Förfarande : 2010/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0180/2010

Ingivna texter :

B7-0180/2010

Debatter :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7

Antagna texter :

P7_TA(2010)0058

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 75k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0154/2010
8.3.2010
PE439.696v01-00
 
B7-0180/2010

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0020/2010

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om insynen och läget i Acta-förhandlingarna


Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om insynen och läget i Acta-förhandlingarna  
B7‑0180/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av sin resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen under den aktuella valperioden(1),

–    med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (omarbetning), som ska betraktas som parlamentets ståndpunkt vid den första behandlingen(2),

–    med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln(3),

–    med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 22 februari 2010 om EU:s pågående förhandlingar om ett handelsavtal för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta),

–    med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8,

–    med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009,

–    med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktivet om elektronisk handel”),

–    med beaktande av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–    med beaktande av frågan av den 24 februari 2010 till kommissionen om insyn och nuläge vad gäller förhandlingarna om Acta (handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (O-0026/2010 – B7‑0020/2010),

–    med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2008 inledde USA, Japan, EU och några andra länder förhandlingar om ett nytt multilateralt avtal för att skärpa tillämpningen av immaterialrätten och bekämpa varumärkesförfalskningar och piratkopiering (handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning – Acta).

B.   Det är nödvändigt att bekämpa varumärkesförfalskningar och att skydda vissa rättigheter, vilka dock inte får ges företräde framför mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som utgör hörnstenen i våra samhällen och i demokratin. Förhandlarna strävar efter att inkludera flera olika områden i avtalen och förhandlingarna förs i hemlighet.

C.  I sitt betänkande av den 11 mars 2009 uppmanade parlamentet kommissionen att ”omgående ge allmänheten tillgång till alla handlingar som rör de pågående internationella förhandlingarna om handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta)”.

D.  Den 27 januari 2010 lovade kommissionen att associera sig starkare med parlamentet enligt villkoren i parlamentets resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet med kommissionen. I denna resolution uppmanades kommissionen att ”omedelbart och heltäckande informera parlamentet i alla skeden av förhandlingar om internationella avtal […], i synnerhet i handelsfrågor och andra förhandlingar som omfattas av godkännandeförfarandet, så att artikel 218 i EUF-fördraget får full verkan”.

E.   Som fördragens väktare är kommissionen skyldig att försvara unionens regelverk när den förhandlar om internationella avtal som påverkar lagstiftningen inom EU.

F.   Enligt de dokument som läckt ut berör Acta-förhandlingarna bland annat kommande EU-lagstiftning om tillämpning av immaterialrätten (COD/2005/0127 – straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter (IPRED-II)) och det så kallade telekompaketet, och respekterar inte befintlig EU-lagstiftning om e-handel och uppgiftsskydd.

G.  EU:s pågående ansträngningar för att harmonisera åtgärderna för tillämpning av immaterialrätten bör inte kringgås genom handelsförhandlingar som ligger utanför EU:s normala beslutsprocess.

H.  Det är av största vikt att utvecklingen av åtgärder för tillämpning av immaterialrätten inte sker hämmar innovation eller tekniköverföring, undergräver immaterialrättsliga restriktioner och personuppgiftsskydd, begränsar det fria informationsflödet eller skapar otillbörliga bördor för den lagliga handeln.

I.    Ett eventuellt Acta-avtal som ingås av EU måste vara förenligt med EU:s rättsliga skyldigheter avseende integritetsskydd, yttrandefrihet och uppgiftsskydd, särskilt i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG samt Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis.

J.    EU:s internationella åtgärder bör vägledas av principen om de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet.

1.   Europaparlamentet samtycker till en intensifiering av kampen mot verkliga förfalskningar, är kritiskt till bristen på insyn i Acta-förhandlingarna och avsaknaden av demokratisk legitimitet, vänder sig emot att Acta-förhandlingarna förs i hemlighet under ledning av USA, Japan, EU och några andra industrialiserade länder, utan någon rättslig grund på EU:s sida, och motsätter sig förhandlingar som ännu en gång har för avsikt att utvidga tillämpningsområdet och kostnaderna för de immateriella rättigheterna i syfte att ytterligare öka vinsten för de stora företagen.

2.   Europaparlamentet fördömer det odemokratiska förfarande som tillämpas liksom rådets och kommissionens agerande gentemot Europaparlamentet och Europeiska unionens invånare.

3.   Europaparlamentet förkastar parternas utstuderade val att inte förhandla via WIPO, som har etablerade ramar för offentlig information och offentliga samråd.

4.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avstå från att delta i handelsförhandlingar som inte är öppna för alla parter, som inte är multilaterala, som inte underställs parlamentets och allmänhetens kontroll och där utvecklingsländerna inte är tillräckligt involverade om förhandlingarna inverkar på deras utveckling.

5.   Europaparlamentet anser att det inte finns några legitima argument för att undanhålla information under de internationella förhandlingarna om tillämpning av immaterialrätten eller liknande frågor, som är av lagstiftningskaraktär och påverkar de grundläggande rättigheterna.

6.   Europaparlamentet kräver att kommissionen beviljar parlamentet tillgång till samtliga primära texter avseende Acta, särskilt Acta-förhandlingsmandatet från rådet, Acta-förhandlingarnas sammanträdesprotokoll, utkasten till Actas avsnitt och Acta-deltagarnas kommentarer om utkasten till avsnitt.

7.   Europaparlamentet konstaterar att, förutom den tydliga rättsliga skyldigheten att informera parlamentet, bör Acta-handlingarna också göras tillgängliga för allmänheten i EU och de andra länder som deltar i förhandlingarna. Den breda offentliga kritiken av sekretessen kring Acta-förhandlingarna är en tydlig signal om att den förhandlingsväg som valts är politiskt ohållbar.

8.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart fördöma de informella och illegala interna överenskommelserna om att förhandlingarna ska ske under sekretess och att i god tid informera parlamentet om sina initiativ i detta avseende. Parlamentet förväntar sig att kommissionen gör detta redan före nästa förhandlingsomgång i Nya Zeeland i april 2010 och att den begär att insynsfrågan tas upp på dagordningen till det sammanträdet.

9.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera grundläggande rättigheter och att genomföra en konsekvensbedömning av tillämpningen av Acta för dessa rättigheter och uppgiftsskyddet, EU:s pågående insatser för att harmonisera åtgärderna för tillämpning av immaterialrätten och e-handeln samt de eventuella följderna av Acta för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprinciperna i tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, innan ett EU-avtal ingås om en konsoliderad Acta-text. Kommissionen uppmanas att i tid höra parlamentet om resultaten från denna bedömning.

10. Europaparlamentet motsätter sig alla förhandlingar som skulle begränsa de korrekta rättsliga förfarandena eller på något sätt försvaga garantierna för de mänskliga rättigheterna såsom de fastställs i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

11. Europaparlamentet anser att ett avtal måste omfatta rätten till domstolsbehandling, innan någon avstängs från tillträde till Internet.

12. Europaparlamentet anser att lagföring av eventuella kränkningar av upphovsrätten eller patenträtten bör omfattas av de statliga rättsliga myndigheternas exklusiva behörighet och att sådana befogenheter inte bör ges administrativa organ eller parter som företräder privata intressen.

13. Europaparlamentet anser att ett eventuellt införande av eller förslag till straffrättsliga påföljder i fall där civilrättsliga åtgärder för närvarande tillämpas inte får hämma tekniköverföringar och ekonomisk innovation genom att höja kostnaderna och riskerna för producenter och importörer.

14. Europaparlamentet insisterar på att rätten till skydd av privatlivet och uppgiftsskyddet i samband med digitala kommunikationer bör respekteras och inte underordnas rättigheter av mindre grundläggande karaktär.

15. Europaparlamentet anser att en överenskommelse om att utöka de gränsöverskridande beslagen och varuinspektionerna skulle skada den globala tillgången till lagliga och säkra läkemedel, inbegripet generiska läkemedel.

16. Europaparlamentet anser att en överenskommelse om att förbjuda teknik som används för att kringgå bestämmelser inte får begränsa yttrandefriheten och pressfriheten på det internationella planet eller rätten till information.

17. Europaparlamentet noterar kommissionens uttalanden om att ett eventuellt Acta-avtal kommer att begränsas till att handla om en tryggad efterlevnad av befintliga immateriella rättigheter utan att påverka utvecklingen av en omfattande immaterialrätt inom EU. Parlamentet anser att detta uttalande måste beaktas till fullo för att Acta-avtalet eventuellt ska kunna godkännas.

18. Europaparlamentet motsätter sig alla åtgärder som skulle innebära en omfattande övervakning av Internetanvändare och Internetkommunikationer och som skulle inbegripa en skyldighet för Internetleverantörerna att anta förfaranden av typ "tredje gången gillt", alltså avstängning efter tre fall av brott mot upphovsrätten. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att bekämpa förfalskningar. Åtgärderna måste respektera rätten till skydd av privatlivet, konfidentiell e-post och skydd av personuppgifter. Parlamentet understryker behovet av att respektera och garantera neutralitet på Internet.

19. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att se till att tillämpningen av Acta‑bestämmelserna, särskilt de som rör verkställighetsförfaranden för upphovsrätt i en digital miljö, är fullt förenliga med andan och bokstaven i EU:s regelverk och inte innebär några ”självreglerande” åtgärder som ska genomföras av privata företag utanför räckvidden för den demokratiska beslutsprocessen.

20. Europaparlamentet framhåller att integritets- och uppgiftsskydd är grundläggande värderingar för EU och erkänns som sådana i artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och i artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa måste respekteras i alla strategier och bestämmelser som EU antar, i enlighet med artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

21. Europaparlamentet är djupt oroat över att EU i flera år har förhandlat om internationella handelsavtal med viktiga handelspartner, inbegripet ett flertal åtgärder som strider mot de demokratiska principerna. Parlamentet kommer att utnyttja alla medel och förfaranden för att se till att dessa principer respekteras.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Acta-förhandlingsparternas regeringar och parlament.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2010)0009.

(2)

Antagna texter, P6_TA(2009)0114.

(3)

Antagna texter, P6_TA(2008)0634.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy