Förslag till resolution - B7-0179/2010Förslag till resolution
B7-0179/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om insynen och läget i Acta-förhandlingarna

8.3.2010

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0020/2010 – O-0026/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0154/2010

Förfarande : 2010/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0179/2010
Ingivna texter :
B7-0179/2010
Antagna texter :

B7‑0179/2010

Europaparlamentets resolution om insynen och läget i Acta-förhandlingarna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–   med beaktande av sin resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen under den aktuella valperioden[1],

–   med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (omarbetning), som ska betraktas som parlamentets ståndpunkt vid den första behandlingen[2],

–   med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln[3],

–   med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 22 februari 2010 om EU:s pågående förhandlingar om ett handelsavtal för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta),

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktivet om elektronisk handel”),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Lissabonfördraget är i kraft sedan den 1 december 2009.

B.  År 2008 inledde EU och andra OECD-länder förhandlingar om ett nytt plurilateralt avtal för att skärpa tillämpningen av immaterialrätten och bekämpa förfalskningar och piratkopiering (handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning – Acta).

C. Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande måste Europaparlamentet ge sitt godkännande av innehållet i Acta-avtalet innan det kan träda i kraft inom EU.

D. I sitt betänkande av den 11 mars 2009 uppmanade parlamentet kommissionen att ”omgående ge allmänheten tillgång till alla handlingar som rör de pågående internationella förhandlingarna om handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta)”.

E.  Den 27 januari 2010 gav kommissionen utfästelser om att associera sig starkare med parlamentet, i linje med parlamentets resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet med kommissionen. I denna resolution uppmanades kommissionen att ”omedelbart och heltäckande informera parlamentet i alla skeden av förhandlingar om internationella avtal […], i synnerhet i handelsfrågor och andra förhandlingar som omfattas av samtyckesförfarandet, så att artikel 218 i EUF-fördraget får full verkan”.

F.  Företrädare för rådet och företrädare för kommissionen har deltagit i förhandlingsrundor.

G. Som fördragens väktare är kommissionen skyldig att försvara unionens regelverk när den förhandlar om internationella avtal som påverkar lagstiftningen inom EU.

H. Enligt de dokument som läckt ut berör Acta-förhandlingarna bland annat kommande EU‑lagstiftning om tillämpning av immaterialrätten 2005/0127(COD) – straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter (Ipred II)) och befintlig EU-lagstiftning om e-handel och uppgiftsskydd.

I.   EU:s pågående ansträngningar att harmonisera åtgärderna för tillämpning av immaterialrätten bör inte kringgås genom handelsförhandlingar som ligger utanför EU:s normala beslutsprocess.

J.   Det är av största vikt att utvecklingen av åtgärder för tillämpning av immaterialrätten inte hämmar innovation eller konkurrens, undergräver immaterialrättsliga restriktioner och personuppgiftsskydd, begränsar det fria informationsflödet eller skapar otillbörliga bördor för den lagliga handeln.

K. Ett eventuellt Acta-avtal som ingås av EU måste vara förenligt med EU:s rättsliga skyldigheter avseende varumärkesförfalskning och uppgiftsskydd, bland annat i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG samt Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis.

1.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen, sedan den 1 december 2009, har en rättslig skyldighet att omedelbart och heltäckande informera parlamentet i alla skeden av förhandlingar om internationella avtal.

2.  Europaparlamentet är ytterst bekymrat över bristen på insyn och demokratisk legitimitet i Acta-förhandlingarna, vilket står i strid med EUF-fördragets bokstav och anda.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bevilja det tillgång till samtliga primära texter avseende Acta, särskilt det förhandlingsmandat för Acta som rådet gett, Acta-förhandlingarnas sammanträdesprotokoll, utkasten till Actas avsnitt och Acta‑deltagarnas kommentarer om utkasten till avsnitt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att proaktivt arbeta med Acta‑förhandlingspartnerna och att med kraft uppmana dem att återkalla eventuella tidigare formella eller informella interna överenskommelser om att förhandlingarna ska ske under sekretess samt att i god tid och till fullo informera parlamentet om sina initiativ i detta avseende. Parlamentet förväntar sig att kommissionen ska lägga fram förslag före nästa förhandlingsomgång i Nya Zeeland i april 2010 och begära att insynsfrågan tas upp på dagordningen för detta sammanträde.

5.  Europaparlamentet understryker att det, om det inte omedelbart och heltäckande informeras i alla skeden av förhandlingarna, förbehåller sig rätten att anhängiggöra sak vid EU-domstolen för att försvara sina befogenheter.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före ett eventuellt EU-avtal om en konsoliderad Acta-text utvärdera hur tillämpningen av ett Acta-avtal skulle inverka på grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd, på EU:s nuvarande ansträngningar att harmonisera åtgärderna för tillämpning av immaterialrätten samt på e-handeln. Kommissionen uppmanas att i vederbörlig ordning höra parlamentet om resultaten från denna utvärdering.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att begränsa Acta-förhandlingarna om tillämpningen av befintliga immateriella rättigheter så att de inte blir till skada för utvecklingen av en omfattande immaterialrätt inom EU. Parlamentet anser att detta uttalande måste åtföljas av ett åtagande för att Acta-avtalet eventuellt ska kunna godkännas.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att se till att tillämpningen av Acta-bestämmelserna, särskilt de som rör verkställighetsförfaranden för upphovsrätt i en digital miljö, är fullt förenliga med andan och bokstaven i unionens regelverk.

9.  Europaparlamentet framhåller att integritets- och uppgiftsskyddet är grundläggande värderingar för EU och erkänns som sådana i artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och i artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa måste respekteras i alla strategier och bestämmelser som EU antar, i enlighet med artikel 16 i EUF-fördraget.

10. Europaparlamentet anser att det föreslagna avtalet inte bör göra det möjligt för vare sig den privata sektorn eller myndigheterna att införa förfaranden av typ ”tredje gången gillt” eller liknande åtgärder, med hänsyn till behovet att trygga grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och rätten till privatliv och att fullt ut respektera subsidiaritetsprincipen.

11. Europaparlamentet påpekar att åtgärder som syftar till att stärka de befogenheter som behövs för att utföra gränsöverskridande inspektioner och beslagta varor inte bör få en negativ inverkan på den globala tillgången till lagliga och säkra läkemedel till överkomliga priser.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i de länder som deltar i Acta‑förhandlingarna.