Procedūra : 2010/2572(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0179/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0179/2010

Debates :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Balsojumi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0058

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 144kWORD 78k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.695v01-00
 
B7-0179/2010

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0020/2010 —O–0026/2010, uz kuru sniedz mutisku atbildi,

saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu


par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu


Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu  
B7‑0179/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. un 218. pantu,

–   ņemot vērā 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā likumdošanas periodā(1),

–   ņemot vērā 2009. gada 11. marta rezolūciju par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta versija), kura uzskatāma par Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2),

–   ņemot vērā 2008. gada 18. decembra rezolūciju par viltošanas ietekmi uz starptautisko tirdzniecību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2010. gada 22. februāra atzinumu par pašreizējām Eiropas Savienības sarunām par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un it īpaši tās 8. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē, kura pēdējoreiz grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Lisabonas līgums ir spēkā jau no 2009. gada 1. decembra;

B.  tā kā Eiropas Savienība un citas ESAO valstis 2008. gadā sāka sarunas par jaunu daudzpusēju nolīgumu, kura mērķis būtu pastiprināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu un apkarot viltošanu un pirātismu (viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu);

C. tā kā saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas Parlamentam būs jāsniedz piekrišana par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma tekstu, pirms tas stājas spēkā Eiropas Savienībā;

D. tā kā Parlaments 2009. gada 11. marta ziņojumā aicināja Komisiju nekavējoties nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem, kas saistīti ar pašreizējām starpvalstu sarunām par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu;

E.  tā kā Komisija 2010. gada 27. janvārī apliecināja savu apņemšanos pastiprināt sadarbību ar Parlamentu saskaņā ar Parlamenta 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām, kurā tas aicina sniegt „[..] tūlītēju un pilnīgu informāciju jebkurā sarunu posmā par starptautiskiem nolīgumiem [..], jo īpaši jautājumos par tirdzniecību un citās sarunās, kam piemēro piekrišanas procedūru, [..] lai pilnībā īstenotu LESD 218. pantu”;

F.  tā kā kopā ar Komisijas pārstāvjiem sarunu kārtas apmeklēja arī Padomes pārstāvji;

G. tā kā Komisijai kā Līgumu īstenošanas uzraudzītājai ir jāraugās, lai sarunās par starptautiskiem nolīgumiem, kas ietekmē ES likumdošanu, tiktu ievērots acquis communautaire;

H. tā kā saskaņā ar neoficiāli saņemtu informāciju sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu cita starpā tiek apspriesti arī vēl nepieņemtie ES tiesību akti par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu (COD/2005/0127 — Kriminālsankcijas nolūkā nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (IPRED-II direktīva)) un spēkā esošie ES tiesību akti par elektronisko komerciju un datu aizsardzību;

I.   tā kā tirdzniecības sarunās, kas neietilpst parastajā ES lēmumu pieņemšanas procesā, nevajadzētu atstāt neievērotus ES centienus saskaņot pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanas jomā;

J.   tā kā ir ļoti būtiski nodrošināt, lai intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas uzraudzības pasākumi tiktu izstrādāti, nekaitējot jauninājumu ieviešanai un konkurencei, neapdraudot intelektuālo īpašuma tiesību ierobežojumus un personas datu aizsardzību, neierobežojot brīvu informācijas apriti un nevajadzīgi neapgrūtinot likumīgo tirdzniecību;

K. tā kā ir obligāti jānodrošina, ka visas Eiropas Savienības vienošanās, kas tiek panāktas attiecībā uz viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, atbilst ES juridiskajām saistībām, kuras paredzētas viltošanas un datu aizsardzības tiesību aktos, kā tas it īpaši noteikts Direktīvā 95/46/EK un 2002/58/EK, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā,

 

1.  norāda, ka kopš 2009. gada 1. decembra Komisijai ir juridisks pienākums nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos starptautisko sarunu posmos;

2.  pauž nopietnas bažas par pārredzamības un demokrātiskās leģitimitātes trūkumu sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, tādējādi nonākot pretrunā LESD formai un būtībai;

3.  aicina Komisiju un Padomi piešķirt Parlamentam piekļuvi visiem primārajiem tekstiem attiecībā uz sarunām par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, it īpaši Padomes izsniegtajām sarunu pilnvarām, sarunu sanāksmju protokoliem, nolīguma nodaļu projektiem un sarunu dalībnieku komentāriem par šiem nodaļu projektiem;

4.  aicina Komisiju un Padomi aktīvi sazināties ar viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma sarunu partneriem, mudinot viņus atcelt visas iepriekšējās oficiālās vai neoficiālās iekšējās vienošanās par sarunu konfidencialitāti un savlaicīgi un izsmeļoši informēt Parlamentu par savām iniciatīvām šajā sakarībā; gaida, ka Komisija pirms nākamās sarunu kārtas, kas notiks 2010. gada aprīlī Jaunzēlandē, iesniegs priekšlikumus, un aicina, lai pārredzamības jautājums tiktu iekļauts šīs sanāksmes darba kārtībā;

5.  uzsver, ka gadījumā, ja Parlamentam netiks sniegta pilnīga un tūlītēja informācija visos sarunu procesa posmos, tas patur sev tiesības iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā, lai nodrošinātu savas prerogatīvas;

6.  aicina Komisiju novērtēt viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma īstenošanas ietekmi uz pamattiesībām un datu aizsardzību, ES centieniem saskaņot pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanai un elektronisko tirdzniecību, pirms noslēgt jebkādu ES vienošanos par konsolidētu viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma tekstu, un savlaicīgi apspriesties ar Parlamentu par šī novērtējuma rezultātiem;

7.  aicina Komisiju un Padomi sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu aprobežoties tikai ar intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu, lai garantētu, ka netiek traucēta pamata tiesību aktu izstrāde intelektuālā īpašuma jomā Eiropas Savienībā; norāda, ka jebkāda piekrišana viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumam būs atkarīga no tā, kā tiks ievērota šī apņemšanās,

8.  mudina Komisiju un Padomi nodrošināt, lai viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma noteikumu — it īpaši to, kas attiecas uz autortiesību izpildes procedūrām digitālā vidē, — piemērošana pilnībā atbilstu acquis communautaire formai un būtībai;

9.  uzsver, ka privātums un datu aizsardzība ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kā tas ir atzīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantā un ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā, un ka tās ir jāievēro visās politikas jomās un noteikumos, kurus ES pieņem saskaņā ar LESD 16. pantu;

10. uzskata, ka – lai panāktu atbilstību pamattiesībām, piemēram, vārda brīvībai un tiesībām un privātumu, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, — ierosinātajā nolīgumā nevajadzētu dot privātām vai administratīvām iestādēm iespēju uzspiest t. s. „trīs pārkāpumu” (three strikes) procedūru vai tai līdzīgus pasākumus;

11. norāda, ka jebkuri pasākumi ar mērķi pastiprināt pilnvaras attiecībā uz pārrobežu pārbaudes veikšanu un preču konfiscēšanu nedrīkst apdraudēt piekļuvi likumīgiem, cenas ziņā pieejamiem un drošiem medikamentiem pasaules mērogā;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un to dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kuras piedalās sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0009.

(2)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0114.

(3)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0634.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika