Forslag til beslutning - B7-0180/2010Forslag til beslutning
B7-0180/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne

8.3.2010

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0020/2010
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0154/2010

Procedure : 2010/2572(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0180/2010
Indgivne tekster :
B7-0180/2010
Vedtagne tekster :

B7‑0180/2010

Europa-Parlamentets beslutning om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 9. februar 2010 om en revideret rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen for den næste valgperiode[1],

–   der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 med Parlamentets holdning ved førstebehandling om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)[2],

–   der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel[3],

–   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 22. februar 2010 om EU's forhandlinger om handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning (ACTA),

–   som henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 218,

–    der henviser til forespørgsel af 24. februar 2010 til Kommissionen om gennemsigtighed i og status for forhandlingerne om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (O-0026/2010 – B7 0020/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2

A.  der henviser til, at USA, Japan og EU og nogle få andre lande har indledt forhandlinger om en ny multilateral aftale, der har til formål at styrke håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) og bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering (handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning (ACTA)),

B.  der henviser til, at det er nødvendigt at bekæmpe varemærkeforfalskning og beskytte visse rettigheder, der imidlertid ikke kan have større vægt end menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, der er centrale faktorer i vores samfund og demokrati; der henviser til de mange forskelligartede områder, forhandlerne søger at dække i deres forhandlinger, og det forhold, at de forhandler hemmeligt,

C. der henviser til, at Parlamentet i sin betænkning af 11. marts 2009 opfordrede Kommissionen til omgående at gøre alle dokumenter, der omhandler de igangværende internationale forhandlinger om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA), offentligt tilgængelige,

D. der henviser til, at Kommissionen den 27. januar 2010 har afgivet løfte om et tættere partnerskab med Parlamentet, i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 9. februar 2010 om en revideret rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvori der krævedes øjeblikkelig udlevering af fuldstændige oplysninger til Parlamentet på alle trin i forhandlinger om internationale aftaler (....), især om handelsspørgsmål og andre forhandlinger, der er omfattet af godkendelsesproceduren, på en sådan måde, at EUF-traktatens artikel 218 får størst mulig virkning,

E.  der henviser til, at Kommissionen som traktatens vogter, er forpligtet til at opretholde den gældende fællesskabsret, når der forhandles om internationale aftaler, der berører lovgivningen i EU,

F.  der henviser til, at ACTA-forhandlingerne ifølge lækkede dokumenter blandt andet kom ind på endnu ikke vedtaget EU-lovgivning vedrørende håndhævelse af IPR (COD/2005/0127), strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPRED-II)) og den såkaldte "telekompakke", og ikke respekterer den eksisterende EU-lovgivning om e-handel og databeskyttelse,

G. der henviser til, at EU's igangværende bestræbelser på at harmonisere IPR‑håndhævelsesforanstaltninger ikke bør omgås ved handelsforhandlinger, der falder uden for EU's normale beslutningsprocesser,

H. der henviser til, at det også er afgørende at sikre, at IPR-håndhævelsesforanstaltningerne gennemføres på en måde, som ikke står i vejen for innovation og teknologioverførsel, underminerer IPR-begrænsningerne og beskyttelsen af personoplysninger, begrænser den fri udveksling af information eller belaster den lovlige samhandel urimeligt,

I.   der henviser til, at enhver aftale, som Den Europæiske Union indgår om ACTA, skal overholde de juridiske forpligtelser, der påhviler EU med hensyn til privatlivets fred, ytringsfrihed og databeskyttelse, som bl.a. er fastlagt i direktiv 95/46/EF, direktiv 2002/58/EF og retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen,

J.   der henviser til, at EU's optræden på den internationale scene bør bygge på principperne om menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed,

1.  støtter en styrkelse af kampen mod egentlig varemærkeforfalskning, men kritiserer på det kraftigste ACTA-forhandlingernes manglende gennemsigtighed og demokratiske legitimitet samt at ACTA-forhandlingerne føres hemmeligt under ledelse af USA, Japan, EU og nogle få andre industrialiserede lande og uden retsgrundlag fra EU's side, og er imod forhandlinger, der udtrykkeligt har til formål at udvide omfanget af og udgifterne til IPR med henblik på at skaffe virksomhedsinteresser endnu større profit;

2.  fordømmer den anvendte fremgangsmåde, der ikke er demokratisk, og Rådets og Kommissionens behandling af Europa-Parlamentet og EU's borgere;

3.  forkaster parternes valg om ikke at forhandle gennem WIPO, som har etablerede rammer for offentlig information og høringer;

4.  opfordrer Kommissionen til ikke at deltage i handelsforhandlinger, der ikke er inklusive, multilaterale, underkastet parlamentarisk og offentlig kontrol, med passende deltagelse af udviklingslande i forhandlinger, der også får konsekvenser for deres udvikling;

5.  er af den opfattelse, at der ikke findes legitime argumenter for den manglende offentliggørelse med hensyn til internationale forhandlinger om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder eller lignende spørgsmål, som i deres grundsubstans er et lovgivningsspørgsmål, og som har indvirkning på de grundlæggende rettigheder;

6.  anmoder Kommissionen om at give Parlamentet adgang til alle primære tekster om ACTA, især ACTA-forhandlingsmandatet fra Rådet, protokollen fra ACTA-forhandlingsmøderne, forslag til kapitler i ACTA, og bemærkningerne fra ACTA‑deltagerne om forslag til kapitler;

7.  erkender, at der ikke blot er en klar juridisk forpligtelse til at underrette Parlamentet, men at ACTA-dokumenterne også bør stå til rådighed for offentligheden i EU og i de øvrige lande, som deltager i forhandlingerne; forstår den brede offentlige kritik af fortroligheden omkring ACTA-forhandlingerne som et klart signal om den valgte forhandlingsprocedures manglende politiske holdbarhed;

8.  opfordrer Kommissionen til øjeblikkeligt at annullere den uformelle og retsstridige interne aftale om den fortrolige karakter af forhandlingsforløbet og til rettidigt at informere Parlamentet om sine initiativer i denne henseende; forventer, at Kommissionen gør dette allerede før den næste forhandlingsrunde i New Zealand i april 2010, og kræver, at spørgsmålet om gennemsigtighed sættes på dagsordenen for dette møde;

9.  opfordrer Kommissionen til at respektere de grundlæggende rettigheder og foretage en analyse af konsekvenserne af gennemførelsen af ACTA for grundlæggende rettigheder og databeskyttelse, de igangværende EU‑bestræbelser på at harmonisere IPR-håndhævelsesforanstaltninger, e-handel og ACTA's eventuelle konsekvenser for menneskerettighederne og retsstatsprincippet i tredjelande – især udviklingslande – forud for en EU-godkendelse af en konsolideret ACTA-traktattekst, og til rettidigt at rådføre sig med Parlamentet om resultaterne af denne analyse;

10. er modstander af forhandlinger, der på nogen måde begrænser den korrekte lovgivningsproces eller på anden måde svækker de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention;

11. mener, at enhver aftale skal indeholde en ret til domstolsprøvelse, før nogen afskæres fra adgang til internettet;

12. mener, at det udelukkende bør være de offentlige anklagemyndigheder, der har kompetence til at retsforfølge eventuelle overtrædelser af copyright- eller patentlovgivningen, og at sådanne beføjelser ikke bør overdrages til administrative organer eller repræsentanter for private interesser;

13. mener, at indførelse af eller forslag om strafferetlige sanktioner på områder, hvor civilretlige foranstaltninger for øjeblikket er gældende, ikke bør hindre teknologioverførsel og økonomisk innovation, fordi producenternes og importørernes omkostninger og risiko øges;

14. fastholder, at beskyttelse af privatlivets fred og af personoplysninger i den digitale kommunikation bør respekteres og ikke betragtes som mindre betydningsfulde frihedsrettigheder;

15. mener, at enhver aftale om at styrke den grænseoverskridende kontrol og beslaglæggelse af varer, ville skade den globale adgang til lovlige og sikre lægemidler, herunder generiske lægemidler;

16. mener, at enhver aftale om at forbyde overtrædelsesbekæmpende teknologi ikke må begrænse ytringsfriheden og retten til pressefrihed på globalt plan samt retten til information;

17. bemærker Kommissionens bekræftelse af, at enhver ACTA-aftale vil være begrænset til håndhævelse af eksisterende IPR'er, med forbehold for udviklingen af den materielle IP-lovgivning i Den Europæiske Union; betragter den fulde overholdelse af denne bekræftelse som en forudsætning for en eventuel godkendelse af ACTA-aftalen;

18. er modstander af foranstaltninger, der ville indebære storstilet overvågning af internetbrugere og internetkommunikation og en forpligtelse for internetudbydere til at indføre en "3 strikes"-afbrydelsespolitik med en gradueret indsats; opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til bekæmpelse af forfalskninger under hensyntagen til privatlivets fred, posthemmeligheden og beskyttelse af personoplysninger; minder om, at det er nødvendigt at respektere og garantere internettets neutralitet;

19. opfordrer Kommissionen til at sikre, at håndhævelsen af ACTA-bestemmelser – især dem om håndhævelsesprocedurer for copyright i det digitale miljø – er i fuld overensstemmelse med ånd og bogstav i gældende fællesskabsret, og ikke indebærer "selvregulerende" foranstaltninger for private virksomheder uden for rammerne af den demokratiske beslutningsproces;

20. understreger, at privatlivets fred og databeskyttelse er centrale værdier i Den Europæiske Union, som er anerkendt i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMK) og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og som skal respekteres i alle de politikker og regler, der vedtages af EU i henhold til EUF-traktatens artikel 16;

21. er dybt foruroliget over, at EU i årevis har forhandlet om internationale handelsaftaler, der indeholder talrige bestemmelser, der er i modstrid med de demokratiske principper, med vigtige handelspartnere; agter at anvende alle midler og procedurer for at gennemtvinge behørig overholdelse af disse principper;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne i de stater, der er parter i ACTA-forhandlingerne.