Πρόταση ψηφίσματος - B7-0179/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0179/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ

8.3.2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7 0000/2010 – O-0026/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0154/2010

Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0179/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0179/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0179/2010

σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο[1],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) το οποίο πρέπει να θεωρείται ότι είναι η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση[2],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την επίπτωση της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων στο διεθνές εμπόριο[3],

–    έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Ελεγκτή Προστασίας των Δεδομένων, της 22ας Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA),

-     έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο του αριθ. 8,

–    έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ.2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία αριθ. 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ.2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (O-0026/2010 – B7‑0000/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2009,

 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη του ΟΟΣΑ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύναψη νέας πολυμερούς συμφωνίας για την ενίσχυση και την επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPR) και την καταπολέμηση της απομίμησης (Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Απομίμησης - ACTA),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως, δεδομένου ότι έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, προκειμένου η συνθήκη ACTA να ισχύσει στην ΕΕ, θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί το κείμενο της από το Κοινοβούλιο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή του της 11ης Μαρτίου 2009 το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο «να καταστήσει πάραυτα διαθέσιμα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA)»,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ενίσχυση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας πλαισίου με την Επιτροπή, όπου ζητεί «άμεση και πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών (…), ιδιαίτερα για θέματα εμπορίου και για άλλες διαπραγματεύσεις που υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης, έτσι ώστε να εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι του Συμβουλίου έχουν συμμετάσχει στους κύκλους διαπραγμάτευσης της ACTA μαζί με εκπροσώπους της Επιτροπής,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, έχει υποχρέωση να τηρεί το κοινοτικό κεκτημένο κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που επηρεάζουν τη νομοθεσία στην ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, οι διαπραγματεύσεις της ACTA θίγουν, μεταξύ άλλων, υπό θέσπιση νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την επιβολή των IPR (COD/2005/0127, Θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED-II)) καθώς και ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των δεδομένων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλλει αυτή τη στιγμή η ΕΕ για την εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των IPR δεν θα πρέπει να παρακάμπτονται από εμπορικές διαπραγματεύσεις που δεν υπάγονται στις συνήθεις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη πως έχει αποφασιστική σημασία να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση των μέτρων επιβολής των IPR δεν θα εμποδίσει την καινοτομία ή τον ανταγωνισμό, δεν θα υπονομεύσει τους περιορισμούς των IPR και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα περιορίσει την ελεύθερη ροή των πληροφοριών και δεν θα επιβαρύνει αδικαιολόγητα το θεμιτό εμπόριο,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ACTA πρέπει να είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις απομιμήσεις και την προστασία των δεδομένων, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, και με τις νομολογίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της ΕΕ,

 

1. υπενθυμίζει ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2009 η Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να παρέχει πλήρη και άμεση ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της ACTA, η οποία αντιβαίνει στο γράμμα και το πνεύμα της ΣΛΕΕ·

3.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιτρέπουν την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα έγγραφα σχετικά με την ACTA, ιδιαίτερα δε στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου, στα πρακτικά των διαπραγματευτικών συνόδων, στα σχέδια κεφαλαίων της ACTA, και στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων της ACTA στα σχέδια κεφαλαίων·

4.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν ενεργά με τα διαπραγματευόμενα μέρη στο πλαίσιο της ACTA για την κατάργηση οποιωνδήποτε προηγούμενων επίσημων ή ανεπίσημων συμφωνιών σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων και να ενημερώνουν έγκαιρα και πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε σχετική πρωτοβουλία τους· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ήδη πριν από τον προσεχή γύρο διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθεί στη Νέα Ζηλανδία τον Απρίλιο του 2010 και να ζητήσει να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνόδου αυτής το θέμα της διαφάνειας·

5.   υπογραμμίζει ότι, αν δεν ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά του·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής της ACTA στα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, στις προσπάθειες που καταβάλλει αυτή τη στιγμή η ΕΕ για την εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των IPR, και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πριν η ΕΕ συμφωνήσει σε ενοποιημένο κείμενο συνθήκης για την ACTA, και να καλέσει έγκαιρα το Κοινοβούλιο σε διαβούλευση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής·

7.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να περιορίσουν τις διαπραγματεύσεις της ACTA στην επιβολή των υπαρχόντων IPR, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη θέσπιση ουσιαστικού δικαίου νομοθεσίας για τη διανοητική ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· εξαρτά τη συγκατάθεσή του σε οποιαδήποτε συμφωνία ACTA από την τήρηση του ανωτέρω όρου·

8.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επιβολή των διατάξεων της ACTA- ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες επιβολής του κοπιράιτ στο ψηφιακό περιβάλλον- θα γίνει με πλήρη τήρηση του κοινοτικού κεκτημένου·

9.  υπογραμμίζει ότι η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων συνιστούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παγιώνονται στο άρθρο 8 του Οικουμενικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όλες τις πολιτικές και τους κανόνες που θεσπίζονται στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ·

 

10. θεωρεί ότι η προτεινόμενη συμφωνία δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε ιδιωτικούς φορείς ή διοικητικές οντότητες να επιβάλλουν τη λεγόμενη διαδικασία τριών κλιμακούμενων αντιδράσεων ή άλλα παρόμοια μέτρα, προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας·

 

11. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε μέτρο που αποσκοπεί στην ενίσχυση εξουσιών διασυνοριακών ελέγχων και κατάσχεσης αγαθών δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της καθολικής πρόσβασης σε νόμιμα, προσιτά και ασφαλή φάρμακα·

 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των διαπραγματευομένων μερών της ACTA.