Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0180/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0180/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0058

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 149kWORD 90k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.696v01-00
 
B7-0180/2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0020/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων ACTA


Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων ACTA  
B7‑0180/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το από 9 Φεβρουαρίου 2020 ψήφισμά του σχετικά με "μια αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο" (Β7-0091/2010),

-    έχοντας υπόψη το από 11 Μαρτίου 2009 ψήφισμά του σχετικά με "την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)" που πρέπει να θεωρηθεί ως η θέση του Κοινοβουλίου σε α΄ ανάγνωση (COM(2008)0229 - C-0184/2008 - 2008/0090(COD)),

-    έχοντας υπόψη το από 18 Δεκεμβρίου 2008 ψήφισμά του σχετικά με "τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές εμπόριο" (2008/2133(ΙΝΙ)),

-    έχοντας υπόψη την από 22 Φεβρουαρίου 2010 γνωμάτευση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με "τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Εμπορική Συμφωνία κατά της Απομίμησης/Παραποίησης (ACTA)",

-    έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 8,

-    έχοντας υπόψη την Οδηγία 95/46/ΕΚ και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως για τελευταία φορά τροποποιήθηκαν με την από 25 Νοεμβρίου 2009 Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

-    έχοντας υπόψη την από 8 Ιουνίου 2000 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

-    έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ,

-    έχοντας υπόψη την από 24 Φεβρουαρίου 2010 Ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων ACTA (Ο-0026/2010 - Β7-0020/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η ΕΕ και μερικές ακόμη χώρες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια νέα πολυμερή συμφωνία αποβλέπουσα στην ενισχυμένη εφαρμογή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPRs) και στην καταπολέμηση των απομιμήσεων/παραποιήσεων και της πειρατείας (Εμπορική Συμφωνία κατά των Απομιμήσεων/Παραποιήσεων - ACTA),

Β.  εκτιμώντας την ανάγκη καταπολέμησης των απομιμήσεων και προστασίας ορισμένων δικαιωμάτων όπως το copyright (αποκλειστικά δικαιώματα), χωρίς αυτά να έχουν την προτεραιότητα έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των κοινωνιών μας και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη τους διαφόρους τομείς που οι διαπραγματευόμενοι επιδιώκουν να καλύψουν με αυτή τη συμφωνία και το γεγονός ότι διεξάγουν μυστικές διαπραγματεύσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 11 Μαρτίου 2009 έκθεσή του το Κοινοβούλιο είχε καλέσει την Επιτροπή "να καταστήσει διαθέσιμα αμέσως όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις υπό εξέλιξη διεθνείς διαπραγματεύσεις για την Εμπορική Συμφωνία κατά των Απομιμήσεων/Παραποιήσεων (ACTA)",

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή ανέλαβε δέσμευση για μια ενισχυμένη σύνδεση με το Κοινοβούλιο βάσει των όρων του από 9 Φεβρουαρίου 2010 ψηφίσματος σχετικά με μια αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο με την Επιτροπή, το οποίο ζητούσε "την άμεση και πλήρη ενημέρωση σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων που αφορούν διεθνείς συμφωνίες και ειδικότερα εμπορικά ζητήματα καθώς και άλλες διαπραγματεύσεις που υπάγονται στη διαδικασία της έγκρισης, ώστε να έχει πλήρη εφαρμογή το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ",

Ε.  εκτιμώντας πως η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, έχει υποχρέωση να προασπίζεται το "κοινοτικό κεκτημένο" όταν διεξάγει διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες που επηρεάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, οι διαπραγματεύσεις ACTA αφορούν μεταξύ άλλων και την εκκρεμούσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί εφαρμογής των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPRs) (COD/2005/0127, ποινικά μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (IPRED-II)) καθώς και το λεγόμενο "Πακέτο Telecom", και δεν σέβονται την υφισταμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας δεδομένων,

Ζ.  εκτιμώντας πως οι τρέχουσες προσπάθειες της ΕΕ για την εναρμόνιση των μέτρων εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να παρακαμφθούν από εμπορικές διαπραγματεύσεις ευρισκόμενες έξω από το πεδίο των κανονικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ,

Η. εκτιμώντας πως πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα μέτρα εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας να μην εμποδίζουν την καινοτομία ή τη μεταφορά τεχνολογίας, να μην αναιρούν τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να μην υποσκάπτουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή πληροφοριών ούτε και να επιβαρύνουν άσκοπα το νόμιμο εμπόριο,

Θ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε συμφωνία δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις ACTA πρέπει να είναι σύμφωνη με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ σε ό,τι αφορά το απόρρητο, την ελευθερία έκφρασης και τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως αυτά κυρίως έχουν ορισθεί με την Οδηγία 95/46/ΕΚ, με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,

Ι.   εκτιμώντας πως οι ενέργειες της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να διαπνέονται από την αρχή της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

1.  αν και στηρίζει την ενίσχυση του αγώνα κατά των απομιμήσεων/παραποιήσεων, εντούτοις καταγγέλλει την απουσία διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμότητας των διαπραγματεύσεων ACTA και απορρίπτει το ότι αυτές διεξάγονται μυστικά υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της ΕΕ και λίγων άλλων βιομηχανικών κρατών, και χωρίς νομική βάση από πλευράς ΕΕ, και αντιτίθεται στις διαπραγματεύσεις που εκφράζουν μια νέα απόπειρα επέκτασης του πεδίου και του κόστους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό τον προσπορισμό ακόμη μεγαλύτερων κερδών για τα συμφέροντα των εταιριών·

2.  καταδικάζει τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία, που δεν είναι δημοκρατική, καθώς και τη διαγωγή του Συμβουλίου και της Επιτροπής απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  απορρίπτει τη σκόπιμη επιλογή των εμπλεκομένων να μην διαπραγματευθούν μέσω του WIPO (Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας), ο οποίος έχει ορίσει πλαίσια για τη δημόσια ενημέρωση και διαβούλευση·

4.  καλεί την Επιτροπή να μη συμμετάσχει σε καμία εμπορική διαπραγμάτευση που δεν είναι σφαιρική, πολυμερής, υπό κοινοβουλευτικό και δημόσιο έλεγχο και με την δέουσα συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών, όταν οι διαπραγματεύσεις αυτές επηρεάζουν και τη δική τους ανάπτυξη·

5.  εκτιμά πως δεν υπάρχουν θεμιτά επιχειρήματα για τη μυστικότητα διεθνών διαπραγματεύσεων που αφορούν την εφαρμογή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα παρόμοια ζητήματα που είναι νομοθετικής φύσης και επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να επιτρέψει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα πρωτοβάθμια κείμενα που αφορούν την ACTA, και ιδιαίτερα στην διαπραγματευτική εντολή για την ACTA που εκδόθηκε από το Συμβούλιο, στα πρακτικά των συνεδριάσεων για την ACTA, στα σχέδια κειμένων για τα διάφορα κεφάλαια της συμφωνίας και στα σχόλια των μετεχόντων σχετικά με τα σχέδια κειμένων για τα διάφορα κεφάλαια·

7.  επισημαίνει ότι, πέρα από τη σαφή νομική υποχρέωση ενημέρωσης του Κοινοβουλίου, τα έγγραφα της ACTA θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό της ΕΕ και των άλλων χωρών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις· αντιλαμβάνεται τις ευρείες δημόσιες επικρίσεις για το απόρρητο των διαπραγματεύσεων της ACTA σαν μια σαφή ένδειξη της πολιτικά απαράδεκτης διαδικασίας που επελέγη για τις διαπραγματεύσεις·

8.  καλεί την Επιτροπή να καταγγείλει αμέσως τις άτυπες και παράνομες εσωτερικές συμφωνίες περί εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και να ενημερώσει εγκαίρως το Κοινοβούλιο για τις πρωτοβουλίες της στο θέμα αυτό· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα το πράξει αυτό ήδη πριν από τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν τον Απρίλιο 2010 στη Νέα Ζηλανδία και ότι θα ζητήσει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης το θέμα της διαφάνειας·

9.  καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και να διενεργήσει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων που μια τυχόν εφαρμογή της ACTA θα είχε για τα δικαιώματα αυτά και για την προστασία των δεδομένων, για τις τρέχουσες προσπάθειες της ΕΕ να εναρμονίσει τα μέτρα εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε τρίτες χώρες, και ειδικά τις αναπτυσσόμενες, πριν η ΕΕ συμφωνήσει για οποιοδήποτε οριστικό κείμενο ACTA, και να προχωρήσει σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο εγκαίρως σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης·

10. αντιτίθεται σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση που θα περιόριζε τη νόμιμη διαδικασία ή που με οποιονδήποτε τρόπο θα αποδυνάμωνε τις εγγυήσεις υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

11. εκτιμά πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα εξέτασης από δικαστήριο πριν απαγορευθεί σε κάποιον η πρόσβαση στο διαδίκτυο·

12.εκτιμά πως η άσκηση δίωξης για πιθανές παραβιάσεις των αποκλειστικών δικαιωμάτων (copyright) ή της νομοθεσίας περί ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών δικαστικών αρχών κι ότι δεν πρέπει να ανατεθούν εξουσίες σε διοικητικούς φορείς ή σε εκπροσώπους ιδιωτικών συμφερόντων·

13. εκτιμά πως οποιαδήποτε επιβολή ή πρόταση ποινικών κυρώσεων εκεί όπου σήμερα προβλέπονται μέτρα αστικού δικαίου δεν θα πρέπει να αποτρέπει τη μεταφορά τεχνολογίας και την οικονομική καινοτομία εξ αιτίας της αύξησης του κόστους και των κινδύνων για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς·

14. τονίζει ότι το δικαίωμα του απορρήτου και η προστασία των δεδομένων των ψηφιακών επικοινωνιών θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και να μην υποταχθούν σε λιγότερο θεμελιώδη δικαιώματα·

15. εκτιμά πως οποιαδήποτε συμφωνία για την εντατικοποίηση των διασυνοριακών κατασχέσεων και επιθεωρήσεων εμπορευμάτων θα επηρέαζε την παγκόσμια πρόσβαση σε νόμιμα και ασφαλή φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των γενοσήμων·

16. εκτιμά πως οποιαδήποτε συμφωνία για απαγόρευση τεχνολογιών αντικαταστρατήγησης δεν θα πρέπει να περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα ελευθεροτυπίας σε παγκόσμια κλίμακα, κι ούτε και το δικαίωμα ενημέρωσης·

17. λαμβάνει γνώση του ισχυρισμού της Επιτροπής πως οποιαδήποτε συμφωνία ACTA θα περιοριστεί στην εφαρμογή των ήδη υφισταμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη της ανάπτυξης μιας ουσιαστικής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· θέτει την πλήρη τήρηση αυτού του ισχυρισμού ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε πιθανή συγκατάθεσή του στη συμφωνία ACTA·

18. αντιτίθεται σε οποιοδήποτε μέτρο που θα περιελάμβανε ευρείας κλίμακας επιτήρηση των χρηστών του διαδικτύου και των επικοινωνιών του διαδικτύου και μια υποχρέωση των παρόχων διαδικτύου να υιοθετήσουν μια πολιτική αποσυνδέσεων με τριπλή προειδοποίηση και κλιμακούμενη απάντηση (three strikes)· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την καταπολέμηση των απομιμήσεων/παραποιήσεων με σεβασμό του δικαιώματος απορρήτου, της εμπιστευτικότητας της αλληλογραφίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων· υπενθυμίζει την ανάγκη σεβασμού και εγγύησης της ουδετερότητας του διαδικτύου·

19.  καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε η εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας ACTA -και ειδικά των διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες εφαρμογής αποκλειστικών δικαιωμάτων (copyright) σε ψηφιακό περιβάλλον- να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το γράμμα και το πνεύμα του "κοινοτικού κεκτημένου" και να μην συνεπιφέρει "αυτορρυθμιστικά μέτρα" που θα επιβάλλονται από ιδιωτικές εταιρίες έξω από το πεδίο των δημοκρατικών διεργασιών λήψης αποφάσεων·

20. τονίζει ότι το απόρρητο και η προστασία των δεδομένων είναι βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεγνωρισμένες στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όλες τις πολιτικές και σε όλους τους κανονισμούς που εγκρίνονται από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ·

21. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του διότι η ΕΕ επί χρόνια διαπραγματευόταν διεθνείς εμπορικές συμφωνίες με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και πολλών μέτρων που ήταν αντίθετα προς τις δημοκρατικές αρχές· δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσον και διαδικασία για να επιβάλει το δέοντα σεβασμό σε αυτές τις αξίες·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις ACTA κρατών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου