Päätöslauselmaesitys - B7-0179/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0179/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta

8.3.2010

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0020/2010–O-0026/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0154/2010

Menettely : 2010/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0179/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0179/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0179/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 ja 218 artiklan,

–   ottaa huomioon 9. helmikuuta 2010 tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten antamansa päätöslauselman[1],

–   ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2009 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) antamansa päätöslauselman, jota käsitellään parlamentin kantana ensimmäisessä käsittelyssä[2],

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan antamansa päätöslauselman[3],

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 22. helmikuuta 2010 antaman lausunnon väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevien Euroopan unionin neuvottelujen tilanteesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

–   ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY,

–   ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY ("direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä"),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus on ollut voimassa 1. joulukuuta 2009 lähtien,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja muut OECD-maat aloittivat vuonna 2008 neuvottelut uudesta monenvälisestä sopimuksesta, jonka tarkoituksena on parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista ja torjua väärennöksiä ja laitonta valmistusta (väärentämisenvastainen kauppasopimus, ACTA),

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi parlamentin on annettava suostumuksensa väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) tekstille ennen kuin sopimus tulee voimaan Euroopan unionissa,

D. ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 11. maaliskuuta 2009 antamassaan mietinnössä komissiota "välittömästi julkistamaan kaikki käynnissä oleviin kansainvälistä väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin (ACTA) liittyvät asiakirjat",

E.  ottaa huomioon, että komissio vakuutti 27. tammikuuta 2010 olevansa sitoutunut tehostettuun yhteistyöhön parlamentin kanssa "tiedottamalla sille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten sopimusneuvottelujen kaikissa vaiheissa (...) erityisesti kauppa-asioissa ja muissa hyväksyntämenettelyä edellyttävissä neuvotteluissa siten, että pannaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artikla" parlamentin 9. helmikuuta 2010 tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta antaman päätöslauselman mukaisesti,

F.  ottaa huomioon, että neuvoston edustajat ovat osallistuneet neuvotteluihin komission edustajien kanssa,

G. ottaa huomioon, että komissio on perussopimusten vartijana velvollinen noudattamaan unionin säännöstöä neuvotellessaan EU:n lainsäädäntöön vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista,

H. ottaa huomioon, että julkisuuteen vuodettujen asiakirjojen mukaan ACTA-neuvotteluissa käsitellään muun muassa vireillä olevaa EU:n lainsäädäntöä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (2005/0127(COD) – teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävät rikosoikeudelliset toimenpiteet (PIRED-II)) ja sähköistä kauppaa ja tietosuojaa koskevaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä,

I.   katsoo, että EU:n tämänhetkisiä pyrkimyksiä yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontatoimia ei saa kiertää kauppaneuvotteluilla, jotka jäävät EU:n tavanomaisten päätöksentekoprosessien ulkopuolelle,

J.   pitää ratkaisevan tärkeänä sen varmistamista, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontatoimien kehittäminen toteutetaan tavalla, joka ei estä innovointia eikä kilpailua, vaaranna henkilötietoja koskevia teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksia, rajoita vapaata tiedonkulkua eikä aiheuta aiheetonta rasitusta lailliselle kaupankäynnille,

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tekemässä ACTA-sopimuksessa on noudatettava EU:lle asetettuja väärentämistä ja tietosuojaa koskevia oikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu direktiivissä 95/46/EY, direktiivissä 2002/58/EY ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä,

1.  muistuttaa, että 1. joulukuuta 2009 lähtien komissiolla on ollut oikeudellinen velvoite tiedottaa Euroopan parlamentille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten sopimusneuvottelujen kaikissa vaiheissa;

2.  ilmaisee syvän huolensa ACTA-neuvottelujen avoimuuden ja demokraattisen oikeutuksen puutteesta ja toteaa, että se on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kirjaimen ja hengen vastaista;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan parlamentin käyttöön kaikki ACTA:an liittyvät perustekstit, erityisesti neuvoston antaman neuvotteluvaltuutuksen, pöytäkirjat ACTA-neuvottelujen kokouksista, luonnokset ACTA:n luvuiksi sekä ACTA-osapuolten niitä koskevat kommentit;

4.  kehottaa komissiota toimimaan ennakoivasti ACTA-neuvottelukumppaneiden kanssa ja vaatimaan, että ne peruuttavat kaikki aikaisemmat viralliset tai epäviralliset sisäiset sopimukset käytävien neuvotteluiden luottamuksellisuudesta ja ilmoittavat parlamentille tätä koskevista komission aloitteista ajoissa ja täysimääräisesti; odottaa komission tekevän ehdotuksia jo ennen seuraavaa neuvottelukierrosta, joka järjestetään Uudessa-Seelannissa huhtikuussa 2010, ja vaativan avoimuutta koskevan asian ottamista kyseisen kokouksen esityslistalle;

5.  korostaa, että jos parlamentille ei tiedoteta välittömästi ja täysimääräisesti neuvottelujen kaikissa vaiheissa, se varaa itselleen oikeuden aloittaa oikeustoimet Euroopan unionin tuomioistuimessa toimivaltuuksiensa turvaamiseksi;

6.  kehottaa komissiota toteuttamaan tutkimuksen ACTA-sopimuksen täytäntöönpanon vaikutuksista perusoikeuksiin ja tietosuojaan, EU:n käynnissä oleviin pyrkimyksiin yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontatoimia ja sähköiseen kauppaan, ennen kuin EU tekee yhtään sopimusta konsolidoidusta ACTA-sopimuksen tekstistä, ja kuulemaan parlamenttia tämän arvioinnin tuloksista kohtuullisen ajan kuluessa;

7.  kehottaa komissiota ja neuvostoa rajoittamaan ACTA-neuvottelut nykyisten teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaan, jotta varmistetaan, että tehokkaan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämistä Euroopan unionissa ei vaaranneta; asettaa ACTA-sopimuksen mahdollisen hyväksymisen ehdoksi sen, että tätä sitoumusta noudatetaan;

 

8.  kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että ACTA-sopimuksen määräysten voimaan saattaminen – erityisesti tekijänoikeuksien valvontamenettelyt digitaaliympäristössä – on täysin unionin säännöstön hengen ja kirjaimen mukaista;

9.  painottaa, että yksityisyys ja tietosuoja ovat Euroopan unionin tärkeimpiä arvoja, mikä vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa, ja että niitä on noudatettava kaikissa SEUT:n 16 artiklan mukaisesti hyväksytyissä EU:n politiikoissa ja säännöissä;

10. katsoo, että ehdotetun sopimuksen ei pidä mahdollistaa yksityisille tai hallinnollisille elimille kolmannen rikkomuksen menettelyn tai vastaavien menettelyjen käyttöön ottamista, jotta turvataan perusoikeudet, kuten ilmaisunvapaus ja oikeus yksityisyyteen ja samalla noudatetaan täysin toissijaisuusperiaatetta;

11. korostaa, että rajat ylittävien tarkastusten ja takavarikointien tekemistä koskevien valtuuksien vahvistamiseen tähtäävät toimet eivät saisi haitata laillisten, kohtuuhintaisten ja turvallisten lääkkeiden maailmanlaajuista saatavuutta;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä ACTA-neuvotteluihin osallistuvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille.