни или административни лица да налагат така наречената процедура на „трите предупреждения“ или подобни мерки в стремежа си да опазват основните права, като например свобода на изразяване и право на неприкосновеност на личния живот, като напълно се спазва субсидиарността;

11. посочва, че всички мерки, целящи укрепване на правомощия за презгранични проверки и изземване на стоки, следва да не засягат световния достъп до законни, достъпни и безопасни лекарствени продукти;

 

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите - страни по преговорите за АСТА.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2010)0009.

(2)

Приети текстове, P6_TA(2009)0114.

(3)

Приети текстове, P6_TA(2008)0634.

Правна информация - Политика за поверителност