Projekt rezolucji - B7-0179/2010Projekt rezolucji
B7-0179/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi

8.3.2010

złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0020/2010 i O‑0026/2010
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin w imieniu grupy politycznej S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0154/2010

Procedura : 2010/2572(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0179/2010
Teksty złożone :
B7-0179/2010
Teksty przyjęte :

B7‑0179/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–   uwzględniając swoją rezolucje z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską na następną kadencję[1],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie), którą należy traktować jako stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu[2],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy[3],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie prowadzonych przez Unię Europejską negocjacji z zakresu umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8,

–   uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, ostatnio zmienioną dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r.,

–   uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art.110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że traktat z Lizbony wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r.,

B.  mając na uwadze, że w 2008 r. Unia Europejska i inne państwa OECD otworzyły negocjacje w sprawie nowej wielostronnej umowy zmierzającej do zwiększenia egzekwowania praw własności intelektualnej i zwalczania podrabiania towarów oraz piractwa (umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi - ACTA),

C. mając na uwadze, że w następstwie wejścia w życie traktatu z Lizbony Parlament Europejski zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na treść umowy ACTA przed jej wejściem w życie w Unii Europejskiej,

D. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu z dnia 11 marca 2009 r. Parlament wezwał Komisję do natychmiastowego upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących toczących się międzynarodowych negocjacji w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi,

E.  mając na uwadze, że w dniu 27 stycznia 2010 r. Komisja zobowiązała się do zacieśnienia współpracy z Parlamentem zgodnie z postanowieniami rezolucji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego porozumienia ramowego z Komisją, wzywającej do „bezzwłocznego przekazywania mu kompletnych informacji na każdym etapie toczących się negocjacji w sprawie umów międzynarodowych (...), w szczególności dotyczących kwestii handlowych oraz innych negocjacji wymagających procedury zgody, tak aby w pełni wprowadzić w życie art. 218 TFUE”,

F.  mając na uwadze, że przedstawiciele Rady uczestniczyli w rundach negocjacji wraz z przedstawicielami Komisji,

G. mając na uwadze, że Komisja – stojąca na straży traktatów – jest zobowiązana do przestrzegania acquis communautaire przy prowadzeniu negocjacji w sprawie umów międzynarodowych mających wpływ na prawodawstwo w UE,

H. mając na uwadze, że – zgodnie z ujawnionymi dokumentami – negocjacje ACTA dotyczą m.in. rozpatrywanych obecnie projektów przepisów UE dotyczących ochrony praw własności intelektualnej (COD/2005/0127 - środki prawa karnego mające na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (IPRED-II)) oraz obowiązujących uregulowań unijnych z zakresu e-handlu i ochrony danych,

I.   mając na uwadze, że bieżące wysiłki UE mające na celu harmonizację środków ochrony praw własności intelektualnej nie mogą zostać zniweczone na drodze negocjacji handlowych toczących się poza normalnym procesem decyzyjnym UE,

J.   mając na uwadze, że istotne jest zapewnienie takiego rozwoju środków ochrony praw własności intelektualnej, który nie zakłóca innowacji i konkurencji, nie podważa ograniczeń praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, nie ogranicza swobodnego przepływu informacji i nie obciąża w sposób nieuzasadniony handlu prowadzonego zgodnie z prawem,

K. mając na uwadze, że każde porozumienie osiągnięte przez Unię Europejską w sprawie ACTA musi być zgodne ze zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi podrabiania towarów i ochrony danych, ustanowionymi przede wszystkim w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

 

1.  wskazuje, że od dnia 1 grudnia 2009 r. Komisja jest prawnie zobowiązana do bezzwłocznego przekazywania Parlamentowi pełnych informacji na wszystkich etapach toczących się negocjacji międzynarodowych;

2.  wyraża ogromne zaniepokojenie brakiem przejrzystości i legitymacji demokratycznej procesu prowadzenia negocjacji ACTA, co jest w sprzeczności z literą i duchem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

3.  wzywa Komisje i Radę do umożliwienia dostępu do wszystkich zasadniczych tekstów dotyczących ACTA, a w szczególności do mandatu negocjacyjnego wydanego przez Radę w sprawie ACTA, protokołów posiedzeń negocjacyjnych, projektów rozdziałów ACTA i uwag stron ACTA do poszczególnych rozdziałów;

4.  wzywa Komisję i Radę do zareagowania wraz z partnerami negocjacyjnymi ACTA, nakłaniając je do anulowania wszelkich uprzednich formalnych lub nieformalnych porozumień wewnętrznych dotyczących poufności postępów negocjacji oraz do udzielania Parlamentowi w odpowiednim czasie pełnej informacji na temat podejmowanych przez nie inicjatyw w tym zakresie; oczekuje, że Komisja przedstawi wnioski przed kolejną rundą negocjacyjną w Nowej Zelandii w kwietniu 2010 r. oraz że zażąda uwzględnienia zagadnienia przejrzystości w porządku dziennym tego posiedzenia;

5.  podkreśla, że o ile nie będzie bezzwłocznie otrzymywał pełnych informacji na wszystkich etapach negocjacji, Parlament zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu ochrony swoich praw;

6.  wzywa Komisję Europejską do przeprowadzenia, przed wyrażeniem zgody przez UE na jednolity tekst umowy ACTA, oceny wpływu wdrożenia ACTA na prawa podstawowe, ochronę danych, kontynuowane przez UE wysiłki na rzecz harmonizacji środków ochrony praw własności intelektualnej oraz na e-handel, oraz do przeprowadzenia w odpowiednim terminie konsultacji z Parlamentem na temat wyników tej oceny;

7.  wzywa Komisję i Radę do ograniczenia negocjacji ACTA do egzekwowania obecnie istniejących praw własności intelektualnej, mając na celu zadbanie, by nie zagrażało to rozwojowi podstawowych praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej; uzależnia zgodę na umowę ACTA od wywiązania się z przyjętego w tej sprawie zobowiązania;

8.  nalega na Komisję i Radę, aby dołożyły starań, by wdrażanie postanowień ACTA (przede wszystkim postanowień dotyczących procedur przestrzegania praw autorskich w środowisku cyfrowym) było w pełni zgodne z literą i duchem acquis communautaire;

9.  podkreśla, że ochrona prywatności i danych to podstawowe wartości Unii Europejskiej, uznane w art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka oraz w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych UE, których należy przestrzegać we wszystkich strategiach i przepisach przyjmowanych przez UE zgodnie z art. 16 TFUE;

10. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna umożliwiać jednostkom prywatnym i administracyjnym narzucania tzw. procedury „three strikes” lub podobnych środków, w zgodzie z potrzebą ochrony praw podstawowych, takich jak wolność słowa i prawo do prywatności, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości.

11. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw uczestniczących w negocjacjach ACTA.