Διαδικασία : 2010/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0181/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0181/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0059

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0181/2010
8.3.2010
PE439.697v01-00
 
B7-0181/2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0018/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ)


Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Γεώργιος Παπαστάμκος εξ ονόματος της ομάδας ΡΡΕ
Kader Arif, Véronique De Keyser εξ ονόματος της ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez εξ ονόματος της ομάδας ALDE
Yannick Jadot

εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

 
Robert Sturdy εξ ονόματος της ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ)  
B7‑0181/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), και ιδίως τη «ρήτρα εξουσιοδότησης» του 1979,

–   έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (2007/0289(CNS)),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 732/2008 της 22ας Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ρήτρα εξουσιοδότησης» αποτελεί τη νομική βάση του ΠΟΕ για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ),

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1971, η Κοινότητα παρέχει εμπορικές προτιμήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του συστήματός της γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (COM(2007)0857),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου V ΣΕΕ, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή πρέπει να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και να προωθεί την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (ΣΝΔ), θεσπίζουν τα μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής,

1.  αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του ΣΓΠ, το οποίο επιτρέπει στις αναπτυγμένες χώρες να προσφέρουν μη αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες·

2.  επισημαίνει ότι η δημιουργία του ΣΓΠ από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1971 εξηγήθηκε ως μέσο για τη διόρθωση εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και αναμενόταν να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξή τους· θεωρεί ότι το ΣΓΠ υπήρξε ένας εμπορικός μηχανισμός της ΕΚ και της ΕΕ ο οποίος επιδίωκε να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες με τη δημιουργία εσόδων μέσω του διεθνούς εμπορίου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και την καλή διακυβέρνηση στις χώρες αυτές·

3.  επισημαίνει ότι ο ισχύων κανονισμός ΣΓΠ θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011· ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση ενός νέου κανονισμού στο πλαίσιο της ΣΝΔ, καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έναν αναθεωρημένο κανονισμό ΣΓΠ έως την 1η Ιουνίου 2010·

4.  θεωρεί ότι οι προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του ΣΓΠ πρέπει να είναι στοχευμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που τις χρειάζονται περισσότερο, έτσι ώστε ο νέος κατάλογος των ωφελούμενων χωρών να αντανακλά την πραγματική οικονομική κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.  τονίζει ότι όλες οι χώρες που υπάγονται στο σύστημα ΣΓΠ+ πρέπει, βάσει του άρθρου 15 παρ. 1, όχι μόνο να κυρώσουν αλλά και να εφαρμόσουν εμπράκτως όλες ανεξαιρέτως τις 27 συμβάσεις της ΔΟΕ και του ΟΗΕ οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού ΣΓΠ·

6.  τονίζει την ανάγκη περισσότερης διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας όσον αφορά τη δρομολόγηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών έρευνας· ζητά επομένως από την Επιτροπή να τηρείται πλήρως ενήμερο και να συμμετέχει επαρκώς σε όλα τα στάδια των διαδικασιών ΣΓΠ και ΣΓΠ+, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόταση του Συμβουλίου για τους καταλόγους των ωφελούμενων χωρών·

7. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο –πριν από τη λήξη της ισχύος του τρέχοντος κανονισμού και εγκαίρως για τη συζήτηση σχετικά με τον επόμενο κανονισμό– έκθεση όσον αφορά την επικύρωση και εφαρμογή των 27 συμβάσεων από κάθε χώρα που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης· καλεί την Επιτροπή να ορίσει, στον αναθεωρημένο κανονισμό της για το ΣΓΠ, τα όργανα παρακολούθησης που θα υποδεικνύουν αν πρέπει μια συγκεκριμένη χώρα να λάβει πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας σύμβασης· πιστεύει ότι, στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή πρέπει επίσης να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ειδικού καθεστώτος ενθάρρυνσης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και να συνιστά, εφόσον ενδείκνυται, την αναθεώρηση του παραρτήματος III·

8.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, στον αναθεωρημένο κανονισμό ΣΓΠ, τακτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης κάθε ωφελούμενης χώρας προς τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΣΓΠ+, και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει κανείς από τους λόγους προσωρινής ανάκλησης των προτιμησιακών ρυθμίσεων, οι οποίοι εκτίθενται στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 και στο άρθρο 16 παρ. 1 και 2· ζητά να διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η εν λόγω ετήσια έκθεση·

9.  καλεί την Επιτροπή, πριν προχωρήσει στην αναθεώρηση του συστήματος, να πραγματοποιήσει μια εκτίμηση αντικτύπου για τα αποτελέσματα του ΣΓΠ κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 και να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι του συστήματος όσον αφορά τους ειδικούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες για κάθε χώρα, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας· πιστεύει ότι η μελέτη πρέπει εν συνεχεία να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο· επισημαίνει ότι η νέα πρόταση για έναν αναθεωρημένο κανονισμό ΣΓΠ πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου