Päätöslauselmaesitys - B7-0180/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0180/2010

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta

  8.3.2010

  suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0020/2010 johdosta
  työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

  Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0154/2010

  Menettely : 2010/2572(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0180/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0180/2010
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0180/2010

  Euroopan parlamentin päätöslauselma ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten 9. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman[1],

  –   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman, jota käsitellään parlamentin kantana ensimmäisessä käsittelyssä[2],

  –   ottaa huomioon väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman[3],

  –   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 22. helmikuuta 2010 antaman lausunnon väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevien Euroopan unionin neuvottelujen tilanteesta,

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

  –   ottaa huomioon direktiivin 95/46/EY sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY,

  –   ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä),

  –   ottaa huomioon SEUT:n 218 artiklan,

  –   ottaa huomioon komissiolle 24. helmikuuta 2010 esitetyt kysymykset ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta (O-0026/2010 – B7-0020/2010),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat, Japani, EU ja muutamat muut maat aloittivat vuonna 2008 neuvottelut uudesta monenvälisestä sopimuksesta, jonka tarkoituksena on parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista ja torjua väärennöksiä ja laitonta valmistusta (väärentämisenvastainen kauppasopimus, ACTA),

  B.  katsoo, että väärentämisen torjuminen ja tiettyjen oikeuksien suojeleminen ovat tarpeen mutta että ne eivät mene yhteiskuntiemme ja demokratiamme peruskiven muodostavien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edelle; ottaa huomioon eri alat, joita neuvottelijat pyrkivät kattamaan sopimuksillaan, ja sen tosiseikan, että ne neuvottelevat salassa,

  C. ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 11. maaliskuuta 2009 antamassaan mietinnössä komissiota "välittömästi julkistamaan kaikki käynnissä oleviin kansainvälistä väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin (ACTA) liittyvät asiakirjat",

  D. ottaa huomioon, että komissio antoi 27. tammikuuta 2010 sitoumuksen, joka koskee tehostettua yhteistyötä parlamentin kanssa ja joka perustuu tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten 9. helmikuuta 2010 annettuun parlamentin päätöslauselmaan, jossa vaaditaan tiedottamaan "sille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten sopimusneuvottelujen kaikissa vaiheissa [- -] erityisesti kauppa-asioissa ja muissa hyväksyntämenettelyä edellyttävissä neuvotteluissa siten, että pannaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artikla",

  E.  ottaa huomioon, että komissio on perussopimusten vartijana velvollinen noudattamaan unionin säännöstöä neuvotellessaan EU:n lainsäädäntöön vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista,

  F.  ottaa huomioon, että julkisuuteen vuodettujen asiakirjojen mukaan ACTA-neuvotteluissa käsitellään muiden seikkojen ohella vireillä olevaa EU:n lainsäädäntöä, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista (2005/0127(COD) – teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävät rikosoikeudelliset toimenpiteet (PIRED-II)) ja ns. televiestintäpakettia, eikä niissä noudateta sähköistä kauppaa ja tietosuojaa koskevaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä,

  G. ottaa huomioon, että EU:n tämänhetkisiä pyrkimyksiä yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvontatoimia ei saa kiertää kauppaneuvotteluilla, jotka jäävät EU:n tavanomaisten päätöksentekoprosessien ulkopuolelle,

  H. pitää ratkaisevan tärkeänä sen varmistamista, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontatoimet toteutetaan tavalla, joka ei estä innovointia tai teknologian siirtoa, vaaranna henkilötietoja koskevia teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksia, rajoita vapaata tiedonkulkua eikä aiheuta aiheetonta rasitusta lailliselle kaupankäynnille,

  I.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin tekemässä ACTA-sopimuksessa on noudatettava EU:lle asetettuja yksityisyyden suojaa, ilmaisunvapautta ja tietosuojalakia koskevia oikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu erityisesti direktiivissä 95/46/EY, direktiivissä 2002/58/EY sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä,

  J.   ottaa huomioon, että EU:n kansainvälisissä toimissa olisi käytettävä ohjenuorana ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleisyyden ja jakamattomuuden periaatetta,

  1.  tukee sitä, että todellista väärentämistä vastaan taistellaan, mutta torjuu ACTA-neuvottelujen avoimuuden ja demokraattisen legitiimiyden puutteen ja sen, että ACTAsta neuvotellaan salaisesti Yhdysvaltain, Japanin, EU:n ja muutaman muun teollistuneen maan johdolla ilman EU:n oikeusperustaa, ja vastustaa neuvotteluja, joiden tarkoituksena on jälleen lisätä teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamisalaa ja kustannuksia, jotta yritykset voivat entisestään lisätä voittojaan;

  2.  tuomitsee käytetyn epädemokraattisen menettelyn sekä neuvoston ja komission käytöksen Euroopan parlamenttia ja Euroopan unionin kansalaisia kohtaan;

  3.  torjuu osapuolten tarkoituksellisen valinnan olla neuvottelematta Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) välityksellä, vaikka sillä on toimivia julkisen tiedottamisen ja kuulemisen välineitä;

  4.  kehottaa komissiota pidättymään osallistumasta kauppaneuvotteluihin, jotka eivät ole kattavia ja monenvälisiä, joissa parlamentaarinen ja kansalaisten valvonta ei toteudu ja joihin ei asiaankuuluvasti oteta mukaan kehitysmaita, vaikka neuvottelut vaikuttavat niiden kehitykseen;

  5.  katsoo, että legitiimejä argumentteja tietojen ilmoittamatta jättämiselle ei ole olemassa, kun on kyse teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa tai vastaavia kysymyksiä koskevista kansainvälisistä neuvotteluista, koska ne ovat luonteeltaan lainsäädännöllisiä ja vaikuttavat perusoikeuksiin;

  6.  pyytää komissiota antamaan parlamentin käyttöön kaikki ACTAan liittyvät perustekstit, erityisesti neuvoston antaman neuvotteluvaltuutuksen, pöytäkirjat ACTA-neuvottelujen kokouksista, luonnokset ACTAn luvuista sekä ACTA-osapuolten niitä koskevat kommentit;

  7.  toteaa, että parlamentille tiedottamista koskevan selkeän oikeudellisen velvoitteen lisäksi ACTA-asiakirjat olisi asetettava myös suuren yleisön saataville EU:ssa ja muissa neuvotteluihin osallistuvissa maissa; tulkitsee ACTA-neuvottelujen salamyhkäisyyteen kohdistuvan laajan julkisen kritiikin selkeäksi osoitukseksi valitun neuvottelumenettelyn poliittisesta kestämättömyydestä;

  8.  kehottaa komissiota välittömästi irtisanoutumaan epävirallisista ja laittomista sisäisistä sopimuksista, jotka koskevat käytävien neuvotteluiden luottamuksellisuutta, sekä tiedottamaan parlamentille tätä koskevista aloitteista hyvissä ajoin; kehottaa komissiota tekemään näin jo ennen seuraavaa neuvottelukierrosta, joka järjestetään Uudessa-Seelannissa huhtikuussa 2010, ja vaatimaan, että avoimuuskysymys otetaan kyseisen kokouksen esityslistalle;

  9.  kehottaa komissiota kunnioittamaan perusoikeuksia ja arvioimaan, miten ACTAn täytäntöönpano vaikuttaa näihin oikeuksiin ja tietosuojaan, sähköiseen kaupankäyntiin ja parhaillaan toteutettaviin EU:n toimenpiteisiin, joilla pyritään yhdenmukaistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvontatoimia, sekä sitä, kuinka se mahdollisesti vaikuttaa perusoikeuksiin ja oikeusvaltion periaatteeseen kolmansissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, ennen kuin EU tekee yhtään sopimusta konsolidoidusta ACTA-sopimuksen tekstistä, ja kuulemaan ajoissa parlamenttia tämän arvioinnin tuloksista;

  10. vastustaa kaikkia neuvotteluja, jotka rajoittaisivat asianmukaista oikeusprosessia tai millään tavalla heikentäisivät Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa taattuja perusoikeuksia;

  11. katsoo, että kaikkiin sopimuksiin on sisällyttävä oikeus tuomioistuimessa tapahtuvaan tutkintaan, ennen kuin ketään estetään käyttämästä internetiä;

  12 katsoo, että tekijänoikeus- tai patenttilainsäädännön mahdollista rikkomista koskevat syytetoimet olisi jätettävä valtion oikeusviranomaisten yksinomaiseen toimivaltaan ja ettei niitä saisi jättää yksityisiä etuja edustavien elinten tai osapuolten tehtäväksi;

  13. katsoo, että rikosoikeudellisten seuraamusten määrääminen tai esittäminen silloin, kun käytössä on tällä hetkellä siviilioikeudellisia toimenpiteitä, ei saisi estää teknologian siirtoa eikä taloudellista innovointia lisäämällä tuottajien ja maahantuojien kustannuksia ja riskejä;

  14. katsoo, että oikeutta yksityisyyteen ja digitaalisen viestinnän tietosuojaa olisi kunnioitettava ja ettei niitä saisi alistaa vähemmän perusluonteisille oikeuksille;

  15. katsoo, että sopimukset rajat ylittävien takavarikkojen ja tavaroiden tarkastusten lujittamisesta haittaisivat laillisten ja turvallisten lääkkeiden, myös rinnakkaisvalmisteiden, maailmanlaajuista saatavuutta;

  16. katsoo, että mahdollinen sopimus kiertämisen mahdollistavan teknologian kieltämisestä ei saisi rajoittaa ilmaisunvapautta ja oikeutta vapaisiin tiedotusvälineisiin maailmanlaajuisesti sekä oikeutta tietoon;

  17. panee merkille komission lausumat, joiden mukaan ACTA-sopimuksessa on otettava huomioon nykyisten teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonta tämän vaikuttamatta tehokkaan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämiseen Euroopan unionissa; asettaa ACTA-sopimuksen mahdollisen hyväksymisen ehdoksi sen, että tätä lausumaa noudatetaan täysimääräisesti;

  18. vastustaa kaikkia toimenpiteitä, joihin sisältyisi internetin käyttäjien ja internetin tietoliikenteen laajamittainen valvonta sekä internet-palveluntarjoajien velvoite soveltaa kolmannella kerralla tapahtuvaa yhteydenkatkaisua koskevaa käytäntöä porrastetusti; kehottaa komissiota ehdottamaan toimia väärennösten torjumiseksi siten, että kunnioitetaan oikeutta yksityisyyteen, kirjesalaisuutta ja henkilötietojen suojaa; palauttaa mieliin, että on tarpeen kunnioittaa internetin neutraaliutta ja taata se;

  19. kehottaa komissiota varmistamaan, että ACTA-sopimuksen määräysten – erityisesti tekijänoikeuksien valvontamenettelyjä digitaaliympäristössä koskevat määräysten – noudattamisen valvonta on täysin unionin säännöstön hengen ja kirjaimen mukaista ja että määräyksiin ei sisälly mahdollisuutta, että yksityiset yritykset määräävät "itsesääntelytoimenpiteistä" demokraattisen päätöksentekoprosessin soveltamisalan ulkopuolella;

  20. painottaa, että yksityisyys ja tietosuoja ovat Euroopan unionin tärkeimpiä arvoja, jotka vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa ja joita on noudatettava kaikissa SEUT:n 16 artiklan mukaisesti hyväksytyissä EU:n politiikoissa ja säännöissä;

  21. on erittäin huolissaan siitä, että EU on vuosien ajan neuvotellut merkittävien kauppakumppaneiden kanssa kansainvälisiä kauppasopimuksia, joihin sisältyy useita demokratian periaatteiden vastaisia toimia; aikoo kaikin keinoin ja menettelyin vaatia niiden asianmukaista kunnioittamista;

  22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä ACTA-neuvotteluihin osallistuvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille.