Procedūra : 2010/2572(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0180/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0180/2010

Debates :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Balsojumi :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0058

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 139kWORD 85k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.696v01-00
 
B7-0180/2010

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0020/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,

saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu


par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu


Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu  
B7‑0180/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā likumdošanas periodā(1),

–   ņemot vērā 2009. gada 11. marta rezolūciju par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta versija), kura uzskatāma par Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2),

–   ņemot vērā 2008. gada 18. decembra rezolūciju par viltošanas ietekmi uz starptautisko tirdzniecību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2010. gada 22. februāra atzinumu par pašreizējām Eiropas Savienības sarunām par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un it īpaši tās 8. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē, kura pēdējoreiz grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu,

–   ņemot vērā 2010. gada 24. februāra jautājumu Komisijai par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (O-0026/2010 – B7-0020/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā ASV, Japāna, ES un dažas citas valstis 2008. gadā sāka sarunas par jaunu daudzpusēju nolīgumu, kura mērķis būtu pastiprināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu un apkarot viltošanu un pirātismu (viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu);

B.  tā kā ir nepieciešams cīnīties pret viltošanu un aizsargāt tiesības, bet tās tomēr nedrīkst dominēt pār cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kuras veido mūsu sabiedrības un demokrātijas pamatu; tā kā ir dažādas jomas, kuras sarunu dalībnieki cenšas ietvert nolīgumos, un ievērojot to, ka tās tiek apspriestas slepeni;

C. tā kā Parlaments 2009. gada 11. marta ziņojumā aicināja Komisiju nekavējoties nodrošināt sabiedrības piekļuvi visiem dokumentiem, kas saistīti ar pašreizējām starpvalstu sarunām par Nolīgumu par viltotu preču tirdzniecības apkarošanu;

D. tā kā Komisija 2010. gada 27. janvārī apņēmās pastiprināt sadarbību ar Parlamentu, pamatojoties uz tā 2010. gada 9. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām, kurā prasīts sniegt „[..] tūlītēju un pilnīgu informāciju jebkurā sarunu posmā par starptautiskiem nolīgumiem [..], jo īpaši jautājumos par tirdzniecību un citās sarunās, kam piemēro piekrišanas procedūru, [..] lai pilnībā īstenotu LESD 218. pantu”;

E.  tā kā Komisijai kā Līgumu īstenošanas uzraudzītājai ir jāraugās, lai sarunās par starptautiskiem nolīgumiem, kas ietekmē ES likumdošanu, tiktu ievērots acquis communautaire;

F.  tā kā saskaņā ar neoficiāli saņemtu informāciju sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu cita starpā tiek apspriesti arī vēl nepieņemtie ES tiesību akti par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu (COD/2005/0127 — Kriminālsankcijas nolūkā nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (IPRED-II direktīva)) un t. s. telekomunikāciju pakete, un netiek ievēroti spēkā esošie ES tiesību akti par elektronisko tirdzniecību un datu aizsardzību;

G. tā kā tirdzniecības sarunās, kas neietilpst parastajā ES lēmumu pieņemšanas procesā, nevajadzētu atstāt neievērotus ES centienus saskaņot pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanas jomā;

H. tā kā ir būtiski nodrošināt, lai intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas uzraudzības pasākumi tiktu īstenoti, nekaitējot jauninājumu ieviešanai vai tehnoloģijas tālāknodošanai, neapdraudot intelektuālo īpašuma tiesību ierobežojumus un personas datu aizsardzību, neierobežojot brīvu informācijas apriti un nevajadzīgi neapgrūtinot likumīgo tirdzniecību;

I.   tā kā ir obligāti jānodrošina, lai visas Eiropas Savienības vienošanās, kas tiek panāktas attiecībā uz viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, atbilstu ES juridiskajām saistībām privātuma, vārda brīvības un datu aizsardzības tiesību aktu jomā, kā tas jo īpaši noteikts Direktīvā 95/46/EK, Direktīvā 2002/58/EK un Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas tiesu praksē;

J.   tā kā ES starptautiskās darbības virzītājspēkam vajadzētu būt cilvēktiesību un pamatbrīvību principa universālumam un nedalāmībai,

1.  atbalstot cīņas pastiprināšanu pret reālu viltošanu, pauž nosodījumu par pārredzamības un demokrātiskas leģitimitātes trūkumu sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu un nosoda arī to, ka sarunas par minēto līgumu notiek slepeni ASV, Japānas, ES un dažu citu rūpnieciski attīstīto valstu vadībā, un ka tām nav juridiska pamata no ES puses, kā arī noraida tādas sarunas, kurās no jauna izteikts nodoms paplašināt intelektuālā īpašuma tiesību jomu un izmaksas saistībā ar tām, lai nodrošinātu vēl lielāku uzņēmumu peļņu;

2.  nosoda izmantoto procedūru, kura nav demokrātiska, kā arī Padomes un Komisijas nostāju attiecībā pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības pilsoņiem;

3.  noraida pušu apzināto izvēli nevest sarunas ar Pasaules Intelektuālās īpašuma organizācijas starpniecību, kura jau ir izveidojusi pamatsistēmas sabiedrības informēšanai un apspriedēm;

4.  aicina Komisiju atturēties no līdzdalības tādās tirdzniecības sarunās, kas nav iekļaujošas, daudzpusējas, uz kurām neattiecas rūpīga parlamentāra un sabiedrības pārbaude, kā arī tādās sarunās, kurām ir ietekme uz jaunattīstības valstu attīstību, bet kurās tās netiek atbilstīgi iesaistītas;

5.  uzskata, ka informācijas noklusēšanai par starptautiskām sarunām par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu vai līdzīgiem jautājumiem, kam ir likumdošanas raksturs un kas ietekmē pamattiesības, nav likumīgu argumentu;

6.  prasa Komisijai sniegt Parlamentam piekļuvi visiem primārajiem tekstiem saistībā ar viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA), jo īpaši Padomes izsniegtajam ACTA sarunu mandātam, ACTA sarunu sanāksmju protokoliem, ACTA nodaļu projektiem un ACTA dalībnieku komentāriem par nodaļu projektiem;

7.  atzīst, ka papildus skaidri definētajam juridiskajam pienākumam informēt Parlamentu, dokumentiem par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu jābūt pieejamiem plašai sabiedrībai ES un pārējās valstīs, kas piedalās sarunās; saprot sabiedrības plaši pausto kritiku par slepenību, kas tiek ievērota attiecībā uz sarunām par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, kā skaidru apliecinājumu izvēlētās sarunu procedūras politiskās ilgtspējības trūkumam;

8.  aicina Komisiju nekavējoties atcelt oficiālās un neoficiālās iekšējās vienošanās par sarunu konfidencialitāti un aicina Komisiju savlaicīgi informēt Parlamentu par savām iniciatīvām šajā sakarībā; cer, ka Komisija to izdarīs jau pirms nākamās sarunu kārtas, kas notiks 2010. gada aprīlī Jaunzēlandē, un prasīs, lai pārredzamības jautājums tiktu iekļauts šīs sanāksmes darba kārtībā;

9.  aicina Komisiju ievērot pamattiesības un pirms jebkādas ES vienošanās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma konsolidētu tekstu novērtēt viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma īstenošanas ietekmi uz šīm tiesībām un datu aizsardzību, kā arī ES centienus saskaņot pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanai un elektronisko tirdzniecību, tā iespējamo ietekmi uz cilvēktiesībām un tiesiskumu trešās, it īpaši jaunattīstības, valstīs, un savlaicīgi apspriesties ar Parlamentu par šī novērtējuma rezultātiem;

10. iebilst pret sarunām, kuras ierobežotu atbilstīgu juridisku procesu vai jebkādā veidā vājinātu pamattiesību garantijas, kuras noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā;

11. uzskata, ka ikvienā nolīgumā ir jāparedz tiesības uz tiesas izmeklēšanu, pirms aizliegt kāda piekļuvi internetam;

12. uzskata, ka autortiesību vai patenttiesību iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai būtu jānotiek valsts tiesu iestāžu ekskluzīvā jurisdikcijā un ka šādas pilnvaras nedrīkstētu piešķirt administratīvām struktūrvienībām vai privāto interešu pārstāvošām pusēm;

13. uzskata, ka jebkādu kriminālsodu uzlikšanai vai ierosināšanai attiecībā uz gadījumiem, uz kuriem patlaban piemērojami civiltiesiski pasākumi, nevajadzētu kavēt tehnoloģijas tālāknodošanu un ekonomiskus jauninājumus, palielinot ražotāju un importētāju izmaksas un riskus;

14. uzstāj, ka ir jāievēro tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un digitālās komunikācijas datu aizsardzību un ka tās nedrīkst uzskatīt par nesvarīgākām pamattiesībām;

15. uzskata, ka jebkāds nolīgums, lai stiprinātu pārrobežu pārbaudes veikšanu un preču konfiscēšanu nedrīkstētu kaitēt vispārējai piekļuvei likumīgām un drošām zālēm, tostarp nepatentētām zālēm;

16. uzskata, ka jebkuram nolīgumam, ar ko kavē likuma apiešanas tehnoloģiju, nevajadzētu ierobežot vārda brīvību un tiesības uz brīvu presi pasaules mērogā un tiesības uz informāciju;

17. ņem vērā Komisijas apstiprinājumu, ka jebkāda vienošanās attiecībā uz viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu aprobežosies ar pašreizējo intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanu, neskarot pamata tiesību aktu izstrādi un pilnveidošanu intelektuālā īpašuma jomā Eiropas Savienībā; pieprasa šī apstiprinājuma pilnīgu ievērošanu noteikt par nosacījumu jebkādas iespējamās vienošanās panākšanai attiecībā uz viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu;

18. iebilst pret pasākumiem, kuros tiktu iekļauta interneta lietotāju un interneta komunikācijas liela vēriena uzraudzība un tiktu paredzēts pienākums interneta pakalpojumu sniedzējiem pieņemt atslēgšanas politikas pakāpeniskus pasākumus (pēc trijiem brīdinājumiem); aicina Komisiju ierosināt tādus pasākumus viltošanas novēršanai, kuros ievēro tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, pasta konfidencialitāti un personas datu aizsardzību; atgādina, ka jāievēro un jānodrošina interneta neitralitāte;

19. mudina Komisiju nodrošināt, lai viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma noteikumu — it īpaši to noteikumu, kas attiecas uz autortiesību ievērošanas uzraudzības procedūrām digitālā vidē, — ievērošanas uzraudzība pilnībā atbilstu acquis communautaire garam un burtam un neparedzētu pašregulējošus pasākumus, kurus uzspiež privātuzņēmumi ārpus demokrātiskas lēmumu pieņemšanas darbības jomas;

20. uzsver, ka privātums un datu aizsardzība ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kas ir atzītas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantā un ES Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā, un ka tās ir jāievēro visās politikas jomās un noteikumos, kurus ES pieņem saskaņā ar LESD 16. pantu;

21. pauž dziļas bažas par to, ka ES jau gadiem ilgi piedalījusies sarunās ar svarīgiem tirdzniecības partneriem par starptautisku tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu, kurās iekļauti vairāki demokrātijas principiem pretēji pasākumi; uzskata, ka jāizmanto visi līdzekļi un procedūras, lai piespiestu šos principus pienācīgi ievērot;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un ACTA sarunu partneru valstu valdībām un parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0009.

(2)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0114.

(3)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0634.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika