Projekt rezolucji - B7-0180/2010Projekt rezolucji
B7-0180/2010

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

  8.3.2010

  złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0020/2010
  zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

  Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0154/2010

  Procedura : 2010/2572(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0180/2010
  Teksty złożone :
  B7-0180/2010
  Teksty przyjęte :

  B7‑0180/2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zmienionego porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską na następną kadencję[1];

  –   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie), którą należy traktować jako stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu[2],

  –   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy[3],

  –   uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie prowadzonych przez Unię Europejską negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),

  –   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8,

  –   uwzględniając dyrektywę 95/46/WE oraz dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, zmienioną dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r.,

  –   uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”),

  –   uwzględniając art. 218 Traktatu TFUE,

  –   uwzględniając zapytanie w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji ACTA (O-0026/2010 – B7‑0000/2010) skierowane do Komisji dnia 24 lutego 2010 r.,

  –   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art.110 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że w 2008 r. Stany Zjednoczone, Japonia, Unia Europejska i kilka innych państw otworzyło negocjacje nowej wielostronnej umowy mającej na celu poprawę ochrony praw własności intelektualnej i zwalczania podrabiania towarów oraz piractwa (umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi - ACTA),

  mając na uwadze konieczność walki z podrabianiem towarów oraz ochronę niektórych praw, które jednak nie mogą być nadrzędne w stosunku do praw człowieka i podstawowych wolności będących podwalinami naszych społeczeństw i demokracji; biorąc pod uwagę różne dziedziny, które negocjatorzy zamierzają objąć porozumieniami, a także fakt, że negocjacje prowadzone są w tajemnicy,

  C. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu z dnia 11 marca 2009 r. Parlament wezwał Komisję do natychmiastowego upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących toczących się międzynarodowych negocjacji w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),

  D. mając na uwadze, że w dniu 27 stycznia 2010 r. Komisja zobowiązała się do zacieśnienia współpracy z Parlamentem w oparciu o postanowienia rezolucji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie odnowionego porozumienia ramowego z Komisją, żądającej „niezwłocznego i pełnego informowania go na każdym etapie negocjacji w sprawie umów międzynarodowych, szczególnie w dziedzinie handlu oraz innych negocjacji wymagających procedury zgody, w celu nadania właściwego skutku art. 218 TFUE”,

  E.  mając na uwadze, że Komisja – stojąca na straży traktatów – jest zobowiązana do przestrzegania acquis communautaire przy prowadzeniu negocjacji w sprawie umów międzynarodowych mających wpływ na prawodawstwo w UE,

  F.  mając na uwadze, że – zgodnie z pewnymi przeciekami – negocjacje w sprawie ACTA dotyczą m.in. rozpatrywanych obecnie projektów przepisów UE dotyczących ochrony praw własności intelektualnej (COD/2005/0127 - środki prawa karnego mające na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (IPRED-II)) oraz tzw. „pakietu telekomunikacyjnego”, a także obowiązujących uregulowań unijnych z zakresu e-handlu i ochrony danych,

  G. mając na uwadze, że bieżące wysiłki UE mające na celu harmonizację środków ochrony praw własności intelektualnej nie mogą zostać zniweczone na drodze negocjacji handlowych toczących się poza normalnym procesem decyzyjnym UE,

  H. mając na uwadze, że podstawowe znaczenie ma zapewnienie takiego rozwoju środków ochrony praw własności intelektualnej, który nie zakłóca innowacji i transferu technologii, nie podważa ograniczeń praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, nie ogranicza swobodnego przepływu informacji i nie obciąża w sposób nieuzasadniony handlu prowadzonego zgodnie z prawem,

  I.   mając na uwadze, że każde porozumienie osiągnięte przez Unię Europejską na temat ACTA musi być zgodne ze zobowiązaniami prawnymi UE dotyczącymi prywatności, wolności słowa i ochrony danych, określonymi w przede wszystkim dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości,

  J.   mając na uwadze, że działania Unii na arenie międzynarodowej powinny być oparte są na zasadach powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności,

  1.  wspierając nasilenie walki z rzeczywistym podrabianiem potępia brak przejrzystości i legitymacji demokratycznej negocjacji ACTA oraz odrzuca fakt negocjowania ACTA w tajemnicy pod przewodnictwem USA, Japonii, UE oraz kilku innych krajów uprzemysłowionych oraz przy braku podstawy prawnej po stronie UE, sprzeciwia się również negocjacjom, które wyrażają nowy zamiar rozszerzenia zakresu i kosztów praw własności intelektualnej w celu zagwarantowania jeszcze większych zysków koncernom;

  2.  potępia stosowaną procedurę, która nie jest demokratyczna, a także postępowanie Rady i Komisji w stosunku do Parlamentu Europejskiego i obywateli Unii Europejskiej;

  3.  odrzuca świadomy wybór stron nieprowadzenia negocjacji za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), która stworzyła ramy publicznej informacji i konsultacji;

  4.  wzywa Komisję do powstrzymania się od uczestnictwa w jakichkolwiek negocjacjach handlowych niemających charakteru globalnego, wielostronnego, niepodlegających kontroli parlamentarnej i kontroli ze strony opinii publicznej, a także nieprzewidujących odpowiedniego zaangażowania ze strony krajów rozwijających się w negocjacje mające wpływ na ich rozwój;

  5.  jest zdania, że ma uzasadnionych argumentów przemawiających za nieujawnianiem informacji dotyczących międzynarodowych negocjacji w sprawie przestrzegania praw własności intelektualnej i podobnych zagadnień, które mają charakter legislacyjny i mają wpływ na prawa podstawowe;

  6.  domaga się, aby Komisja udzieliła Parlamentowi dostępu do wszystkich zasadniczych tekstów dotyczących ACTA, a w szczególności do mandatu negocjacyjnego Rady w sprawie ACTA, protokołów posiedzeń negocjacyjnych ACTA, projektów rozdziałów ACTA oraz komentarzy uczestników negocjacji na temat projektów rozdziałów;

  7.  uważa, że poza wyraźnym prawnym zobowiązaniem do informowania Parlamentu, dokumenty ACTA powinny być również dostępne dla opinii publicznej w UE i w innych państwach biorących udział w negocjacjach; wyraża zrozumienie dla szerokiej publicznej krytyki tajności negocjacji ACTA jako wyraźnego sygnału politycznej niestabilności wybranej procedury negocjacyjnej;

  8.  wzywa Komisję do natychmiastowego potępienia nieoficjalnych i nielegalnych porozumień wewnętrznych w sprawie poufnego charakteru prowadzenia negocjacji i domaga się od Komisji, aby informowała Parlament z odpowiednim wyprzedzeniem o inicjatywach podejmowanych w tym względzie; oczekuje, że Komisja uczyni to już przed kolejną rundą negocjacyjną w Nowej Zelandii w kwietniu 2010 r. oraz że zażąda ona uwzględnienia zagadnienia przejrzystości w porządku dziennym tego posiedzenia;

  9.  wzywa Komisję do przestrzegania praw podstawowych oraz, przed wyrażeniem zgody przez UE na jednolity tekst umowy ACTA, do przeprowadzenia oceny wpływu wdrożenia ACTA na te prawa i ochronę danych, na bieżące wysiłki UE zmierzające do harmonizacji środków wykonawczych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, e-handlu i ewentualnego wpływu ACTA na prawa człowieka i praworządność w państwach trzecich, szczególnie w krajach rozwijających się, oraz do przeprowadzenia w odpowiednim terminie konsultacji z Parlamentem na temat wyników tej oceny;

  10. sprzeciwia się wszelkim negocjacjom, które ograniczyłyby należyty proces sądowy lub w jakikolwiek sposób osłabiły gwarancje przestrzegania praw podstawowych zawarte w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka;

  11. jest zdania, że każde porozumienie powinno zawierać prawo rozpatrzenia sprawy przez sąd przed zablokowaniem użytkownikowi dostępu do internetu;

  12. jest zdania, że prowadzenie postępowania w sprawie ewentualnego naruszenia praw autorskich lub prawa patentowego powinno należeć do wyłącznej właściwości państwowych władz sądowych i uprawnień takich nie powinno się przyznawać organom administracyjnym lub stronom reprezentującym interesy prywatne;

  13. uważa, że jakiekolwiek nałożenie lub zasugerowanie sankcji karnych w przypadkach, gdzie obecnie stosowane są środki cywilne nie powinno hamować transferu technologii i innowacji gospodarczej poprzez podwyższanie kosztów i ryzyka ponoszonych przez producentów i importerów;

  14. nalega na przestrzeganie prawa do prywatności i ochrony danych przekazywanych drogą cyfrową i uważa, że komunikacja cyfrowa nie powinna podlegać mniej fundamentalnym prawom;

  15. uważa, że jakiekolwiek porozumienie mające na celu nasilenie konfiskaty towarów na granicach oraz wzmożoną inspekcję towarów przyniesie szkodę globalnemu dostępowi do legalnych i bezpiecznych leków, w tym leków generycznych;

  16. jest zdania, że żadna umowa zabraniająca stosowania technologii uniemożliwiających omijanie nałożonych ograniczeń nie powinna ograniczać wolności słowa oraz wolności prasy na skalę światową, a także prawa do informacji;

  17. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Komisję, że jakakolwiek umowa ACTA ograniczać się będzie do przestrzegania obecnie istniejących praw własności intelektualnej, bez uszczerbku dla rozwoju materialnego prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej; uzależnia zgodę na umowę ACTA od pełnego przestrzegania tej deklaracji;

  18. sprzeciwia się wszelkim środkom obejmującym nadzór użytkowników internetu i komunikacji internetowej na dużą skalę i które mogą zawierać zobowiązanie w stosunku do dostawców usług internetowych do stosowania polityki stopniowego odłączania od internetu po trzech przypadkach wykrycia nielegalnych działań; wzywa Komisję do zaproponowania środków walki z podrabianiem towarów, które zagwarantują poszanowanie prawa do prywatności, poufność poczty oraz ochronę danych osobowych; przypomina o konieczności przestrzegania i gwarantowania neutralności internetu;

  19. nalega na Komisję, aby dołożyła starań, by wdrażanie postanowień ACTA (przede wszystkim postanowień dotyczących procedur przestrzegania praw autorskich w środowisku cyfrowym) było w pełni zgodne z listerą i duchem acquis communautaire i nie przewidywało nakładania przez prywatne firmy środków samoregulacji poza zakresem procesów demokratycznego podejmowania decyzji;

  20. podkreśla, że ochrona prywatności i danych to podstawowe wartości Unii Europejskiej, uznane art. 8 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych UE, których należy przestrzegać we wszystkich strategiach i przepisach przyjmowanych przez UE zgodnie z art. 16 TFUE;

  21. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że UE od lat negocjuje międzynarodowe umowy handlowe z ważnymi partnerami handlowymi, które zawierają liczne środki sprzeczne z zasadami demokracji; będzie nakłaniał do przestrzegania tych zasad za pomocą wszelkich środków i procedur;

  22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw negocjujących ACTA.