Forslag til beslutning - B7-0179/2010Forslag til beslutning
B7-0179/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne

8.3.2010

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7‑0020/2010 og B7‑0026/2010
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0154/2010

Procedure : 2010/2572(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0179/2010
Indgivne tekster :
B7-0179/2010
Vedtagne tekster :

B7‑0179/2010

Europa-Parlamentets beslutning om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 207 og artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til sin beslutning af 9. februar 2010 om en revideret rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen for den næste valgperiode[1],

–   der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 med Parlamentets holdning ved førstebehandling om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)[2],

–   der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel[3],

–   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 22. februar 2010 om EU's forhandlinger om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA),

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel"),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009,

B. der henviser til, at Den Europæiske Union og andre OECD-lande i 2008 indledte forhandlinger om en ny multilateral aftale, der har til formål at styrke håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) og bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering (handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA)),

C. der henviser til, at Europa-Parlamentet som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden skal godkende ACTA-aftalens ordlyd, før aftalen træder i kraft i Den Europæiske Union,

D. der henviser til, at Parlamentet i sin betænkning af 11. marts 2009 opfordrede Kommissionen til omgående at gøre alle dokumenter, der omhandler de igangværende internationale forhandlinger om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA), offentligt tilgængelige,

E. der henviser til, at Kommissionen den 27. januar 2010 har afgivet løfte om et tættere samarbejde med Parlamentet, i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 9. februar 2010 om en revideret rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvori der krævedes "øjeblikkelig udlevering af fuldstændige oplysninger til Parlamentet på alle trin i forhandlinger om internationale aftaler (....), især om handelsspørgsmål og andre forhandlinger, der er omfattet af godkendelsesproceduren, på en sådan måde, at artikel 218 i TEUF får størst mulig virkning",

F. der henviser til, at Rådets repræsentanter har deltaget i alle forhandlingsrunder sammen med Kommissionens repræsentanter,

G. der henviser til, at Kommissionen som traktaternes vogter er forpligtet til at opretholde gældende fællesskabsret, når der forhandles om internationale aftaler, der berører lovgivningen i EU,

H. der henviser til, at ACTA-forhandlingerne ifølge lækkede dokumenter blandt andet kom ind på endnu ikke vedtaget EU-lovgivning vedrørende håndhævelse af IPR (COD/2005/0127), strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPRED-II) og den eksisterende EU-lovgivning om e-handel og databeskyttelse,

I. der henviser til, at EU's igangværende bestræbelser på at harmonisere IPR‑håndhævelsesforanstaltninger ikke bør omgås ved handelsforhandlinger, der falder uden for EU's normale beslutningsprocesser,

J. der henviser til, at det også er afgørende at sikre, at IPR-håndhævelsesforanstaltningerne gennemføres på en måde, som ikke står i vejen for innovation og konkurrence, underminerer IPR-begrænsningerne og beskyttelsen af personoplysninger, begrænser den fri udveksling af information eller belaster den lovlige samhandel urimeligt,

K. der henviser til, at enhver aftale, som Den Europæiske Union indgår om ACTA, skal overholde de juridiske forpligtelser, der påhviler EU med hensyn til lovgivningen om forfalskning og databeskyttelse, som bl.a. er fastlagt i direktiv 95/46/EF, direktiv 2002/58/EF og retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Unions Domstol,

1. påpeger, at Kommissionen siden den 1. december 2009 er juridisk forpligtet til straks at underrette Parlamentet fuld ud om alle faser af internationale forhandlinger,

2. udtrykker sin største bekymring over den manglende gennemsigtighed og demokratiske legitimitet i ACTA-forhandlingerne, hvilket er i modstrid med EUF-traktatens ånd og bogstav;

3. anmoder Kommissionen og Rådet om at give Parlamentet adgang til alle primære tekster om ACTA, især ACTA-forhandlingsmandatet fra Rådet, protokollen fra ACTA-forhandlingsmøderne, forslag til kapitler i ACTA, og bemærkningerne fra ACTA-deltagerne vedrørende forslagene til kapitler;

4. opfordrer Kommissionen og Rådet til proaktivt at gå sammen med ACTA-forhandlingsparterne og opfordrer dem indtrængende til at annullere enhver tidligere formel eller uformel intern aftale om forhandlingernes fortrolige karakter og til at informere Parlamentet om deres initiativer i denne henseende; forventer, at Kommissionen fremsætter forslag allerede før den næste forhandlingsrunde i New Zealand i april 2010, og at den opfordrer til, at spørgsmålet om gennemsigtighed sættes på dagsordenen for dette møde;

5. understreger, at medmindre det straks underrettes fuldt ud i alle forhandlingsfaser, forbeholder det sig retten til at anlægge sag ved EU-Domstolen for at sikre sine beføjelser;

6. opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering af konsekvenserne af ACTA's gennemførelse for de grundlæggende rettigheder og databeskyttelse, for EU's igangværende bestræbelser på at harmonisere håndhævelsesforanstaltninger og for e-handel forud for en EU-godkendelse af en konsolideret ACTA-tekst samt til sin tid at rådføre sig med Parlamentet om resultaterne af denne vurdering;

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til at begrænse ACTA-forhandlingerne til håndhævelse af eksisterende IPR'er med henblik på at sikre, at udviklingen af den materielle IP-lovgivning i Den Europæiske Union ikke bringes i fare; betragter den fulde overholdelse af et løfte herom som en forudsætning for en eventuel godkendelse af ACTA-aftalen;

8. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at håndhævelsen af ACTA-bestemmelser – især dem om håndhævelsesprocedurer for copyright i det digitale miljø – er i fuld overensstemmelse med ånd og bogstav i gældende fællesskabsret;

9. understreger, at privatlivets fred og databeskyttelse er centrale værdier i Den Europæiske Union, som er anerkendt i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og som skal respekteres i alle de politikker og regler, der vedtages af EU i henhold til EUF-traktatens artikel 16;

10. mener, at den foreslåede aftale ikke bør gøre det muligt for private eller administrative enheder at indføre den såkaldte "three strikes"-procedure eller lignende foranstaltninger, i overensstemmelse med behovet for at beskytte de grundlæggende rettigheder, såsom ytringsfrihed og retten til privatlivets fred, med fuld respekt for nærhedsprincippet;

11. påpeger, at enhver foranstaltning, der sigter mod at styrke beføjelserne til at udføre grænseoverskridende kontrol og beslaglæggelse af varer, ikke må skade den globale adgang til lovlige, økonomisk overkommelige og sikre lægemidler;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne i de stater, der er parter i ACTA-forhandlingerne.